ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน

2. การประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

1. การดำเนินงาน

2. การปฏิบัติงาน

3. การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริการงาน

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

4. แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน