657007839.727154.mp4
vllo.mp4

รายละเอียดเพิมเติมคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

'ทวิภาคี' แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ที่สถานศึกษา


วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

  3. เพื่อเตรียมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เป้าหมายของสถานศึกษา

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา มีเป้าหมายในการดำเนินการให้

สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้

  1. ด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

  2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและการบริหาร

  3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาช่างฝีมือสู่ความเป็นเลิศ

  4. ด้านการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