TEAM MPS

Mrs. Pinal Shah

Chairperson of MPS & DWPS

Mrs. Karuna Vishwakarma

Principal

Mr. Devendra Upasani

HOD

Co-ordinator

Arathy. S. Nair

PET

Chandrashekhar Kasar

Media co-ordinator

Pratik Padhye

Activity co-ordinator

Event Co-ordinator 

Sucheta Vasave 


Clerk 

Anita Valvi

Clerk 

Priyanka Sandanshive

Kashish Tilwani 

SANTOSH KUMAR 

KAVITA K. PAWAR 

Renu Sharma 

Arati Sharma

NIKHIL V. SHAH 

Poonam Patil

Smita Vasave

Radha Rajput

Shivani Pande

Hansa Rathod

Roma Khemani