Bases


OBJECTIUS

L'objectiu fonamental és estimular l'estudi de les llengües clàssiques i la seua cultura entre els jòvens, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l'Ensenyament Secundari i la Universitat.


PARTICIPANTS

Podran participar en l'Olimpíada de Clàssiques 2020 tots els alumnes de centres d'ensenyament de la Comunitat Valenciana matriculats durant el curs 2019-2020 en les assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de batxillerat. La participació és individual.


COMISSIÓ ORGANITZADORA de la Universitat de València


• M. José Lorente Carchano. Delegada d'Incorporació a la Universitat.

• Amparo Ricós Vidal. Degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

• Luis Pomer Monferrer. Professor del Departament de Filologia Clàssica. Coordinador de l'Olimpíada de Clàssiques 2020.

• Jordi Sanchis Lopis. Professor del Departament de Filologia Clàssica. Coordinador de l'Olimpíada de Clàssiques 2020.

• Domingo Vallejo Sanz. Professor de l'IES La Senda (Quart de Poblet).


INSCRIPCIÓ

Les inscripcions es realitzaran del 24 de febrer al 13 de març de 2020 a través del web (http://www.uv.es/incorporaciouv).


CALENDARI D'EXAMEN

L'examen es realitzarà el dissabte 28 de març del 2020 a les 11 hores a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Avg. Blasco Ibáñez, 32, 46010 València). Els alumnes inscrits seran convocats a les proves sense necessitat de comunicació personal posterior. Excepcionalment, es podrà modificar la data i l'hora si les circumstàncies així ho aconsellen; en este cas, els centres seran informats oportunament.


TEMARI

La matèria objecte d'examen inclourà el programa de les assignatures de Llatí i Grec de 1r i 2n de batxillerat.


TIPUS D'EXAMEN

L'examen tindrà una durada ininterrompuda de 75 minuts i constarà de 100 preguntes tipus test:

  • 50 preguntes sobre qüestions de llengua grega i llatina, incloent-se ací algunes preguntes d'etimologia i derivats lèxics, i
  • 50 preguntes sobre literatura grega i llatina, cultura clàssica i qüestions de realia.

Dos errors anul·len un encert. Les preguntes no contestades no es tindran en compte. Totes les preguntes tindran la mateixa valoració.


COMISSIÓ AVALUADORA de la Universitat de València


  • Pascual de Pablo Martínez. Professor de Grec de Batxillerat.
  • Lluís Pomer Monferrer. Professor de Llatí (Dpt. Filología Clàssica).
  • Jordi Sanchis Llopis. Professor de Grec (Dpt. Filologia Clàssica).

Esta comissió elaborarà i avaluarà la prova, tot i preservant l'anonimat dels exàmens durant el procés, qualificarà els exercicis i determinarà els guanyadors de l'Olimpíada de Clàssiques de València 2020. Quedaran exclosos del procés d'elaboració del qüestionari els membres de la comissió que presenten alumnes al concurs.


AJUDES A L’ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS GUANYADORS/ES

Els o les sis estudiants que resulten guanyadors/es de l’Olimpíada rebran una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que l’estudiant/a guanyador/a s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de València.

Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.


CALENDARI


  • Inscripció: del 24 de febrer al 13 de març de 2020.
  • Realització de la prova: dissabte 28 de març del 2020, a les 11.00 hores. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València.
  • Publicació de resultats: 1 d'abril de 2020.
  • Acte d'entrega de premis de l'Olimpíada de Clàssiques de València 2020: la data i hora seran indicades oportunament.

N.B.: Els pares, mares o tutors dels estudiants inscrits en aquesta activitat donen el seu consentiment perquè es puguen realitzar fotografies o vídeos durant l'exercici de l'activitat de l'olimpíada, i donen la seua autorització expressa perquè les imatges o vídeos puguen ser publicats als efectes de la difusió de l'esdeveniment.

Més informació:

https://www.uv.es/uvweb/delegacion-incorporacion-UV/es/cooperacion-secundaria/olimpiadas/clasicas/bases-1285870994634.html

https://sites.google.com/view/olimpiadaclassiquesvalencia/salve-%CF%87%CE%B1%E1%BF%96%CF%81%CE%B5?authuser=0Bases_OliClasicas_2019-20_sp.pdf