BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOINNOVATION 

(INTERNATIONAL PROGRAM)


วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีวนวัตกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ)

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)

INFOMATION

สัมภาษณ์ทีมวิจัยไทย ทดสอบ ‘ไข่น้ำ’ ในสภาวะแรงโน้มถ่วงสูง สู่การเตรียมสำรวจอวกาศในอนาคต

การทดลองครั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้ใช้เครื่อง LDC หรือ Large Diameter Centrifuge ณ ศูนย์วิจัยอวกาศและเทคโนโลยียุโรป (ESTEC) ที่สามารถจำลองสภาพแรงโน้มถ่วงระหว่าง 1-20 g ได้ โดยหลักการคือใช้แขนเหวี่ยงเพื่อจำลองสภาวะแรงโน้มถ่วงสูง หรือ Hypergravity เครื่อง LDC ถูกออกแบบโดย ESA และผลิตที่ประเทศโปรตุเกส โดยผลิตมาเพียงเครื่องเดียวเพื่อใช้ในงานวิจัยด้านชีววิทยาอวกาศของ ESA 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท AgrowLab

งาน BSc. Orientation

งาน BSc. Orientation

งาน Mahidol open house

งานรับปริญญา

       สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ

  เริ่มนับวันที่ 30 พ.ค. 2567