กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ ที่นี่

ปฏิทินการนิเทศ

ผังองค์กร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แผนผังขั้นตอนการให้บริการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

หน้าที่ ภารกิจงาน

 • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้
 • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 • กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6โทรศัพท์ 053-341375 ต่อ 23fax. 053-341744