జిల్లా విద్యాశాఖ, అనంతపురము

OLD LINKS

***CSE-A-IV- Finance***

***School Nurseries - Proforma***

All Headmasters of the Schools which are having discrepancies of 10th Class data are requested to submit the details of such students in the proforma prescribed to the DEO office on or before 5th December'2016.

Proforma for updating the discrepancies of 10th Class Data


*"SHAALA SHIDDI" one Day Orientation Programme on 01.12.2016

Tentative Seniority Lists of Govt School Assistants

Objections if any, may be submitted in written form to the District Educational Officer, Ananthapuramu on or before 30.11.2016 , objections will not be considered after the due date.

Click here for Seniority lists

All HMs are requested to download the video with using following link and display in your school to students

Click Here for Play the Video

Click here for download the video Audio_Visual_WHW_2016.wmv


RMSA- Purchase of Sports Equipment in Schools

PROFORMA FOR ENROLMENT CERTIFICATE

Mobile App- Digital Class Room Monitoring -User Manual

Proforma for List of Teachers enrolled inVoter List (Form-18 & Form-19)

Click Here for Download Proforma Click Here for edit

PATANOTSAVAM -2016 (Festival of Reading)

***SSC EXAMINATIONS MARCH 2017 -DUE DATES FOR EXAMINATION FEE PAYMENT***

**CO-CURRICULAR ACTIVITIES - EVALUATION INDICATORS

* Model Time Table for Digital Classes

*VANAM-MANAM PROGRAMME

* SA's Panel List for Promotion to Headmasters (Govt. Management)

NUMBER STATEMENT -2017-18 PROFORMA

INSPIRE 2016 :: REGISTRATION

*SSC 2016-17 Model Papers

* Instructions for Prathibha Awardees regarding Venue & Time of presentation programme

*Adhar Updation Kits available Centres

*Book Festival 2016

*Pratibha Awards 2016 - Instructions and Application Format

*List of Pending Schools in Child Info Updation and New Students Entry as on 29.09.2016 @ 10.00 PM

All MEOs and HMs are requested to complete the Updation of student Information(53 Columns) of each student by 30.09.2016 without fail

Click Here for List of Pending Schools

***SUMMATIVE-I, PRINCIPLES OF VALUATION - ALL SUBJECTS***

English.rar

General Science.rar

Mathematics.rar

Sanskrit.rar

Social Studies.rar

Telugu.rar

Hindi.rar

Principles of Evaluation

Excursion Trip- proceedings - instructions

*Summative -I -Evaluation of 5% Answer Scripts -Instructions*

Awareness Campaign on Dengue and Domalapai Dandayathra instructions

Vacancies of SAT , SAH, SA(Phy.Edn)

Provisional Seniority list of SGT for Promotion to SASS and list of Vacancies

Prathibha Awards -2016

*Tender Notice

*SA-I EXTERNAL EVALUATION - PROFORMAS & Instructions*

*SA-III(2015-16) : MARKS UPDATION PENDING SCHOOLS LIST

** Tentative Seniority List for the Post of Gr-II HM & SAs**

*Yoga* Training on 18th Sep 2016

SA-I EXTERNAL EVALUATION - PROFORMA

*Yoga* Training on 10th and 11th Sep 2016

SUMMATIVE -I COMMON EXAMINATIONS

PROCEEDINGS TIME TABLE

PROCEEDINGS ON ONLINE UPDATION WORKS

Press Note

మరింత చదవండి »

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

RETIRING TEACHERS INFORMATION

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

**EXAMINATION REFORMS - GUIDELINES**

** SMC ELECTIONS- REVISED SCHEDULE **

**IEDS Profroma**

Module for Model Primary School Teachers

All Model Primary School teachers are instructed to utilise the following Module for effective transaction.

Click Here for Module

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

SSC MODEL PAPERS CCE REGISTERSRMSA TRAININGS [from 01.07.2016 to 05.07.2016] and [from 11.07.2016 to 15.07.2016]

The DRPs and Course Directors are requested to attend the meeting at GHS(New Town), ANANTHAPURAMU ON 30.06.2016 at 10.00 AM without fail.


