งานลูกเสือ งานกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ จัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในพิธีได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นางสาววรญา วิไลรัตน์ และรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดีในธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีเข้าประจำกอง จากลูกเสือเนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารีจะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์จะต้องกระทำพิธีเข้าประจำกองซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๒. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ ๓. เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ๔. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ ๕. เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ ๖. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตามที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของทีมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๕ และกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ต่อไป ผลปรากฎว่าทีมนักกรีฑาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) สามารถสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้า ๓ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง โดยการฝึกซ้อมของคุณครูคณิศร ธรรมชัย

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นตัวแทนเทศบาลนครลำปาง ในการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนชั้น​มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๐ คน ร่วมโครงการพาน้องเที่ยวชุมชนดูอาคารบ้านโบราณ​ ย่านชุมชนเก่าท่ามะโอ เทศบาลนครลำปางวันศุกร์ที่​ ๙ สิงหาคม​ ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยนางจงวรรณ รายณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ถวายพระพรชัยมงคล ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย การแสดงถวายพระพร จากชุมนุมนาฏศิลป์ การมอบทุนการศึกษา ๒ ทุน จากบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) การมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการ การมอบเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น การแสดงความรัก ความกตัญญู จากลูกมอบแต่คุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงก์ภาพ : คลิก

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นำคณะครูจำนวน ๑๗ คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โครงการและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ เพื่อศึกษาแแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปรีชา แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ลูกเสือสำรอง) ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และการได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะพัฒนาสติปัญญาและความรู้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน ร่วมการอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ของเทศบาลนครลำปาง ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK ParK โดยได้รับได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Cr. ภาพบางส่วนจาก Fb : เทศบาล นครลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์รถม้าลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยคุณครูและผู้ปกครองนำคณะนักเรียน เรียนรู้ประสบการณ์จากการนั่งรถม้าผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ได้แก่ กาดกองต้าเข้ารับความรู้จากวิทยากรในท้องถิ่นของกาดกองต้า หรือตลาดจีน ศึกษาตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำแม่วัง และมีอาคารบ้านเรือนโบราณ อายุเกือบร้อยปี เดินทางเข้าถนนสายวัฒนธรรมตั้งอยู่ถนนวังเหนือ ศึกษาแนวกำแพงเมืองเก่าซึ่งเป็นถนนที่มีความสวยงามเก่าแก่ ศึกษาโบราณสถานที่สำคัญอย่าง “กู่เจ้าย่าสุตา” สันนิษฐาน ว่าเคยเป็นซุ้มประตูโขง เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี ๒๕๒๓ แล้วรับการให้ความรู้จากวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์รถม้า เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะในอดีต คือ รถม้า วิวัฒนาการของม้าในอดีต ประโยชน์ของรถม้า และการดูแลรักษาม้าและรถม้า

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกกุฏนครโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดประธานในพิธี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วางเครื่องทองน้อย เพื่อถวายสักการะพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นประธานในพิธี ตีระฆัง ๓ ครั้ง เพื่อเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ แล้วชม การแสดงบนเวที กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การแสดงการละเล่นของเด็กไทย (งูกินหาง) โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่องบทอาขยาน การแสดงเพลงนอยด์ โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่องบทอาขยาน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย “มรดกคุณย่า” โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้ - กิจกรรมคัดลายมือ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - กิจกรรมเขียนตามคำบอก (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ) - กิจกรรมเขียนประโยคจากภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) - กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)

ลิงก์ภาพ : คลิก

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ . ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยในปีนี้ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ปิงปอง ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล และกรีฑา มีนักกีฬาจากโรงเรียนเทศบาล ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ร่วมการแข่งขัน ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ผู้บริหาร นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร คณะนักเรียนและผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การวางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะ การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา การแสดงถวายพระพร จากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๔ ทุน การมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันวิชาการ และพิธีลงนามถวายพระพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ ๙ รูป เพื่้อถวายเป็นพระราชกุศล มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะนักเรียนและผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารกุกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลิงก์ภาพ : คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม เข้าใจตนเองและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากการเรียนนอกห้องเรียน ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมือง ๔.๐ ขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนาอารมณ์ในเด็กปฐมวัย โดย รองฯ จงกลณีย์ ยะย่าเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ที่มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยที่มีความอดทนรู้จักการรอคอย โดยการฟังเสียงเพลงและจังหวะดนตรี เสริมสร้างสมาธิอันจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้มีความกล้าที่จะแสดงออกต่อสาธารณะชน โดยการใช้ดนตรี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ เกิดความมั่นคง เชื่อมั่น กล้าแสดงออก และแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผลการการประกวดฟ้อนเล็บ ในงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลนครลำปางเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ณ หอประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ “วิถีช้างไทย” นักเรียนเรียนรู้และทำกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ช้างศึกษาประวัติช้างไทย เที่ยวชมทิวทัศน์บริเวณรอบ ๆ ชมช้างอาบน้ำ Elephant Bathing ทำกิจกรรมชมการแสดงช้าง Elephant Show แล้วทำกิจกรรมประโยชน์ของ ช.ช้าง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รอง ผอ.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ โดยนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก และสถานีวิัฒนวิจัยแม่ทะ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านแม่ทะ หมู่ ๑ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นางภัทราภรณ์ นันทวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒินางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอุษา สระสมศรี (ประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) และนายณภัทร จิณานุกูล (ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยมีผู้ขอรับการประเมิน ดังนี้

ขอรับการประเมินวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า

ขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ๑. นางกัญญ์สิริ โกษาวัง ๒. นางยุวดี มีแดนไผ่

ขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ๑. นายณัฐพล เรืองรินทร์ ๒. นางอำไพ เทพศิริ ๓. นางสาวศุภดา ศรีไพร ๔. นางสุปรียา รัศมีมาลา

ขอรับการประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ๑. นายนิมิตร เจียมตน ๒. นางศิริวัลย์ ธนาพุฒิกร ๓. นางนวรัตน์ อังศุภัค ตามเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสินตามที่ ก.ท. กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ปฏิบัติศาสนกิจ ถวายเทียนพรรษา ของระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเมืองศาศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ปฏิบัติศาสนกิจ ถวายเทียนพรรษา ของระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ของระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตามแบบแผนพิธีกรรมที่สืบทอดสู่ตัวของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริง ณ วัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักกีฬาระดับอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงพลศึกษาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ผลปรากฎว่านักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ - ขว้างไกลอนุบาล ๑ ชาย ได้รับรางวัลที่ ๓ หญิง ได้รับรางวัลชมเชย - เก็บบอลลงตะกร้า ได้รับรางวัลชมเชย - วิ่งทางตรง ชาย/หญิง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอนุบาล ๒-๓ -โยนบอลลงตะกร้า ได้รับรางวัลที่ ๒ - เดินตัวหนอน ได้รับรางวัลที่ ๓ - วิ่งเปรี้ยว ชาย ได้รับรางวัลที่ ๒ - วิ่งเปรี้ยว หญิง ได้รับรางวัลชมเชย -ยืนกระโดดไกล หญิง ได้รับรางวัลที่ ๓ -ยืนกระโดดไกล ชาย ได้รับรางวัลชมเชย

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ คว้า ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงงานเข้าร่วมการประกวด ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๗๔ ทีม จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนทุกจังหวัด โดยตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง ระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทอง และตัวแทนระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน

ลิงก์ภาพ : คลิก

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน ร่วมการแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ครั้งที่ ๑ ย่านชุมชนท่ามะโอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดประตูป่อง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าสอบ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ส่งตัวแทนกองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลิงก์ภาพ : คลิก

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนนักเรียน ร่วมการแสดงกลองสะบัดชัย ในกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนของเทศบาลนครลำปาง นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียน คือ เด็กชาย ชนาธิศ กันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมการประกวดชุด แฟนซีรักษ์โลก ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑

Credit ภาพ : PPstudio Lampang

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในชีวประวัติ เกียรติคุณ และผลงานของกวีเอกของไทย รวมถึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกด้วย โดยจัดการแสดงวิพิธทัศนา ตัวละครในวรรณคดี "พระอภัยมณี" ผลงานชิ้นเอกของบรมครูสุนทรภู่ให้กับคณะนักเรียนได้รับชม

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของโรงเรียน จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการสภานักเรียนแจกแผ่นพับ/ใบความรู้ เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน/ประชาชน เมื่อช่วงเช้า บริเวณหน้าโรงเรียน จากนั้นผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววรญา วิไลรัตน์ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการสภานักเรียนให้ความรู้เรื่องวันต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งหัวหน้าห้องทุกห้องนำแผ่นพับ/ใบความรู้ฯ ไปติดป้ายนิเทศในห้องเรียนของตนเอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. โครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่นักเรียน/เยาวชนต้องรู้และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีฯ ที่มีต่อเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร เพื่อชี้แจงแนวการจัดการศึกษา การดำเนินกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต พร้อมแนวทางสำหรับการจัดการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความต้องการพิเศษ วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแต่งกาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ด้วย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ Clean&Clear จัดกิจกรรม แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวหน้า ในวัยรุ่น แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร ๒๕๖๒

