ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

คุณสมบัติ

1. รับเด็กที่มีอายุ ๓ ปีขึ้นไป

ตามเกณฑ์อายุผู้สมัคร ดังนี้

ชั้นอนุบาล ๑ เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ชั้นอนุบาล ๒ เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ชั้นอนุบาล ๓ เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

2. ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้

หรือ โรคร้ายแรง

๓. มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับในระดับชั้นอนุบาลได้

กำหนดการ

รับใบสมัคร ๖ มกราคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ยื่นใบสมัคร ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มอบตัว ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เอกสารการรับสมัคร

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน ,บิดา,มารดา)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

รับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร มอบตัว ได้ที่ห้องธุรการ (ในเวลาราชการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๔-๒๑๗๕๓๖

หรือ ติดตามได้ที่ https://sites.google.com/view/ms4lp


วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เห็นความสำคัญ ที่จะมุ่งพัฒนาการส่งเสริมมารยาทอันดีงาม จัดโครงการหนูน้อยมารยาทงาม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทงามตามแบบไทยที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเด็ก ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กับเด็กๆ อย่างสม่ำเสมอ และเด็กๆ สามารถนำเอาไปใช้ที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆและในโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

โดยมีผลการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ได้รับเกียรติบัตรและของรางวัล ดังนี้

อนุบาล ๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วนำ เด็กหญิงกวินธิดา ขันอ้าย

อนุบาล ๒

เด็กชายกิตติรัตน์ ปวนสืบ เด็กหญิงมิรินทร์ดา ซือมือ

อนุบาล ๓

เด็กชายชินวุฒิ. คำมาสาย เด็กหญิงธนิดา อินนันชัย

ลิงก์ภาพ : คลิก


นักเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) คว้าหลายรางวัลจากการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ลำปางในอนาคต” ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ลำปาง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงอัญรินทร์ โจมกัน ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กหญิงพิชชาพร เตวิชัย ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ชนะเลิศ เด็กหญิงเมี้ยะอ่อง ซอต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงวาสนา มะณีไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กชายณัฏฐกรณ์ อินศรชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

ควบคุมฝึกซ้อมโดยคุณครูดวงหทัย โกฎสืบ

ลิงก์ภาพ : คลิก


นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (ชุดรีไซเคิล)

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายชนาธิป กันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กชายธีรยุทธ์ กล้าแข็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กชายรชต ธิน่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์แบบเดี่ยว จำกัดเวลา ๑ ชั่วโมง

ชนะเลิศ

เด็กชายกฤตวิทย์ มงคลอัญชลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กชายเศรษวุฒิ เทือกศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กชายจณัธสุธา แมตเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

ควบคุมฝึกสอนโดยคุณครูนคร แก้วลังกา

ลิงก์ภาพ : คลิก


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี สีเขียว สีแสด สีชมพู สีม่วง รอบชิงชนะเลิศ ประเภทกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ภาคเช้า ประกอบด้วยกิจกรรม การรับฟังสารจากนายกรัฐมนตรี การมอบของชวัญให้กับเด็กทุกคน การมอบเกีบรติบัตรนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแสดงจากทุกระดับชั้น การตอบปัญหาชิงรางวัล และการแสดงดนตรี ณ ลานกิจกรรมหน้า อาคารอาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก


การแข่งขันกีฬาสีประจำปี ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง

รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างคณะสีเขียว สีแสด สีชมพู และสีม่วง วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ลิงก์ภาพ : คลิก


โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยคณะครูระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วยการจัดการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ หน่วยการจัดแสดงนาฏศิลป์ การจับสลากรางวัลจากคณะครู โดยภาคเช้าแต่ละห้องเรียนมีการแลกของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแต่งกายไปรเวท เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต การอยู่รวมกับผู้อื่น ฝึกการทำงานเป็นทีม และมีความเอื้อเฟือต่อกัน สร้างความสนุกสนานตามเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก


เทศบาลนครลำปาง ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ . ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน บุคลากรในสังกัด ผู้นำชุมชน ๔๓ ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ . โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ นิ้ว จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) มีตัวแทนคณะครูร่วมพิธี คือ คุณครูจงวรรณ รายณสุข คุณครูสุปรียา รัศมีมาลา คุณครูพรพรรณ ไชยวรรณ คุณครูยุพดี โสภี คุณครูดาริน ศาลางาม และคุณครูณภัทร จิณานุกูล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก


นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ กำหนดให้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ ควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชน ในการรับมือจากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงปลูกจิตสำนักการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อำเภอเมืองลำปาง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถกู้ภัยหอสูง จำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว เครื่องมือและอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง (ทีมวางระบบเชือกในถ้ำขุนน้ำนางนอน) การสาธิต/ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการต่อประกันรถมอเตอร์ไซค์ พรบ. เครื่องมือและอุปกรณ์การดับเพลิง การแสดงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการระงับอัคคีภัยขั้นสูง เป็นต้น

ลิงก์ภาพ : คลิก


โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ วันคริสต์มาส มีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ การจัดแสดงละครสั้น การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก


ผอ.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และถ้วยรางวัล รวมทั้งมอบรางวัลน้ำใจให้กับทีมนักกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๗ "นครระยองเกมส์" ได้แก่ เด็กชายธีรพงษ์ มัชชะ ชั้น ม.๑/๓ เด็กชายกชกร อัษฐาวุธนพคุณ ชั้น ม.๑/๒ และนายถนอมศักดิ์ นาคประดิษฐ์ ผู้ควบคุมดูแลทีม ในการฝึกสอนของคุณครูศิลา น้ำจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก


วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมสรุปวงรอบ และการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน ตามโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เครือข่ายโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ณ หอประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) กล่าวต้อนรับ เครือข่าย PLC รศ.ดร.เกตุมณี มากมี หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานเลขานุการคุรุสภา ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานวิจัยจากกระบวนการ PLC

ลิงก์ภาพ : คลิก


โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) นางสาววรญา วิไลรัตน์ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ ชั้นประถมศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีและเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก


โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) นางสาววรญา วิไลรัตน์ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีและเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก


เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เด็กชายกชกร อัษฐาวุธนพคุณ ชั้น ม.๑ และเด็กชายธีรพงษ์ มัชชะ ชั้น ม.๑ ทีมนักกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตัวแทนทีมภาคเหนือจากเทศบาลนครลำปาง สร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชายคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๗ "นครระยองเกมส์" ณ สนามเฮ้าส์ซิ่ง ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ควบคุมทีมและฝึกซ้อม โดยคุณครูศิลา น้ำจันทร์ และนายถนอมศักดิ์ นาคประดิษฐ์

ลิงก์ภาพ : คลิก


รอง ผอฯ จงกลณีย์ ยะย่าเป้าและคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยอบรมวันที่ ๑๒ ธันวาคม และเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก


โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย จัดการประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา เวลา ๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สามารถทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่

เด็กชายธนพล เทพพรมวงค์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุติมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ คะแนนเฉลี่ยน ๓.๖๙

เด็กชายพงศกร สุวรรณอัตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒

รวมทั้งมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดีประเภทโควตาให้กับ เด็กชายนนทพัทธ์ มนต์เมตตา ในโอกาสนี้มีการมอบทุนการศึกษา ประเภททุนปัจจัยพื้นฐาน ให้กับนักเรียน ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากนั้น นางสาววรญา วิไลรัตน์ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน รองฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า กล่าวถึง โครงการกิจกรรมของโรงเรียนที่จะดำเนินการในภาคเรียนนี้ คุณครูณัฐพล เรืองรินทร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา กล่าวถึงความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกับระดับมัธยมศึกษา และครูเกศรินทร์ จิตรงาม หัวหน้าระดับประถมศึกษา กล่าวถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการและการขอความร่วมมือของผู้ปกครองในการร่วมดูแลบุตรหลานร่วมกันต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก


คณะผู้บริหาร เดินทางไปให้กำลังใจกับคณะนักกีฬา ตัวแทนภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ "นครระยองเกมส์" ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง โดยทีมนักกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ที่เป็นตัวแทนเข้า่ร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ได้แก่ ทีมกรีฑา ทีมวอลเลย์บอลในร่มหญิง และทีมเทเบิลเทนนิส

ลิงก์ภาพ : คลิก


วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมแสดงความยินดี และอำลา ให้กับคุณครูศิลา น้ำจันทร์ และคุณครูสปรียา น้ำจันทร์ ในการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ นี้เป็นต้นไป

ลิงก์ภาพ : คลิก


โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระรากุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ตั้งแถวหน้าเวที ประธานในพิธี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) กล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และคณะนักเรียนถวายบังคม จากนั้นเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุด “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ “พ่อ” จากชุมนุมนาฏศิลป์ แล้วเป็นพิธีการมอบทุนการศึกษา ๑๑ ทุน การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การมอบเกียรติบัตรรางวัลพ่อดีเด่น ได้แก่ คุณพ่อศรีรัตน์ ธัญเสถียร คุณพ่อของเด็กชายณภัทร ธัญเสถียร ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ คุณพ่อผล ใจแสน คุณพ่อของเด็กชายพัฒนา บุญมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ คุณพ่อปรีดา เทือกศิริ คุณพ่อของเด็กชายเสฎฐวุฒิ เทืองศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ และ คุณพ่อจรัล สุวรรณอัตถ์ คุณพ่อของเด็กชายพงศกร สุวรรณอัตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ จากนั้นประธานกล่าวแสดงความรู้สึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นักเรียนแต่ละระดับชั้น กราบพ่อ เป็นเสร็จพิธี

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๓ โดย กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง จัดขึ้น โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความรู้เรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพัน์ การใช้ทักษะชีวิต การป้องกันท้องในวัยรุ่น จากวิทยากร คือ กลุ่มเพื่อนเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง และคณสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตัวแทนคณะนักเรียน และคณะครู ร่วมกิจกรรม TOT Young Club เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมสะท้อนคิด ตามโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เครือข่ายโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ณ หอประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) และนางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ เครือข่าย PLC รศ.ดร.เกตุมณี มากมี หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานเลขานุการคุรุสภา กล่าวนำกิจกรรมสะท้อนคิด จากนั้นเป็นการนำเสนอกระบวนการ PLC ของ Teacher Model และ Buddy ของแต่ละระดับชั้น โดยกิจกรรมสะท้อนคิด จากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานเลขานุการคุรุสภา รศ.ดร.เกตุมณี มากมี และอ.พยุงศักดิ์ มากมี หลังเสร็จสิ้น การวิพากษ์ และเปลี่ยนเรียนรู้ นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)มอบของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานเลขานุการคุรุสภาและกล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมสะท้อนคิดจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง และเทศบาลวัดดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสาธิตบ้านเชตวัน และศึกษานิเทศก์ จากเทศบาลเมืองแพร่ เป็นต้น

ลิงก์ภาพ : คลิก

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) แต่ละห้องเรียน ศึกษาเรียนรู้ ณ หอปูมละกอน ใน "นิทรรศการเครื่องจักสานล้านนา" นิทรรศการแสดงเรื่องราวของเครื่องจักสานประเภทต่างๆ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนล้านนาตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันบางอย่างหาชมไม่ได้แล้ว โดยเริ่มไปเรียนรู้ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่าน โดยยนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้ครบทุกห้องเรียนต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รองฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า นำคณะครูในกิจกรรมสะท้อนคิด ในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม PLC ในวงรอบที่ ๒ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูทุกระดับชั้น ได้แก่ ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ต่อต่อยอดในการดำเนินกิจกรรม PLC ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ในวงรอบที่ ๓ ต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องด้วยทุกวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการลูกเสือไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อการลูกเสือไทย ให้เจริญก้าวหน้าจวบจนทุกวันนี้เป็นเวลา ๑๐๘ ปี สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง จึงจัดกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รอง ผอ.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า และตัวแทนคณะครู รับมอบสีจาก ผู้แทนฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยความขอบคุณยิ่ง โดยจะได้นำสีที่ได้รับไปพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รอง ผอ.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นตัวแทน มอบปัจจัยร่วมทำบุญจากคณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล)