Click Here for List of DRP's, School Wise Allotted Teachers and Proceedingsదీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

INSPIRE AWARDEES -2015-16

RMSA AUDIT :: PROCEEDING:: PROFORMA

HM's Meeting Proformae

SSC Budget

YOGA -PROTOCOL

Transfer Application Form(Non Teaching Staff)-new Application

School Academic Calender 2016-17

AP - Academic Calendar - 2016-17

PRIMARY

HIGH SCHOOL

Instructions on implementation of

NAVANIRMANA DEEKSA programme on 13.06.2016


Revised Mandal Academic Performance Coordinator(MAPC)

CCE - UPLOADING OF MARKS :: USER MANUAL

All MEOs and HMs are requested to download the process of uploading of Marks through online and complete the process on or before 12.06.2016

Process for Uploading of Marks through online.

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

INTER DISTRICT TRANSFERS - RELIEF ORDERS

PRESS NOTE ON INDUCTION TRAINING

INDUCTION TRAINING - MODULES

Induction Training - Center Wise Allotment


Teacher Information System-Instructions-User Manual

SSC Revirifation Instructions and Forms

PEMANDU REPORT

(share your openion on PEMANDU Report to deo_atp@yahoo.co.in)

SSC-2016 -Orders to withdraw SET-II Q.P.

"మనఊరు - మన బడి" కార్యక్రమము

PRESS NOTE

SUMMATIVE -III EVALUATION

Instructions for updating Cadre Strength

CCE - REGISTERS CCE General

PRESS NOTE

Furniture Arrangements proforma


SSC Examinations -Proformas(UC,TA,DA&Remuneration)

Relieving and Self Declaration Certificate for Spot Valuation-2016

Instructions for Relieving Spot Valuation

Telugu Seniority List as per Subject handling

Hindi Seniority List as per Subject handling


అనంతపురం జిల్లా చెన్నేకొత్తపల్లిలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం కృషి చేస్తున్న మాస్టారు-News Item

SSC Spot Valuation Tentative Seniority Lists- Click Here

Summative -III Examination April 2016 - Time Table

Go.Ms.No. 20 - Common Examinations

NMMS Results 2015-16 &Instructions

Supply of Projectors to the identified High Schools

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

MEMO for Inter District Transfers


Panel Lists for SA Backlog Promotions

One Day Orientation Programme List of Teachers

Proceedings

Tentative Seniority Lists for SA Promotions (Backlog)

List of Headmasters for Capacity building Training


Common Examination -Summative-III

POWER POINT PRESENTATION

* Read India Celebrations *

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Final Seniority Lists for School Assistant Promotions

VACANCIES

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

SSC INTENSIVE STUDY PROGRAMME 2015-16

SSC INTENSIVE STUDY PROGRAMME 2015-16 - SCHEDULE

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

TENTATIVE PROMOTION SENIORITY LIST

Tentative Seniority Lists of Secondary Grade Teachers for promotion to School Assistants

Objections if any, may be submitted in written form to the District Educational Officer, Ananthapuramu on or before 22.12.2015 , objections will not be considered after the due date.

PSHM SA(SOCIAL) SA(ENGLISH) SA(MATHS)


VACANCIES

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Proforma for Identified surplus teachers


Tentative Rationalization of High Schools


RcNo.25/Estt/2015, Dated:17.12.2015 -RATIONALIZATION


INSTRUCTIONS


NEW NORMS

PAGE-1 PAGE 2 PAGE 3 PAGE 4 PAGE5

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

IVRS Report

RMSA -SMDC- UTILISATION CERTIFICATE

INTER DISTRICT TRANSFERS -GUIDELINES - SCHEDULE

CACs -Training Programme

Cluster Academic Coordinators - Pratham&J-Pal Programme

MOU for TaRL

Celebration of National Consumer Day

School Time Table

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

USER MANUAL FOR U-DISE

USER MANUAL FOR U-DISE & TEACHER TRANSFERS DROPOUT BOX

U-DISE User Manual

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

AP OPEN SCHOOL COORDINATORS - NOTIFICATION

ONLINE MEDICAL REIMBURSMENT

RMSA - TENDER NOTICE

SSC NEW SCHOOL CODES

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

GO Ms No. 82

BLUE PRINT

Model Papers


Parent Mobile Number updation

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Prathibha Awards

District Wise Incharges

Click Here for Information and List of Selected students for Prathibha Awards

Mobile Database -School Education Format

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Transfer Orders & Instructions

