Mów do ludzkich sumień - 2.
Wiara i nauka, a Prawda

„Mów do ludzkich sumień 2. Wiara i nauka, a Prawda.”

Miniony 2020 rok był cza­sem gwałtownych i niepokojących wydarzeń. Można by nawet powie­dzieć, że w jakimś sensie był to rok wielorakich kryzysów i to zarówno na poziomie, polityki, nauki, wiary, ekonomii jak i moralności. Gubimy się w tym wszyscy, a manipulowane i manipulujące informacjami media powodują, że panuje coraz większe zamieszanie, chaos i bezład, znie­chęcenie, a nawet - u niektórych wprost - depresja. Zastanawiamy się gdzie w tym wszystkim znaleźć prawdę, ostateczny i niewzruszalny punkt odniesienia? Zachwiane zo­stały fundamenty naszego bytowa­nia, zrujnowane wartości i ośmieszone autorytety. Dotych­czasowe znaczenie i obiektywność nauki zostały zanegowane i podważone przez: sprzeczne in­formacje docierające z mediów i wzajemnie się wykluczające wy­powiedzi ludzi nauk biologicznych i medycznych. Politycy wykorzy­stują ten chaos i bałagan do swoich przyziemnych i krótkowzrocznych celów. A jest to przecież tylko wierzchołek lodowej góry dezin­formacji i zagubienia. Relatywizacja prawdy i podważanie, a nawet ne­gowanie możliwości jej poznania spowodowały erozję wartości mo­ralnych. Wiara i Kościół (w znacznej części z powodu błędów i nadużyć w jego ludzkiej strukturze) utraciły swoje miejsce w życiu wielu z nas.

Wielorakie i wielopoziomowe są te zniszczenia, jakie dokonują się na naszych oczach pociągające za sobą coraz szersze kręgi zdezorientowa­nych ludzi. Ludzie albo odrzucają wszystkie normy i żyją według wła­snych "widzimisię", albo co naj­mniej zawieszają wszelkie sądy i toną w coraz bardziej w bałaganie i niepewności, czują się coraz bar­dziej zagubieni i zniechęceni.

Książka ta próbuje dać jakieś, naj­bardziej ogólne, ale i praktyczne wskazówki, jak należy postępować w tym czasie bałaganu i pogubienia. Centralną wartością jest w niej PRAWDA, której należy w pokorze i z uporem szukać i odkrywać, a nie arbitralnie ustanawiać według wła­snych zachcianek. W odkrywaniu tej prawdy ma pomóc zreflektowana i pogłębiona wiara, która wskazuje nam PRAWDĘ OSTATECZNĄ i nie­zawodną. Nie jest ona wcale sprzeczna z prawdą, jaką odkry­wamy w naukach szczegółowych, o ile pamiętamy, że obydwie dzie­dziny; wiara i nauka zajmują się ba­daniem różnych poziomów rzeczy­wistości i posługują różnymi meto­dami oraz używają różnego języka do wyrażania tej prawdy. Wydaje się, że jedynym ratunkiem dla po­gubionego człowieka jest OBUDZIĆ ROZUM, który przecież pochodzi od Źródła wszelkiego bytu, od Bytu, który stoi za całą racjonalnością wszechświata, który nas otacza.

II — Reklama i promocja części drugiej: "Mów do ludzkich sumień. Wiara i nauka, a prawda". Stron - 392

Poniżej okładka i spis treści książki:

Aby zamówić książkę pierwszą, kliknij: "Mów do ludzkich sumień"

Aby zamówić książkę drugą, kliknij: „Mów do ludzkich sumień - 2. Wiara i nauka, a Prawda”


Pisałem te rozważania i pracowałem nad książką w okresie od stycznia do listopada 2020, czyli w okresie „pierwszej i drugiej fali pandemii”. Był to też (i nadal jest) okres – powiedzmy to enigmatycznie – „wzmożonych niepokojów” na tle moralno-obyczajowym, prawnym i polityczno-społecznym. „Pokojowe” protesty w rodzaju „czarnych marszów”, przez wiele dni zapełniały nagłówki wszystkich mediów. W tym kontekście rozważania na temat wiary, nauki (czy rozumu), a szczególnie rozważania na temat prawdy, nabierały całkowicie nowego wymiaru i znaczenia. Coraz bardziej i coraz wyraźniej docierało do mnie, jak bardzo odeszliśmy – już nie tylko – od wiary, ale także od „obiektywnej” i rozumowej nauki, a nawet w ogóle od rozumu. Naszym światem nie rządzi już ani wiara, ani nauka, ani rozum, ale manipulacje, mass media, polityka, emocje, żądza władzy, przyjemności i bogactwa. Trzy, pierwsze grzechy główne: pycha, chciwość i nieczystość, stały się sztandarowymi hasłami protestujących, ale i stojących za nimi polityków i manipulatorów. Niestety tak wielu ludzi (także katolików) dało się tym manipulatorom uwieść, oczarować, zbałamucić. Niestety ani wiara, ani rozum, ani prawda… wszystko, co pozostało to kaprysy i – wygląda na to, że ostatecznie – anarchia. Chciałoby się nawet zapytać: „Quo vadis Polonia, quo vadis mundus?”. Dokąd zdążasz Polsko, dokąd idziesz świecie?


Z ofiar złożonych pomagamy dwóm organizacjom:


· „Dada Maisha Chekechea Centre” czyli szkołę dla sierot w Morogoro w centralnej Tanzanii, i


· Centre Humanitaire de Santé pour les Enfants Pauvres”, czyli szpitalik dla dzieci w Moroni na wyspach Komorach, na Oceanie Indyjskim.

Centre Humanitaire de Santé pour les Enfants Pauvres - Komory

Dada Maisha Chekechea Centre - Tanzania