ลิงก์ภาพ : คลิก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยตัวแทนคณะครู และตัวแทนคณะนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมรวมพล ณ มิวเซี่ยมลำปาง ในพื้นที่พัฒนาประกอบด้วยอาคารมิวเซี่ยม ศาลหลักเมือง วัดบุญวาทย์วิหาร ตลาดออมสิน/ตลาดเทศบาล ๑ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดโครงการ นมยูเอชที ดัชมิลล์ เจ็นไอ สคูลทัวร์ 2019 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมสายตาและการเรียนรู้กับดัชมิลล์เจ็นไอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในเรื่องดวงตาที่เหมาะสมในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสื่อดิจิตอลตามแนวคิด “ยิ่งลูกได้เห็น ลูกยิ่งได้เรียนรู้” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๔ คน รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชา หลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง ณ เจเจปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง แนะแนวการศึกษาต่อของสถาบันที่เปิดการสอนแบบบูรณาการ รายวิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่จะเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

คณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตั้งมั่นในความดี โดยการคิดดี พูดดี ทำดีประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม "Open Classroom และกิจกรรมสะท้่อนคิด" กับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล) ในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยมีผู้บริหารแลคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางร่วมกิจกรรม พร้อมรับฟังการชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา คือ ดร.เกตุมณี มากมี ดร.ดารณีย์ พยักฎกุล ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน เพื่อความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค ๔.๐ ของเยาวชนไทย โดยสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีโรงเรียนในจังหวัดลำปาง จำนวน ๑๗ โรง ร่วมการอบรมเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางวราภา อัญชนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครู เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา ดร.เกตุมณี มากมี ดร.วารุณี โพาสินธ์ ดร.ดารณีย์ พยักฎกุล ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา เครือข่ายโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ในกิจกรรม Open Classroom พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนคณะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมเดินขบวนแห่สะเปารถใหญ่ ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่แยกเก๊าจาว ถึง มิวเซี่ยมลำปาง ในค่ำคืนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมสัญจร ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เพื่อประชาสัมพันธ์งานไทยพีบีเอสสัญจร (กิจกรรมถนนเด็กเดิน) กิจกรรมจากรายการของสถานีฯ พร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐- ๒๐.๐๐น. ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา (ถนนฉัตรไชย) จ.ลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนรู้ควบคู่สอดคล้องไปกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินจาวละกอน ที่มีแห่งเดียวในโลก นักเรียนได้เรียนรู้วางแผนการปฏิบัติงาน รู้จักการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง และชื่นชมผลสำเร็จของการทำงานในกิจกรรมนี้ด้วย

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) นำคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รับชมภาพยนตร์เรื่อง "นางนอน" The Cave รอบพิเศษ สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเรื่องราวบนฐานความจริงเป็นเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกและทั้งประเทศไทยต่างส่งกำลังใจ ในภารกิจช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เมื่อปี ๒๕๖๑ ก่อนสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคน โดยรับชม ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล พลาซา ลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นตัวแทนทีมนักกีฬาจังหวัดลำปาง รุ่นยุวชนชายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค ๕ ครั้งที่ ๓๖ “ตากเกมส์ “ โดยจังหวัดตากได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มี ๑๕ จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์

ผลการแข่งขันทีมเยาวชนลำปางได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายชื่อนักกีฬา ประกอบด้วย

๑. เด็กชายจิรสิน ธิป้อ

๒. เด็กชายธีระ มัชชะ

๓. เด็กชายโชคชัย อภิรักษ์กมลพร

โดยมีคุณครูศิลา น้ำจันทร์ เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตามที่ตัวแทนนักโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นนักกีฬาในนามเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาแม่สอด จ.ตาก

ปรากฏว่า นักกีฬาประสบผลเร็จได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

ประเภทกรีฑา ๓ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน

ประเภททีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี ๑ เหรียญทองแดง

ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ ร่วมแสดงความยินดีชื่นชมพร้อมกับคณะครูและคณะนักเรียนทุกคน

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อบรมเชิงปฏิบัติการ (วงรอบที่ ๒) ตามโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา

เครือข่ายโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวเแทนคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีภาคเช้า) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีน้อมรำลึก (พิธีภาคค่ำ) ของจังหวัดลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวให้โอวาท มอบขวัญและกำลังใจ ในการส่งทัพนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง กว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาแม่สอด จังหวัดตาก

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนคณะครู และตัวแทนคณะนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ของจังหวัดลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิด ณ ลานหน้ามิวเซียมลำปาง กิจกรรมพัฒนาแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จังหวัดลำปาง ภาคเช้า ในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) และวิทยากร ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ จัดการอบรมปฏิบัติการโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ (สำหรับสถานศึกษาในสังกัด) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพผู้เรียน (SBMLD) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมเวียงละกอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพผู้เรียน (SBMLD) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ หอประชุมเวียงละกอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ และรองฯ จงกลณีย์ ยะย่าเป้า นำตัวแทนคณะครู ร่วมงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย ในวันเกษียณ” เเด่คณะครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรม“ตลาดนัดมือสอง สถานศึกษาพอเพียง : กิจกรรมเรียนรู้ก่อนปิดภาคเรียนอย่างมีคุณค่า” น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบำล ๔ (บ้านเชียงราย) ได้รับเกียรติจาก ผอ.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธาน นำคณะครูและนักเรียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น เป็นการประกาศการรับเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนคณะนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก วัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของภาคเหนือและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ถวายก๋วยสลาก ณ วัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

รองฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า นำตัวแทนครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผอ.อุษา สมคิด เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ผอ.วรญา วิไลรัตน์ และรองจงกลณีย์ ยะย่าเป้า พร้อมด้วยตัวแทนครูระดับมัธยมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรนิพิฐสายต๊ะวัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เทศบาลนครลำปาง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลนครลำปาง ได้รับเกียรติบัตรจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ณ เทศบาลนครลำปาง นอกจากนี้ วงดนตรีสากลของโรงเรียน ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด Music Contest เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๖๒ จัดโดยเทศบาลนครลำปาง อีกด้วย

