Profile (English)

Masahiro Yasuda

NTT Corporation

3-9-11, Midori-Cho, Musashino-Shi, Tokyo, 180-8585, Japan

E-mail: masahiro.yasuda.hd{at} hco.ntt.co.jp