Catalog Request

การใฝ่พัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 • การบริหารการศึกษา

  • คณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์

  • เทคโนโลยี

  • ประวัติศาสตร์

  • การวิจัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 • การบริหารการศึกษา

  • คณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์

  • เทคโนโลยี

  • ประวัติศาสตร์

  • การวิจัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานปฐมวัย

 • การศึกษาพิเศษศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนร่วม

  • ประเภทความพิการ

  • การคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา

  • การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ

  • การจัดทำ IEP / IIP

  • การวัด และ ประเมินผลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

  • การช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะเสี่ยงล้มเหลวทางการเรียน

  • กายภาพบำบัดในเด็กบกพร่องทางร่างกาย

 • ด้านภาษาไทย

  • การคัดกรองการอ่านการเขียน

  • โปรแกรมการกรอกข้อมูลการคัดกรองการอ่านการเขียน

  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้การทำงานของสมองเป็นฐาน BBL

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • วิทยาการคำนวน

 • Coding

 • กิจกรรมหุ่นยนต์


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • กลุ่มสาระภาษาไทย
นางสุมาลี พุทธวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต
นางสาวศุนิษา มาลัยทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเวียง

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวนพวรรณ ประกายสกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งวารี

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง ชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
นางวราภรณ์ ไชยเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง โรงเรียนต้นแบบ เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLCนางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง best practice ด้านการบริหารจัดการปฐมวัยนางสาวณัฐมนต์ พงษ์พิชญปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง เกษตรอินทรี 459 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ รัชกาลที่ 9 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง การจัดทำสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้และการประกวดผลงาน
นายจำเริญ อากาศสุภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง Best Practice การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
นางดุจดาว วิมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง การจัดกิจกรรมด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL
นางทัศนีย์ สรเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสวัสดี

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง เรียนรู้งานอาชีพนักเรียน(การปลูกเมล่อนในโรงเรือน)
นายอมรศักดิ์ กองสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว

ความเชี่ยวชาญ / ให้คำปรึกษา

 • เรื่อง Best Practice การสอนแบบโครงการ

 • เรื่อง Best การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Mpp