ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ระบบ moe safety center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น

                ระบบ MOE SAFETY CENTER ถูกจัดตั้งขึ้นมา  เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การบูลลี่ การล่วงละเมิดทางเพศ  เป็นต้น  ซึ่งตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองมอบความไว้วางใจให้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการว่าจะผลักดันอย่างไรให้มาตราต่างๆให้เห็นผลจริง พร้อมกับสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ'โดยMOE SAFETY CENTER จะเป็นศูยน์กลางรับเรื่อง และ เมื่อรับเรื่องแล้วต้องดำเนินการให้ ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง   นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความ ประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกําลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่   1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence)   2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)   4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)                                    

 ระบบผู้ดูแล  MOE Safety Center

https://sc.moesafetycenter.com

   

          ระบบแจ้งเหตุ  MOE Safety Center

    www.moesafetycenter.com 

ช่องทางการแจ้งเหตุ