บริษัท มานะ แอทิลิเออร์ จำกัด ให้ความสนใจกับความเกี่ยวข้องกันของสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะระดับภายในตัวงาน ตัวอาคารเอง หรือระดับ ชุมชนเมือง คำนึงถึงบริบทต่างๆ ทั้งบริบททางด้านกายภาพ และบริบททางวัฒนธรรม สังคมและวิถีชีวิต สนใจความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น รูปทรง พื้นที่ ที่ว่าง การใช้วัสดุโครงสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆ กับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ทฤษฎี ทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สังคมวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิต โดยเชื่อมั่นว่า ความพอดีของทั้ง 2 สิ่ง จะนำมาซึ่งผลงานที่ดี ได้พื้นที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ใช้สอยที่ดีขึ้นต่อไป


MANA Atelier Co.,ltd is practicing in the fields of architecture, interior design and other related design. Focusing on relationship between abstracted subjects ( for example: theories, cultures, believes or lifestyles ) and substantial objects ( for example: form, space, materials, structure or building technology ) to create better living by great combination between these two issues.