ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยรายงานผ่านระบบ AMSS++  ตามแบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  ( แบบที่ 4, แบบที่ 5, แบบที่ 6)

จดหมายข่าว

 โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่           การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 1 มีนาคม 2566

  การประชุมทางไกล “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุม คณะกรรมการบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 3  ในวันที่ 11 มกราคม 2566

     การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีในสถานศึกษา  ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565

     การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ครั้งที่ 3       ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565

     การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

     การประชุมทางไกล “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุม คณะกรรมการบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 3  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

      การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ด้านการเงินและพัสดุ ให้บุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย วันที่              4 ตุลาคม 2565

     การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม -            31 สิงหาคม 2565

     การประชุมทางไกล “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุม คณะกรรมการบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 3  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

     การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน    การบัญชีจากคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงิน การบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.  ระหว่างวันที่  6-10 มิถุนายน 2565

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่  9 - 11 พฤษภาคม 2565

     การประชุมทางไกล “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 3            ในวันที่ 27 เมษายน 2565

     การติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 29 มีนาคม 2565