Основи медіаграмотності

Керівник гуртка – Большакова Ірина Євгеніївна

Графік проведення занять - середа 14.40 ауд. 308

мета і завдання курсу

Мета курсу – формування теоретичної бази знань учнів з основ медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів та їхньому міжособовому спілкуванні; навчання сприйняттю і переробці інформації, переданої каналами мас-медіа (в широкому тлумаченні), розвиток критичного мислення, умінь розуміти прихований зміст того чи іншого повідомлення, протистояти маніпулюванню свідомістю та пропаганді з боку мас-медіа; включення позашкільної інформації в контекст загальної базової освіти, в систему предметних знань і умінь; формування вмінь знаходити, готувати, передавати і приймати інформацію, в тому числі, з використанням різних медіаресурсів.

В рамках курсу школярі опанують аналіз медіатекстів, навчаться критично сприймати медіаповідомлення, оволодіють методами і прийомами психологічного захисту від непотрібної інформації, безпечної поведінки в медійному просторі, навичками організації особистісного медійного простору (в тому числі й творчими); розвиватимуть мотивацію щодо формування індивідуальної медіаграмотності.

Результатом виконання програми мають стати наступні знання і вміння:

1) добирати медіаресурси для визначення, дослідження й репрезентації питань і проблем, для здійснення тих чи інших проектів;

2) оцінювати мову медіатекстів, визначати їх форми, жанри і категорії;

3) вміти декодувати, ідентифікувати й обговорювати аудіовізуальні тексти, у тому числі, пов’язані з мовою медіа (ракурс, план, колір, звук тощо);

4) вміти описувати головні функції тих чи інших творців медіатекстів і людей, пов’язаних з їх поширенням;

5) вміти ставити запитання з приводу головної думки медіатексту, виражати думки з приводу його змісту (точність, доречність, упередженість тощо) і форми;

6) порівнювати власний досвід з аналогічним досвідом у сфері медіа всередині своєї вікової групи;

7) розуміти специфіку жанру й виду медіатексту;

8) обирати шляхи представлення матеріалу в медіатексті;

9) аналізувати вплив реклами;

10) визначати різниці між реальною подією та її відображенням у медіатексті;

11) вміти порівнювати власну думку з думкою інших учнів, виражати свої думки;

12) використовувати медіатекст для дослідження людських відносин, нових ідей, своєї та чужої культури («діалог культур»);

13) оцінювати ефективність різних елементів, використовуваних у медіатексті;

14) обґрунтовувати свій вибір під час дискусії про медіапродукцію;

15) уважно та критично «читати» медіатексти;

16) відбирати медіатексти відповідно до розважального чи інформаційного аспекту змісту;

17) аналізувати вплив медіа на професійний розвиток і дозвілля людей.