บุคลากรโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

ผู้บริหาร

ปฐมวัย

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

พละและสุขศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

สังคมศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูพิเศษ/ครูเกษียณ

บุคลากร/เจ้าหน้าที่