Learning Space

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือ 2

https://sites.google.com/site/satabun2/home/logo.png

แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอน ที่ครู นักเรียน สามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้

แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน

ชุมชนออนไลน์ สร้างเครือข่ายความรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สอบถาม ผ่านกระดานสนทนา

แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ทักษะเฉพาะทางของนักศึกษา

ลิงค์คลังข้อมูลต่างๆ