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Quarterly Grading Proforma


Grading Proforma

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Number Statement

Number Statement Proforma (Model Proforma)దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Web Options

WEB OPTIONS


Step by Step Processదీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Tentative Seniority List Report

Tentative Seniority List ReportObjections On Seniority List Registration

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

SSC March 2015 - Public Examination

Utilization Certificate

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

RATIONALIZATION & TRANSFERS -2015

Click Here for Transfers Information

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

TENDER NOTICE

Page 1 Page 2


దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

New Education Policy & No Detention

Cunsultative Workshops on No Detention and EM

Proceedings on New Education Policy

New Education Policy(Telugu Version)

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

AAS 2015 REPORTS & Deletion of Certain Chapters /Topics from the Text Books

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

INSPIRE FORMATS

All Head Masters and MEOs are instructed to download the following Formats and submit at the time of Registration of INSPIRE SCIENCE EXHIBITION-2015

SPELL-I

Dates: September 6th,7th & 8th

Venue: Chinmaya Vidyalayam,Hindupur

SPELL-II

Dates: September10th,11th &12th

Venue: St.Vincent Depaul EMHS,Ananthapuramu.


Formats:


1.Bonafide Certificate

2.Write up ( both soft and hard copies)

3.Expenditure Statement

4. Registration Form

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Child Info Manual

Proceedings


Child Info Manual


దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

GO Ms No. 39 Establishment of Adharsha Pradhmika Paatasala(Model Primary School) in Anantthapur District

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Vacancies for Verification

List of Vacancies for Updation


List of Teachers who were transferred in 2013 and not relieved


School Wise Cadre Strength for verification

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Broadcasting of "Vindam Nerchukundam" Radio Programmes/IRI Lessons

Proceedings of the State Project Director

PROFORMA


దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

School Academic Calender

HIGH SCHOOLS PRIMARY SCHOOLS

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

List of Vacancies for verification

List of Vacancies Click Here


PROFORMAS FOR Cadre Strength & 8 Years completed Teachers

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Revised School Time Table


PROFORMA FOR HIGH SCHOOLS

Click here

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులందరికి 2015-16 నూతన విద్యా సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

Click here

Ananthapuramu DCEB Calender for 2015-16

UP and High School Academic Calender 2015-16

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Proformas

All Headmaster of High Schools are instructed to submit the particulars in prescribed proformae on or before 05.06.2015


Proformae

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Congrats to All the Headmasters,Teachers , Mandal Educational Officers and Deputy Educational Officers for getting 5th Place in State Level SSC Results 2015 with 93.11%


Information to the Candidates


SSC Re-verification application proforma

Panel Lists & Vacancies for Promotion of School Assistants

Roster Wise Panel List

Subject Wise School Assts. Vacancy Position


PSHM Vacancy Position

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

AP MODEL SCHOOL APPLICATION INSTRUCTIONS

ANDHRA PRADESH MODEL SCHOOL CLASS VI ONLINE APPLICATION FORM

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

List of Vacancies for promotions

Vacancies

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

SGT SENIORITY LISTS FOR PROMOTION TO SCHOOL ASSISTANTS

GENERAL SC ST


LANGUAGES & PHY.EDN.

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

SMDC EXPENDITURE PROFORMA

CLICK HERE FOR PROFORMA

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

NMMS - 2014-15

School Wise Result

INSTRUCTIONS TO HEADMASTERS

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

LTC CLAIMS

LTC CLAIMS

LTC SHOW CAUSE NOTICES

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Tentative Seniority Lists of SGT & Equalent Cadres-(ZP Management)


Tentative Seniority Lists of SGT & Equivalent Cadres for Promotion to School Assistants. Objections if any, may be submitted in written form to the District Educational Officer, Ananthapuramu on or before 15.04.2015, Objections will not be considered after due date. Click here

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Tentative List for SSC Spot Valuation - 2015

Tentative Seniority List for SSC Spot Valuation, April 2015. Objections if any, may be submitted in written form to the District Educational Officer, Ananthapuramu on or before 01.04.2015 . Objections will not be considered after due date.

Clickhere for Lists

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

AP TET CUM TRT 2014

List of Rejected ApplicationsSSC hall tickets

Download SSC Halltickets - Click Here

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

SMDC BANK ACCOUNTS

All the Headmasters of High Schools should Submit the follwing Proforma for SMDC bank accounts on or before 20.03.2015 withoutfailclick here for Proforma

Monthly RMSA Utilization Certificates

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

National Rural Drinking water &Sanitation Awareness week

All Mandal Education Officers and Headmasters are informed that, follow the Calender of activities for "National Rural Drinking water &Sanitation Awareness week" from 16th to 22nd of March 2015 keep follow the schedule and submit daily report to deo mail


Schedule- Page1 Page 2

Page 3

Page 4

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Providing of Toilets and Water Facilities

All the Headmasters are instructed to provide Drinking water facilities to the Students and submit a compliance report to this office.

Proceedings

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Pratibha Award Scholarship

All the Headmasters of High Schools and Mandal Educational Officers are instructed to inform the selected students and follow the guidelines. Presentation to the Meritorious students of SSC Examinations 2014 on 27.02.2015 at NTR Stadium, SV University Campus, Tirupathi, Chittoor District
దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

RMSA TRAININGS :: SPELL - II

Subjects: PHYSICAL SCIENCE, BIO SCIENCE, SOCIAL STUDIES AND TELUGU


SCHEDULE DATES : 16-02.2015 TO 21.02.2015

( 17.02.2015 HOLIDAY)


Spell-II DRPs List

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

School Timings

Modified School Timings as follows as per Proceedings Rc.No. 36/A&1/2014, Dated:07.02.2015 of the Commissioner of School Education, A.P., Hyderabad

Click here for PROCEEDINGS
Classes

PresentSchoolTimings

Modified School Timings

I-V Classes

9.00 to 4.00 PM

9.00 to 3.45 PM

V-VIII Classes

9.00 to 4.30 PM

9.00 to 4.10 PM

VI - X Classes

9.00 to 4.30 PM

9.30 to 4.45 PM

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

RMSA TRAININGS

All the Headmasters of High Schools are instructed to relieve the teachers as per ANNEXURE :: II in time without fail for participating Training Programmes at their Venues as per Annexures.

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

ISES for SSC Exams - 2015

Proceedings for Monitoring Teams & Proformas

Instructions to Headmasters & Teachers

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

SSC STUDY MATERIAL

HINDI STUDY MATERIAL

X HINDI STUDY MATERIAL 2015

TELUGU STUDY MATERIAL

X TEL PAPER 1 PART A

X TEL PAPER 1 PART A1

X TEL PAPER 1 PART A2

X TEL PAPER 1 PART B

X TEL PAPER 1 PART B1

X TEL PAPER 2 PART A

X TEL PAPER 2 PART B

X TEL GRAMMER (VAKYALA THEDA)

ENGLISH STUDY MATERIAL

X English Study material PAPER 1A

X English study meterial PAPAER -1 B

X English STUDY MATERIAL, PAPER II A &B

SOCIAL TELUGU MEDIUM

X SOCIAL STUDIES TM

X CHAPTER 17 SS TM

X CHAPTER 18 SS TM

X CHAPTER 19 SS TM

X CHAPTER 20 SS TM

MATHEMATICS ENGLISH MEDIUM

X MATHS EM

BIOLOGICAL SCIENCE

X BS EM

PHYSICAL SCIENCE

X PS EM

SOCIAL ENGLISH MEDIUM

X SOCIAL STUDIES EM


దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Voters Day Pledge

Voters Day Pledge

Cadre Strength particulars

All the Drawing and Disbursing Officers are requested to submit the complete Particulars School wise / Institution wise / Post wise Data along with abstract duly signed by the DDO. All the DDO's should submit Hard & Soft Copies as per instructions. Enclose the copy of Cadre Strength as per Treasury Records & School Records.

