กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ

กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

  1. การเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Invited Keynotes Speakers)

  2. การนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation)

*** ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ที่ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอจะได้รับการเผยแพร่ใน "Proceedings 2022 เอกสารการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)