วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านการจัดการระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นพ.สุผล ตติยนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
นายสานิตย์ ศรีทวีนายอำเภอหนองบุญมาก
พญ.จงรัก สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก
นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก

ส่วนที่ 1

เขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่บทความนี้จะช่วยแก้ไข ใช้วิธีการแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้แก้ปัญหาได้


 1. ขั้นตอนที่ 1

 2. ขั้นตอนที่ 2

 3. ขั้นตอนที่ 3


ตั้งค่าให้ย่อส่วนนี้ได้ เพื่อให้ผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นและประหยัดพื้นที่ ดูวิธีเพิ่มข้อความที่ย่อได้

ส่วนที่ 2

เขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่บทความนี้จะช่วยแก้ไข ใช้วิธีการแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาได้


 1. ขั้นตอนที่ 1

 2. ขั้นตอนที่ 2

 3. ขั้นตอนที่ 3

ส่วนที่ 3

เขียนคำอธิบายปัญหา โปรดแบ่งวิธีแก้ไขออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น


 1. สิ่งแรกที่ผู้ใช้ควรทำคืออะไร

 2. ขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหา

 3. ขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ 4

เขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่บทความนี้จะช่วยแก้ไข ใช้วิธีการแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาได้


 1. ขั้นตอนที่ 1

 2. ขั้นตอนที่ 2

 3. ขั้นตอนที่ 3

ส่วนที่ 5

เขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่บทความนี้จะช่วยแก้ไข ใช้วิธีการแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาได้


 1. ขั้นตอนที่ 1

 2. ขั้นตอนที่ 2

 3. ขั้นตอนที่ 3