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ผอ.วรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ รองฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย ตามด้วยการสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน ๘๓๐ คน คณะผู้บริหารและคณะครู ๖๓ คน

ลิงก์ภาพ : คลิก

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูวลัยรัตน์ พุแพง เป็นผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) รับมอบประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๒” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก

ลิงก์ภาพ : คลิก

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ภาคบ่าย ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับมอบ โดยคุณครูณภัทร จิณานุกูล เป็นตัวแทนของ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) รับเกียรติบัตร ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพหานคร

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (วงรอบที่ ๑) โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา

เครือข่ายโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี ผอ.อุษา สมคิด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ได้รับความรู้ในการดำเนินกิจกรรม PLC จาก ผู้ทรงคุณวิุฒิจากคุรุสภา คือ ดร.เกตุมณี มากมี และคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สมรรถนะผู้เรียนกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย

๑. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๒. อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๓. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์รัตน์ รินแสงปิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จัดโดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดโครงการวันเปิดประตูสู่ประเทศจีน 开门迎客走中囯 โวิทยากรโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิยาลัยราชภัฎลำปาง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน กิจกรรมตามฐานต่างๆ เช่น ทำเกี๊ยว เป่าสี ตัดกระดาษ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ลิงก์ภาพ : คลิก

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รองฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า นำตัวแทนคณะครู ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมการประชุมชี้แจง และลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนฯ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน ๑๐ คน ร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะของเด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (LK Park) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๐ คน ร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะของเด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ณ หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง (LK Park) วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

ที่บริเวณพิธีอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครู และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักเรียนจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน ๑๗๕ คน บุคลากร ๑ คน รวม ๑๗๖ คน เป็นประชาชนจิตอาสาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) และคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรวัฒน์ อิวคำ และเด็กชายธีรัช อินต๊ะสงค์ ที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกิจกรรมโครงการครูแดร์ฟุตบอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ร่วมทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019) จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคเหนือตอนบน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้อย่างเข้าใจและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในกิจกรรมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยการจัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ไข่นิวตัน เครื่องบินกระดาษพับ ฯลฯ และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันปิดกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ การแสดงซายน์โชว์ Science Show การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ลิงก์ภาพ : คลิก

คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรียนรู้นอกสถานที่ เข้าชมมิวเซียมลำปาง MUSEUM LAMPANG ได้รับความรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากร และสื่อปฏิสัมพันธ์ภายในนิทรรศการถาวรของมิวเซียมลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทีมตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รายการ "กีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี กับทีมฟุตบอลซึ่งควบคุมทีมและฝึกซ้อมโดยคุณครูนิมิต เจียมตน คุณครูสถาพร หาดสาร คุณครูสิทธิกร ตุ้ยเต็มวงศ์ คุณครูกรัณกร ใหญ่วงศ์ และนายวีรพงศ์ ปัญญะ

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ หอประชุมเวียงละกอน

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเวียงละกอน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเวียงละกอน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ลิงก์ภาพ : คลิก

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในพิธีเปิดโครงการ มีการมอบทุนการศึกษา (ทุนปัจจัย) แก่นักเรียนด้วย นักเรียนผู้ร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เช่น แทนแกรม ๑๐๘ ไอคิว จิ๊กซอว์นักคณิตศาสตร์ เสริมทักษะการวัด สูตรคูณพาเพลิน เกมปิงปองตัวเลข

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียน ร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ (The 16thThailand Paper-Folded Airplane Competition)โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Fair ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า เด็กชายรชต ธิน่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับเกียรติบัตรประเภทร่อนนาน และ เด็กชายภัทรดนัยย์ แต้มมาก ได้รับเกียรติบัตร ประเภทร่อนนาน อันดับ ๑ ในการแข่งขันระดับภูมิภาค ในการฝึกสอนควบคุมดูแลของคุณครูนคร แก้วลังกา

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ได้รับเกียรติจากนางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกันนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษา (ทุนปัจจัย) แก่นักเรียน ในพิธีเปิดโครงการด้วย นักเรียนผู้ร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เช่น แทนแกรม ๑๐๘ ไอคิว จิ๊กซอว์นักคณิตศาสตร์ เสริมทักษะการวัด สูตรคูณพาเพลิน เกมปิงปองตัวเลข เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเวียงละกอน นางวรภา อัญชนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ และเห็นชอบการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ และรองฯ จงกลณีย์ ยะย่าเป้า ร่วมแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หัวข้อ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยเทศบาลนครลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา ผลการประกวดแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

เด็กชายศุภกานต์ สุขดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

เด็กหญิงหมอกกองคำ นวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงพรมจิต แซ่อึ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

เด็กหญิงนิสริน เล็กศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงสุธาสินี คำปะละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

เด็กหญิงเมี๊ยะอ่อง ซอต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

ควบคุมฝึกสอนโดย คุณครูดวงหทัย โกฎสืบ

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงเปรมยุดา สมคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

เด็กหญิงวริศรา พรหมจำปา ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ ๓/๒

ควบคุมฝึกสอนโดย คุณครูณภัทร จิณานุกูล

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม "นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี ๒" โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง Cr. ภาพจาก Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เทือกศิริ เด็กชายชนาธิศ กันทา และเด็กชายธีรยุทธ กล้าแข็ง ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ "โคมไฟเพื่อน้อง" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีทีมผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีคุณครูนคร แก้วลังกา เป็นผู้ควบคุมฝึกสอน

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Englihs Day Camp 2019 วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดย ผอ.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมค่ายในฐานการเรียนรู้ I Spy, Don't forget, Jigsaw stroy, และ Pick it up โดยทีมวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการนำของ ดร.อดุลย์ ปัญญา ประธานสาขา และ อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลำปาง ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่คนในสังคมต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง กว่า 40 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในสังคมของชุมชนตนเอง ก่อนลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ต่อไป