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ และ รอง ผอฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

คณะกรรมการสภานักเรียน นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันไหว้ครู เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งนักเรียนมีกระบวนการคิด มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร

คณะกรรมการสภานักเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันไหว้ครู เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งนักเรียนมีกระบวนการคิด มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร

คณะกรรมการสภานักเรียน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันไหว้ครู เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งนักเรียนมีกระบวนการคิด มีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โถงอาคารอาลัมภะกัปปะนคร

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาลัมภะกัปปะนคร” โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยมี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน เป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

.ดร.กิตติภูมิ เปิดเผยว่า “อาคารอาลัมภะกัปปะนคร” หลังเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 ใช้งานมานาน 40 ปี เริ่มมีสภาพชำรุดและผุพัง เทศบาลนครลำปาง จึงจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอาลัมภะกัปปะนครหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 งบประมาณการก่อสร้างอาคาร 9,259,409.56 บาท โดยอาคารหลังนี้จะใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีห้องเรียนที่เพียงพอ อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย สวยงาม ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียนในอนาคตต่อไป

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครู เป็นพานดอกไม้ และพานธูปเที่ยน เพื่อเตรียมนำขึ้นบูชาครูในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ในวันถัดไป

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ผลปรากฏว่าทีมนักกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) คว้าเหรียญทอง ชนะเลิศ ทุกประเภทการแข่งขัน ได้แก่

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย เด็กชายธีระ มัชชะ

๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิง เด็กหญิงณัฐณิชา สายฟู

๓. รุ่นมัธยมชาย เด็กชายโชคชัย อภิรักษ์กมลพร

๔. รุ่นมัธยมหญิง เด็กหญิงเมย์วิกา ขันวาตา

ควบคุมทีม และฝึกซ้อมโดยคุณครูศิลา น้ำจันทร์

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในนามเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการเป็นตัวแทนเข้าร้วมการแข่งขัน 16 รายการ ดังนี้

4 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 1 การเข้าร่วม

และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ จาก

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ประกอบด้วย

1. เด็กชายกรรชัย กล่อมสุวรรณ

2. เด็กหญิงณพมาศ ขันนาแล

3. เด็กหญิงประไพภรณ์ ธรรมโน

ฝึกสอนและควบคุมโดยคุณครูอารีพรรณ เครือกลางรงค์

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เดินรณรงค์ในชุมชนเทศบาล ๔ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้านโดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันในเรื่องนี้ ทั้งการช่วยกันค้นหา และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกัน ตามมาตรการ “๓ เก็บ ๓ โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ ๓ โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ร่วมกิจกรรม รักษ์โลก รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม “ วันสิ่งแวดล้อมโลก” ของจังหวัดลำปาง วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้ามิวเซียมลำปาง นอกจากนี้ตัวแทนนักเรียนร่วมการประกวดชุดรีไชเคิล ( MISS 3R) ปรากฎว่าชุกนักรบ ได้รับรางวัลชมเชย

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประธานในพิธี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วางพานพุ่ม แล้วเปิดกรวยถวายราชสักการะ จากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วชุมนุมนาฏศิลป์ จัดการแสดงถวายพระพร ผู้บริหารและคณะครู ลงนามถวายพระพร เป็นเสร็จพิธี

ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนคณะนักเรียน ร่วมขบวนแห่บายศรีประตูชัย งานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองลำปาง ในพิธีบวงสรวงหลักเมือง และสืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มรุ้งอรุณ และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "รักต้องรู้" การอบรมให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนในเรื่องสุขภาวะทางเพศในช่วงวัยรุ่น ให้กับโรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง โดย นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้า่นเชียงราย)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดอบรม โครงการหมอนวดน้อยจิตอาสานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพประชาชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

การอบรมทางไกล โครงการสะเต็มศึกษาสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)ของสถาบัน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์อบรม อปท.๑๐๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำตัวแทนผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) มี ผอ.วรญา วิไลรัตน์ ให้การต้อนรับพร้อมกับหัวหน้าสายชั้น เพื่อรับทราบข้อมูล รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ตามหน้าที่พุทธศาสนิกชน และเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลิงก์ภาพ)

https://www.facebook.com/pg/ms4lp/photos/?tab=album&album_id=2332096660186618&__tn__=-UC-R

คณะครู และตัวแทนนักเรียน จากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปฏิบัติศาสนกิจ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโลก ณ วัดสิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลิงก์)

https://www.facebook.com/pg/ms4lp/photos/?tab=album&album_id=2332085290187755&__tn__=-UC-R

