เผยแพร่วิชาค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขั้นตอนการ upload รายงานวิชาค้นคว้าอิสระ

1. กรุณาดาวโหลดไฟล์(docx)ด้านล่างนี้

2. ให้เพิ่มเติมบทคัดย่อ และ Abstract บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เรียบร้อย

3. กรุณาแปลงให้เป็นไฟล์ PDF เพื่อนำเข้าสู่ระบบต่อไป โดยให้บันทึกชื่อไฟล์ เป็น ปีการศึกษาที่จบ_รหัสนักศึกษา.pdf (เช่น 2562_5858909981.pdf)

4. เมื่อแปลงเป็น PDF ไฟล์แล้ว ท่านสามารถ upload ไฟล์ของท่าน พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ โดยกดปุ่ม upload ด้านล่าง

หมายเหตุ ท่านสามารถ upload ไฟล์โดยใช้อีเมลของ gmail เท่านั้น