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ตัวแทนเทศบาลนครลำปาง และภาคเหนือ ร่วมการแข่งขันวิชาการ และการแข่งขันคนเก่ง ในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ลิงก์ภาพ : คลิก

งานลูกเสือ งานกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ จัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในพิธีได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นางสาววรญา วิไลรัตน์ และรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดีในธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีเข้าประจำกอง จากลูกเสือเนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารีจะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์จะต้องกระทำพิธีเข้าประจำกองซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๒. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ ๓. เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ๔. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ ๕. เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ ๖. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตามที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของทีมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๕ และกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ต่อไป ผลปรากฎว่าทีมนักกรีฑาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) สามารถสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้า ๓ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง โดยการฝึกซ้อมของคุณครูคณิศร ธรรมชัย

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นตัวแทนเทศบาลนครลำปาง ในการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนชั้น​มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๐ คน ร่วมโครงการพาน้องเที่ยวชุมชนดูอาคารบ้านโบราณ​ ย่านชุมชนเก่าท่ามะโอ เทศบาลนครลำปางวันศุกร์ที่​ ๙ สิงหาคม​ ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยนางจงวรรณ รายณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ถวายพระพรชัยมงคล ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย การแสดงถวายพระพร จากชุมนุมนาฏศิลป์ การมอบทุนการศึกษา ๒ ทุน จากบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) การมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการ การมอบเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น การแสดงความรัก ความกตัญญู จากลูกมอบแต่คุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงก์ภาพ : คลิก

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นำคณะครูจำนวน ๑๗ คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โครงการและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ เพื่อศึกษาแแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปรีชา แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ลูกเสือสำรอง) ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และการได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะพัฒนาสติปัญญาและความรู้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน ร่วมการอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ของเทศบาลนครลำปาง ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK ParK โดยได้รับได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Cr. ภาพบางส่วนจาก Fb : เทศบาล นครลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์รถม้าลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยคุณครูและผู้ปกครองนำคณะนักเรียน เรียนรู้ประสบการณ์จากการนั่งรถม้าผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ได้แก่ กาดกองต้าเข้ารับความรู้จากวิทยากรในท้องถิ่นของกาดกองต้า หรือตลาดจีน ศึกษาตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำแม่วัง และมีอาคารบ้านเรือนโบราณ อายุเกือบร้อยปี เดินทางเข้าถนนสายวัฒนธรรมตั้งอยู่ถนนวังเหนือ ศึกษาแนวกำแพงเมืองเก่าซึ่งเป็นถนนที่มีความสวยงามเก่าแก่ ศึกษาโบราณสถานที่สำคัญอย่าง “กู่เจ้าย่าสุตา” สันนิษฐาน ว่าเคยเป็นซุ้มประตูโขง เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี ๒๕๒๓ แล้วรับการให้ความรู้จากวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์รถม้า เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะในอดีต คือ รถม้า วิวัฒนาการของม้าในอดีต ประโยชน์ของรถม้า และการดูแลรักษาม้าและรถม้า

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกกุฏนครโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดประธานในพิธี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วางเครื่องทองน้อย เพื่อถวายสักการะพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นประธานในพิธี ตีระฆัง ๓ ครั้ง เพื่อเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ แล้วชม การแสดงบนเวที กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การแสดงการละเล่นของเด็กไทย (งูกินหาง) โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่องบทอาขยาน การแสดงเพลงนอยด์ โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่องบทอาขยาน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย “มรดกคุณย่า” โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้ - กิจกรรมคัดลายมือ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - กิจกรรมเขียนตามคำบอก (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ) - กิจกรรมเขียนประโยคจากภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) - กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)

ลิงก์ภาพ : คลิก

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ . ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยในปีนี้ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ปิงปอง ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล และกรีฑา มีนักกีฬาจากโรงเรียนเทศบาล ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ร่วมการแข่งขัน ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ผู้บริหาร นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร คณะนักเรียนและผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การวางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะ การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา การแสดงถวายพระพร จากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๔ ทุน การมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันวิชาการ และพิธีลงนามถวายพระพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ ๙ รูป เพื่้อถวายเป็นพระราชกุศล มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะนักเรียนและผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม เข้าใจตนเองและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากการเรียนนอกห้องเรียน ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมือง ๔.๐ ขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนาอารมณ์ในเด็กปฐมวัย โดย รองฯ จงกลณีย์ ยะย่าเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ที่มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยที่มีความอดทนรู้จักการรอคอย โดยการฟังเสียงเพลงและจังหวะดนตรี เสริมสร้างสมาธิอันจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้มีความกล้าที่จะแสดงออกต่อสาธารณะชน โดยการใช้ดนตรี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ เกิดความมั่นคง เชื่อมั่น กล้าแสดงออก และแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผลการการประกวดฟ้อนเล็บ ในงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลนครลำปางเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ณ หอประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ “วิถีช้างไทย” นักเรียนเรียนรู้และทำกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ช้างศึกษาประวัติช้างไทย เที่ยวชมทิวทัศน์บริเวณรอบ ๆ ชมช้างอาบน้ำ Elephant Bathing ทำกิจกรรมชมการแสดงช้าง Elephant Show แล้วทำกิจกรรมประโยชน์ของ ช.ช้าง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รอง ผอ.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ โดยนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก และสถานีวิัฒนวิจัยแม่ทะ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านแม่ทะ หมู่ ๑ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นางภัทราภรณ์ นันทวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒินางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอุษา สระสมศรี (ประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) และนายณภัทร จิณานุกูล (ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยมีผู้ขอรับการประเมิน ดังนี้

ขอรับการประเมินวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า

ขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ๑. นางกัญญ์สิริ โกษาวัง ๒. นางยุวดี มีแดนไผ่

ขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ๑. นายณัฐพล เรืองรินทร์ ๒. นางอำไพ เทพศิริ ๓. นางสาวศุภดา ศรีไพร ๔. นางสุปรียา รัศมีมาลา

ขอรับการประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ๑. นายนิมิตร เจียมตน ๒. นางศิริวัลย์ ธนาพุฒิกร ๓. นางนวรัตน์ อังศุภัค ตามเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสินตามที่ ก.ท. กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ปฏิบัติศาสนกิจ ถวายเทียนพรรษา ของระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเมืองศาศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ปฏิบัติศาสนกิจ ถวายเทียนพรรษา ของระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ของระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริง ณ วัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักกีฬาระดับอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงพลศึกษาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ผลปรากฎว่านักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ - ขว้างไกลอนุบาล ๑ ชาย ได้รับรางวัลที่ ๓ หญิง ได้รับรางวัลชมเชย - เก็บบอลลงตะกร้า ได้รับรางวัลชมเชย - วิ่งทางตรง ชาย/หญิง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอนุบาล ๒-๓ -โยนบอลลงตะกร้า ได้รับรางวัลที่ ๒ - เดินตัวหนอน ได้รับรางวัลที่ ๓ - วิ่งเปรี้ยว ชาย ได้รับรางวัลที่ ๒ - วิ่งเปรี้ยว หญิง ได้รับรางวัลชมเชย -ยืนกระโดดไกล หญิง ได้รับรางวัลที่ ๓ -ยืนกระโดดไกล ชาย ได้รับรางวัลชมเชย

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ คว้า ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงงานเข้าร่วมการประกวด ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๗๔ ทีม จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนทุกจังหวัด โดยตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง ระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทอง และตัวแทนระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน ร่วมการแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ครั้งที่ ๑ ย่านชุมชนท่ามะโอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดประตูป่อง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าสอบ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ส่งตัวแทนกองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนนักเรียน ร่วมการแสดงกลองสะบัดชัย ในกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนของเทศบาลนครลำปาง นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียน คือ เด็กชาย ชนาธิศ กันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมการประกวดชุด แฟนซีรักษ์โลก ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑

Credit ภาพ : PPstudio Lampang

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในชีวประวัติ เกียรติคุณ และผลงานของกวีเอกของไทย รวมถึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกด้วย โดยจัดการแสดงวิพิธทัศนา ตัวละครในวรรณคดี "พระอภัยมณี" ผลงานชิ้นเอกของบรมครูสุนทรภู่ให้กับคณะนักเรียนได้รับชม

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของโรงเรียน จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการสภานักเรียนแจกแผ่นพับ/ใบความรู้ เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน/ประชาชน เมื่อช่วงเช้า บริเวณหน้าโรงเรียน จากนั้นผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววรญา วิไลรัตน์ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการสภานักเรียนให้ความรู้เรื่องวันต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งหัวหน้าห้องทุกห้องนำแผ่นพับ/ใบความรู้ฯ ไปติดป้ายนิเทศในห้องเรียนของตนเอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. โครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่นักเรียน/เยาวชนต้องรู้และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีฯ ที่มีต่อเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร เพื่อชี้แจงแนวการจัดการศึกษา การดำเนินกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต พร้อมแนวทางสำหรับการจัดการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความต้องการพิเศษ วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแต่งกาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ด้วย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ Clean&Clear จัดกิจกรรม แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวหน้า ในวัยรุ่น แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร ๒๕๖๒

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ และ รอง ผอฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

คณะกรรมการสภานักเรียน นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันไหว้ครู เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งนักเรียนมีกระบวนการคิด มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร

คณะกรรมการสภานักเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันไหว้ครู เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งนักเรียนมีกระบวนการคิด มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร

คณะกรรมการสภานักเรียน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันไหว้ครู เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งนักเรียนมีกระบวนการคิด มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาลัมภะกัปปะนคร” โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยมี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน เป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

.ดร.กิตติภูมิ เปิดเผยว่า “อาคารอาลัมภะกัปปะนคร” หลังเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 ใช้งานมานาน 40 ปี เริ่มมีสภาพชำรุดและผุพัง เทศบาลนครลำปาง จึงจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอาลัมภะกัปปะนครหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 งบประมาณการก่อสร้างอาคาร 9,259,409.56 บาท โดยอาคารหลังนี้จะใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีห้องเรียนที่เพียงพอ อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย สวยงาม ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียนในอนาคตต่อไป

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครู เป็นพานดอกไม้ และพานธูปเที่ยน เพื่อเตรียมนำขึ้นบูชาครูในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ในวันถัดไป

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ผลปรากฏว่าทีมนักกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) คว้าเหรียญทอง ชนะเลิศ ทุกประเภทการแข่งขัน ได้แก่

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย เด็กชายธีระ มัชชะ

๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิง เด็กหญิงณัฐณิชา สายฟู

๓. รุ่นมัธยมชาย เด็กชายโชคชัย อภิรักษ์กมลพร

๔. รุ่นมัธยมหญิง เด็กหญิงเมย์วิกา ขันวาตา

ควบคุมทีม และฝึกซ้อมโดยคุณครูศิลา น้ำจันทร์

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในนามเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการเป็นตัวแทนเข้าร้วมการแข่งขัน 16 รายการ ดังนี้

4 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 1 การเข้าร่วม

และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ จาก

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ประกอบด้วย

1. เด็กชายกรรชัย กล่อมสุวรรณ

2. เด็กหญิงณพมาศ ขันนาแล

3. เด็กหญิงประไพภรณ์ ธรรมโน

ฝึกสอนและควบคุมโดยคุณครูอารีพรรณ เครือกลางรงค์

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เดินรณรงค์ในชุมชนเทศบาล ๔ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้านโดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันในเรื่องนี้ ทั้งการช่วยกันค้นหา และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกัน ตามมาตรการ “๓ เก็บ ๓ โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ ๓ โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมกิจกรรม รักษ์โลก รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม “ วันสิ่งแวดล้อมโลก” ของจังหวัดลำปาง วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้ามิวเซียมลำปาง นอกจากนี้ตัวแทนนักเรียนร่วมการประกวดชุดรีไชเคิล ( MISS 3R) ปรากฎว่าชุกนักรบ ได้รับรางวัลชมเชย