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.วรญา วิไลรัตน์ กล่าวต้อนรับนักเรียน เพื่อเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียง

(ลิงก์)

https://www.facebook.com/pg/ms4lp/photos/?tab=album&album_id=2330130610383223&__tn__=-UC-R

คณะนักเรียนเรียนรู้และประดิษฐ์สะเปา/กระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลำปางและชาวไทย ในประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน และลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2072870609442559&type=1&l=df3a7e7262

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “D.I.Y. ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) และประชาชนที่สนใจ ณ โถงอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นการร่วมรณรงค์ให้ “ประดิษฐ์สะเปาจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง” และนำไปลอยน้ำพร้อมกัน ภายในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2070379683024985&type=1&l=a8787f6f21

คณะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าชมนิทรรศการ “ตุงและโคม ภูมิปัญญาล้านนาไทย” ร่วมรับชมนิทรรศการให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของตุงและโคมกว่า ๒๐ ประเภท และร่วมฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ตุงและโคมด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟู สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การอบรมในโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ในห้อข้อ “มัคคุเทศก์น้อย” แก่ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดย TOT และโรงเรียนเทศศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๓ คน ตั้งแต่เวลา๘.๓๐-๑๔.๓๐ ทุกวันเสาร์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ คือ วันที่๑๐,๑๗,๒๔ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ นางสาวจิตวดี เก่งจริง วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์จาก โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ นางสาวปรียาภรณ์ พรมแก้วงาม วิทยากรวิชาคณิตสาสตร์จาก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และนางสาววณิชา บุญอนันต์ วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู นักเรียน นำปัจจัยที่รวบรวมจากทุกภาคส่วนในโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชียงราย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง ลำปาง ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน นี้ โดยร่วมสืบทอดศาสนา ขบนธรรมเนียมประเพณีไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาสอนน้องสู่โลกธุรกิจค้าปลีก และแนะแนวประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียน PAT Lampang School Tour 2018 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสายอาชีพ ณ ห้องประชุมเวียงละกอนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลููกเสือช่อสะอาด ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก้าวไปสู่โลกสมัยใหม่ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จัดฉายภาพยนตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ วันที่ ๑ พฤศจิกายน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (่บ้านเชียงราย)

ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รองฯจงกลณีย์ ยะย่าเป้า พร้อมตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านวิชาการและการกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันเดียวกันนี้ คุณครูพัลลภ มาลัย จากโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ เทศบาลนครลำปาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑

(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018)

โดย สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จาก ๒๒ ทีมที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ๑๙ ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพียงทีมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ที่มาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรากฎผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

ทีมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ได้รับ ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๒ รางวัลพิเศษ

ได้แก่

๑. นวัตกรรม “เบาะรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ : Intelligent motorcycle seat cushion”

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ (Special Award from Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science In honor of the highest standard of excellence Presented by valuable invention entitled)

จัดทำโดย นายภัทรวิน จุนรัชฏ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ

นายธิตินันท์ บุญปลูก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

๒. นวัตกรรม “อิฐบล็อกแปลงพลังงานไฟฟ้า : Brick Block Transform into Electrical Energy”

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๔

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ พิเศษ (Special Award from Center of Excellence in Glass Technology and Materials In honor of the highest standard of excellence Presented by valuable invention entitled)

จัดทำโดย เด็กชายกวินท์ กามะวิถี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ

เด็กชายกฤษณกัณฑ์ กาฟัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

๓. นวัตกรรม “เตาถ่านแปลงพลังงานไฟฟ้า : Stove Transform into Electrical Energy”

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๕

จัดทำโดย เด็กชายทวัช คำพนม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ และ

นางสาวกมลทิพย์ ยุติธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

รายชื่อครูที่ปรึกษาทั้ง ๓ นวัตกรรม

ครูที่ปรึกษาหลัก นายศิลา น้ำจันทร์

ครูที่ปรึกษารอง นายณภัทร จิณานุกูล

โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยประธานในพิธีคือ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ รับฟังการกล่าวรายงานจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูอรทัย เรืองรินทร์ จากนั้นวางพวงมาลัยถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จากนั้นวางพวงมาลัยรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย ผู้ได้รับรางวัลบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นเป็นการอ่านบทประพันธ์ การแสดงวิพิธทัศนาตัวละครจากเรื่องพระ อภัยมณี การแสดงเพลงฉ่อย การแสดงการละเล่นเด็กไทย ฯลฯ ในภาคเช้าและภาคบ่ายมีการเข้าฐานการเรียนรู้ทางภาษาไทยอย่างหลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้ความรู้ความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กันในโครงการเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยผู้บริหาร และคณะครู นำตัวแทนนักเรียน อนุบาล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงราย) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสิงห์ชัย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสวนดอก และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมืองศาสตร์ พร้อมกับถวายปัจจัยและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ด้วย

เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ ตั้งแถวหน้าเวที เพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ประธานในพิธี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เปิดกรวยถวายราชสักการะ แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ขับร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นชุมนุมนาฏศิลป์แสดงถวายพระพร ในการทำบุญตักบาตร นักเรียนร่วมกันนำถุงผ้า ถุงหรือภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกที่ทุกคนนำมา ถือว่าเป็นการช่วงลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย และเป็นการสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผอ.วรญา วิไลรัตน์ มอบเกียติบัตรให้กับคุณครู และนักเรียน ที่สร้างผลงานทางวิชาการ ในรอบเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา อาทิ การแข่งขันทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือ ณ เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงงานสะเต็มศึกษา จรวดขวดน้ำ เครื่องบินกระดาษพับ Science Show ซึ่งหลายรายการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

การประกวดแข่งขันทางวิชาการ

การประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการจากกวีนิพนธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม และกิจกรรมประกวดแข่งขันเล่านิทาน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในโครงการ "กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ปี ๒๕๖๑" ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

โครงการประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูล พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายโรงเรียนอีโคสคูล ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) นำเสนอผลการดำเนินงาน โดย ผอ.วรญา วิไลรัตน์ และคุณครูนวรัตน์ อังศุภัค

กีฬานักเรียนอนุบาลกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ส่งตัวแทนนักกีฬา และกองเชียร์ ระดับอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงพลศึกษา ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รองชนะเลิศอันดับ 2 Science Shows

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกันจัดงาน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือเรียกว่า การก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ โดยภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการมากมาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด Science Show ระดับประถมศึกษาผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองซึ่งมีโรงเรียนในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยพระสงฆ์ ๕ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายปัจจัย พระสงฆ์ให้พร ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระปลัดสมโภช ฐิติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเชียงราย นำหล่อเทียนพรรษา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมกับประธานในพิธี ผอ.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเตรียมนำถวายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้

ชนะเลิศตัวแทนภาคเหนือ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) และ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ (Thailand Paper Folding Airplane Championship#15) รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผลปรากฎว่าทีมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จากการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภทในรุ่นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปรากฎว่านักกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) คว้าเหรียญรางวัล มาได้ดังนี้

ชนะเลิศ รวม ๘ เหรียญทอง

๑. เทเบิลเทนนิส รุ่นประถมศึกษาชาย

๒. เทเบิลเทนนิส รุ่นประถมศึกษาหญิง

๓. เทเบิลเทนนิส รุ่นมัธยมศึกษาหญิง

๔. วอลเลย์บอล รุ่นประถมศึกษาหญิง

๕. วอลเลย์บอล รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๖. วอลเลย์บอล รุ่นมัธยมศึกษาหญิง

๗. ฟุตบอล รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๘. ฟุตซอล รุ่นมัธยมศึกษาชาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ รวม ๖ เหรียญเงิน

๑. เทเบิลเทนนิส รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๒. เซปักตะกร้อ รุ่นมัธยมศึกษาชาย

๓. ฟุตซอล รุ่นประถมศึกษาชาย

๔. เปตอง รุ่นประถมศึกษาหญิงเดี่ยว

๕. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาชายคู่

๖. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาหญิงคู่

รองชนะเลิศอันดับ ๒ รวม ๕ เหรียญทองแดง

๑. เปตอง รุ่นประถมศึกษาชายเดี่ยว

๒. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาชายเดี่ยว

๓. เปตอง รุ่นมัธยมศึกษาหญิงเดี่ยว

๔. เปตอง รุ่นประถมศึกษาชายคู่

๕. เปตอง รุ่นประถมศึกษาหญิงคู่

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2561

เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดให้มีการจัด “การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2561ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาคขึ้น ซึ่งเป็นการคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาระดับภูมิภาคในแต่ละระดับชั้น เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนาความรู้และทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการนี้ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการประกวดในระดับภาคเหนือตอนบน มีก าหนดจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบนขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฎว่า โครงงาน "เครื่องปัดหยากไย่ลดภัยจากฝุ่น" ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มีนักเรียนเข้าร่วมประกวด คือ เด็กชายอัมรินทร์ เรือนใจ เด็กนารา ฟองแก้วงาม และ เด็กชายภิชาพบ ลาวิตา โดยมี คุณครูนคร แก้วลังกา และคุณครูนวรัตน์ อังศุภัค เป็นคุณครูที่ปรึกษา


ติดตามภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/ms4lp/