Cadre Strength Proforma & Teachers Information Proforma

INSTRUCTIONS TO DDO'S & SCHEDULE

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

68 Days Intensive Study and Evaluation Schedule For SSC Students 2014-15 From 02-01-15 To 25-03-15

68 Days Intensive Study and Evaluation Schedule For SSC Students 2014-15 From 02-01-15To 25-03-15

*68 Days Programme (Black & White)


Half yearly Examination Grading Proforma


Half yearly Exam Grading Proforma in Excel Format

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

DSC APPLICATIONS UPDATE LINK

SSC Public Examinations-March, 2015 due dates are extended under TATKAL SCHEME

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Child info Adhar Update Manual


Childinfo_Aadhaar Update_Manual

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

RMSA AWP & B - 2015-16

All the Head Masters of High Schools of Ananthapuramu District are instructed to download following PROFORMA's and submit the same to the concerned Deputy Educational Officers on or before 31.12.2014.

AWP SIP-2015-16

RMSA PROGRAMMES

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Tentative Seniority Lists of School Assistant Equalent Cadres-2014 (ZP Management)

Tentative Seniority Lists of School Assistant & Equalent Cadres for Promotion of School Assistants (ZP Management) of Ananthapuramu District.

Objections if any, may be submitted to the District Educational Officer, Ananthapuramu on or before 08.12.2014 by 5.00 PM, and objections will not be considered after the due date.

SA GENERAL SA - SC SA - PH-HH

----------------------------------------------------------------------------------------

Final Seniority Lists of SGT & Equalent Cadres-2014 (Govt Management)

Final Seniority Lists of SGT & Equalent Cadres for Promotion of School Assistants (Govt Management) of Ananthapuramu District. Counseling on 04.12.2014 at 6.00 PM


SA-MATHS SA-PHY.SCI. SA-SOCIAL SA-TELUG

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Preparation of Question Papers at School Level - Orders

Click Here for Guidelines

Open School Admission Date Extended upto 05.12.2014 with fine

Rs. 100/- for SSC

Rs.200/- for Intermediate

Proforma for SSC Quarterly Exam Grading -2014

All the Headmasters of High Schools are requested to dowload the following proforma and submit the same to concerned Deputy Educational Officers for onward consolidation both in Soft & Hard copies on or before 30.11.2014


SSC Quarterly Grading Proforma


Tentative Seniority Lists of SGT & Equalent Cadres-2014 (Govt Management)

Tentative Seniority Lists of SGT & Equalent Cadres for Promotion of School Assistants (Govt Management) of Ananthapuramu District.

Objections if any, may be submitted to the District Educational Officer, Ananthapuramu on or before 30.11.2014 by 5.00 PM, and objections will not be considered after the due date.

School Asst( Non Languages) School Asst(Telugu) School Asst(Phy.Edn)Proforma for Teacher Particulars -2014

All the Mandal Educational Officers/Headmasters of High Schools are requested to dowload the following proforma and submit the same in Soft copies through E-Mail before 30.11.2014


Proforma for Teacher particularsదీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

PROVISIONALLY ALOTTED IN-SERVICE PETS AND THEIR COLLEGES LIST FOR UNDERGOING B.P.ED. COURSES


Quarterly Schedule of MANA TV Lessons for School Education

దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

RMSA AUDIT FORMATS


RMSA AUDIT FORMATS

Format -I Format-II AUDIT PROCEEDINGS GUIDELINES

Please find the attachments for the Audit Formats.

The Head Masters are requested to bring three copies of the format attached

to this mail duly filled.

Audit Dates:

02.12.2014 - Gooty & Ananthapuramu Divisions

03.12.2014 - Penukonda & Dharmavaram Divisions

The documents to be Produced are:

1. Bank Statement from 01-04-2013 to 30-06-2014.

2. All the Bills And Vouchers for the Expenditure incurred in the above

period.

3. In the case of civil works M-book, bills paid to Contractor should be

produced.

4. Last Year RMSA Audit Report.

5. Minuits Book.(SMDC Resolution)

Click Here for Format -I Format-II AUDIT PROCEEDINGS


దీన్ని ఇమెయిల్ చెయ్యండిBlogThis!Twitterకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిFacebookకు భాగస్వామ్యం చెయ్యండిPinterestకు భాగస్వామ్యం చేయండి

Working Position of the Staff

All the Head Masters' of High Schools of Ananthapuramu District are requested to download the following proforma related to Working Position of the Staff and submit the same proforma and in the same format (i.e. in Excel format) before 17.11.2014 through e-Mail. HMs are requested that before filling up of proforma they should carefully go through the instructions.

PROFORMA click here