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประธานในพิธี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วางพานพุ่ม แล้วเปิดกรวยถวายราชสักการะ จากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วชุมนุมนาฏศิลป์ จัดการแสดงถวายพระพร ผู้บริหารและคณะครู ลงนามถวายพระพร เป็นเสร็จพิธี

ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนคณะนักเรียน ร่วมขบวนแห่บายศรีประตูชัย งานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองลำปาง ในพิธีบวงสรวงหลักเมือง และสืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มรุ้งอรุณ และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "รักต้องรู้" การอบรมให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนในเรื่องสุขภาวะทางเพศในช่วงวัยรุ่น ให้กับโรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง โดย นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้า่นเชียงราย)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดอบรม โครงการหมอนวดน้อยจิตอาสานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพประชาชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

การอบรมทางไกล โครงการสะเต็มศึกษาสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)ของสถาบัน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์อบรม อปท.๑๐๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำตัวแทนผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) มี ผอ.วรญา วิไลรัตน์ ให้การต้อนรับพร้อมกับหัวหน้าสายชั้น เพื่อรับทราบข้อมูล รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ตามหน้าที่พุทธศาสนิกชน และเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลิงก์ภาพ)

https://www.facebook.com/pg/ms4lp/photos/?tab=album&album_id=2332096660186618&__tn__=-UC-R

คณะครู และตัวแทนนักเรียน จากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปฏิบัติศาสนกิจ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโลก ณ วัดสิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลิงก์)

https://www.facebook.com/pg/ms4lp/photos/?tab=album&album_id=2332085290187755&__tn__=-UC-R

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.วรญา วิไลรัตน์ กล่าวต้อนรับนักเรียน เพื่อเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียง

(ลิงก์)

https://www.facebook.com/pg/ms4lp/photos/?tab=album&album_id=2330130610383223&__tn__=-UC-R

คณะนักเรียนเรียนรู้และประดิษฐ์สะเปา/กระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลำปางและชาวไทย ในประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน และลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2072870609442559&type=1&l=df3a7e7262

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “D.I.Y. ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) และประชาชนที่สนใจ ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นการร่วมรณรงค์ให้ “ประดิษฐ์สะเปาจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง” และนำไปลอยน้ำพร้อมกัน ภายในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2070379683024985&type=1&l=a8787f6f21

คณะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าชมนิทรรศการ “ตุงและโคม ภูมิปัญญาล้านนาไทย” ร่วมรับชมนิทรรศการให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของตุงและโคมกว่า ๒๐ ประเภท และร่วมฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ตุงและโคมด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟู สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การอบรมในโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ในห้อข้อ “มัคคุเทศก์น้อย” แก่ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดย TOT และโรงเรียนเทศศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๓ คน ตั้งแต่เวลา๘.๓๐-๑๔.๓๐ ทุกวันเสาร์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ คือ วันที่๑๐,๑๗,๒๔ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ นางสาวจิตวดี เก่งจริง วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์จาก โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ นางสาวปรียาภรณ์ พรมแก้วงาม วิทยากรวิชาคณิตสาสตร์จาก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และนางสาววณิชา บุญอนันต์ วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู นักเรียน นำปัจจัยที่รวบรวมจากทุกภาคส่วนในโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชียงราย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง ลำปาง ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน นี้ โดยร่วมสืบทอดศาสนา ขบนธรรมเนียมประเพณีไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาสอนน้องสู่โลกธุรกิจค้าปลีก และแนะแนวประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียน PAT Lampang School Tour 2018 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสายอาชีพ ณ ห้องประชุมเวียงละกอนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลููกเสือช่อสะอาด ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก้าวไปสู่โลกสมัยใหม่ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จัดฉายภาพยนตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ วันที่ ๑ พฤศจิกายน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (่บ้านเชียงราย)

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รองฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า พร้อมตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านวิชาการและการกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันเดียวกันนี้ คุณครูพัลลภ มาลัย จากโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ เทศบาลนครลำปาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑

(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018)

โดย สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จาก ๒๒ ทีมที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ๑๙ ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพียงทีมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ที่มาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรากฎผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

ทีมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ได้รับ ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๒ รางวัลพิเศษ

ได้แก่

๑. นวัตกรรม “เบาะรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ : Intelligent motorcycle seat cushion”

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ (Special Award from Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science In honor of the highest standard of excellence Presented by valuable invention entitled)

จัดทำโดย นายภัทรวิน จุนรัชฏ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ

นายธิตินันท์ บุญปลูก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

๒. นวัตกรรม “อิฐบล็อกแปลงพลังงานไฟฟ้า : Brick Block Transform into Electrical Energy”

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๔

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ พิเศษ (Special Award from Center of Excellence in Glass Technology and Materials In honor of the highest standard of excellence Presented by valuable invention entitled)

จัดทำโดย เด็กชายกวินท์ กามะวิถี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ

เด็กชายกฤษณกัณฑ์ กาฟัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

๓. นวัตกรรม “เตาถ่านแปลงพลังงานไฟฟ้า : Stove Transform into Electrical Energy”

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๕

จัดทำโดย เด็กชายทวัช คำพนม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ และ

นางสาวกมลทิพย์ ยุติธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

รายชื่อครูที่ปรึกษาทั้ง ๓ นวัตกรรม

ครูที่ปรึกษาหลัก นายศิลา น้ำจันทร์

ครูที่ปรึกษารอง นายณภัทร จิณานุกูล

โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยประธานในพิธีคือ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รับฟังการกล่าวรายงานจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูอรทัย เรืองรินทร์ จากนั้นวางพวงมาลัยถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จากนั้นวางพวงมาลัยรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย ผู้ได้รับรางวัลบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นเป็นการอ่านบทประพันธ์ การแสดงวิพิธทัศนาตัวละครจากเรื่องพระ อภัยมณี การแสดงเพลงฉ่อย การแสดงการละเล่นเด็กไทย ฯลฯ ในภาคเช้าและภาคบ่ายมีการเข้าฐานการเรียนรู้ทางภาษาไทยอย่างหลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้ความรู้ความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กันในโครงการเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยผู้บริหาร และคณะครู นำตัวแทนนักเรียน อนุบาล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงราย) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสิงห์ชัย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสวนดอก และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมืองศาสตร์ พร้อมกับถวายปัจจัยและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ด้วย

เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ ตั้งแถวหน้าเวที เพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ประธานในพิธี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เปิดกรวยถวายราชสักการะ แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ขับร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นชุมนุมนาฏศิลป์แสดงถวายพระพร ในการทำบุญตักบาตร นักเรียนร่วมกันนำถุงผ้า ถุงหรือภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกที่ทุกคนนำมา ถือว่าเป็นการช่วงลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย และเป็นการสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ มอบเกียติบัตรให้กับคุณครู และนักเรียน ที่สร้างผลงานทางวิชาการ ในรอบเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา อาทิ การแข่งขันทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือ ณ เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงงานสะเต็มศึกษา จรวดขวดน้ำ เครื่องบินกระดาษพับ Science Show ซึ่งหลายรายการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

การประกวดแข่งขันทางวิชาการ

การประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการจากกวีนิพนธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม และกิจกรรมประกวดแข่งขันเล่านิทาน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในโครงการ "กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ปี ๒๕๖๑" ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

โครงการประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูล พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายโรงเรียนอีโคสคูล ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) นำเสนอผลการดำเนินงาน โดย ผอ.วรญา วิไลรัตน์ และคุณครูนวรัตน์ อังศุภัค

กีฬานักเรียนอนุบาลกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ส่งตัวแทนนักกีฬา และกองเชียร์ ระดับอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงพลศึกษา ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รองชนะเลิศอันดับ 2 Science Shows

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกันจัดงาน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือเรียกว่า การก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ โดยภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการมากมาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด Science Show ระดับประถมศึกษาผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองซึ่งมีโรงเรียนในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยพระสงฆ์ ๕ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายปัจจัย พระสงฆ์ให้พร ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระปลัดสมโภช ฐิติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเชียงราย นำหล่อเทียนพรรษา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมกับประธานในพิธี ผอ.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเตรียมนำถวายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้

ชนะเลิศตัวแทนภาคเหนือ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) และ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ (Thailand Paper Folding Airplane Championship#15) รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผลปรากฎว่าทีมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จากการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภทในรุ่นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปรากฎว่านักกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) คว้าเหรียญรางวัล มาได้ดังนี้

ชนะเลิศ รวม ๘ เหรียญทอง

๑. เทเบิลเทนนิส รุ่นประถมศึกษาชาย

๒. เทเบิลเทนนิส รุ่นประถมศึกษาหญิง

๓. เทเบิลเทนนิส รุ่นมัธยมศึกษาหญิง

๔. วอลเลย์บอล รุ่นประถมศึกษาหญิง

๕. วอลเลย์บอล รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๖. วอลเลย์บอล รุ่นมัธยมศึกษาหญิง

๗. ฟุตบอล รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๘. ฟุตซอล รุ่นมัธยมศึกษาชาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ รวม ๖ เหรียญเงิน

๑. เทเบิลเทนนิส รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๒. เซปักตะกร้อ รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๓. ฟุตซอล รุ่นประถมศึกษาชาย

๔. เปตอง รุ่นประถมศึกษาหญิงเดี่ยว

๕. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาชายคู่

๖. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาหญิงคู่

รองชนะเลิศอันดับ ๒ รวม ๕ เหรียญทองแดง

๑. เปตอง รุ่นประถมศึกษาชายเดี่ยว

๒. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาชายเดี่ยว

๓. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาหญิงเดี่ยว

๔. เปตอง รุ่นประถมศึกษาชายคู่

๕. เปตอง รุ่นประถมศึกษาหญิงคู่

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2561

เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดให้มีการจัด “การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2561ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาคขึ้น ซึ่งเป็นการคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาระดับภูมิภาคในแต่ละระดับชั้น เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนาความรู้และทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการนี้ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการประกวดในระดับภาคเหนือตอนบน มีก าหนดจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบนขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฎว่า โครงงาน "เครื่องปัดหยากไย่ลดภัยจากฝุ่น" ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มีนักเรียนเข้าร่วมประกวด คือ เด็กชายอัมรินทร์ เรือนใจ เด็กนารา ฟองแก้วงาม และ เด็กชายภิชาพบ ลาวิตา โดยมี คุณครูนคร แก้วลังกา และคุณครูนวรัตน์ อังศุภัค เป็นคุณครูที่ปรึกษา


ติดตามภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/ms4lp/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รอง ผอ.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า และตัวแทนคณะครู รับมอบสีจาก ผู้แทนฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยความขอบคุณยิ่ง โดยจะได้นำสีที่ได้รับไปพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) แต่ละห้องเรียน ศึกษาเรียนรู้ ณ หอปูมละกอน ใน "นิทรรศการเครื่องจักสานล้านนา" นิทรรศการแสดงเรื่องราวของเครื่องจักสานประเภทต่างๆ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนล้านนาตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันบางอย่างหาชมไม่ได้แล้ว โดยเริ่มไปเรียนรู้ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่าน โดยยนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้ครบทุกห้องเรียนต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

ะกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

คุณสมบัติ

1. รับเด็กที่มีอายุ ๓ ปีขึ้นไป

ตามเกณฑ์อายุผู้สมัคร ดังนี้

ชั้นอนุบาล ๑ เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ชั้นอนุบาล ๒ เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ชั้นอนุบาล ๓ เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

2. ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้

หรือ โรคร้ายแรง

๓. มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับในระดับชั้นอนุบาลได้

กำหนดการ

รับใบสมัคร ๖ มกราคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ยื่นใบสมัคร ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มอบตัว ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เอกสารการรับสมัคร

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน ,บิดา,มารดา)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

รับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร มอบตัว ได้ที่ห้องธุรการ (ในเวลาราชการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๔-๒๑๗๕๓๖

หรือ ติดตามได้ที่ https://facebook.com/ms4lp