Ambients/Ambientes

L'hidràulic fa del sòl de la cambra de bany un plaer per als sentits.

El hidráulico hace del suelo del cuarto de baño un placer para los sentidos.

Revestiment d'una paret de cambra de bany amb PACHWORK.

Revestimiento de una pared de cuarto de baño con PACHWORK.

L'avantatge fonamental de l'hidràulic té a veure amb la seua capacitat de convertir el vestiment del sòl en un gest especial, ja que constitueix un element decoratiu en sí mateixa.

La ventaja fundamental del hidráulico tiene que ver con su capacidad de convertir el revestimiento del suelo en un gesto especial, ya que constituye un elemento decorativo en sí mismo.

Escales amb taulell hidràulic

Escaleras con baldosa hidráulica

Les estores d'hidràulic donen un aire d'elegàcia i distinció allà es on posen.

Las alfombras de hidráulico confieren un aire de elegancia y distinción allá donde se coloquen.


Combinar l'hidràulic amb altres materials, com ara la fusta, permet innovar i crear ambients amb un toc personal.

Combinar el hidráulico con otros materiales, como la madera, permite innovar y crear ambientes con un toque personal.

Sol rehabilitat on s'han substituït alguns taulells originals per les seues rèpliques.


Suelo rehabilitado donde se han sustituido algunas baldosas por sus réplicas.