นั่งรถรางชมกำแพง ดูคู ประตูเมือง ครั้งที่1

หลังจากมีการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓ของเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า เมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่อาคารสโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอำนวยการและประสานงานภาคีเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า เนื่องจาก เจ้าป้า กาญจนา ประชาพิพัฒ ได้แจ้งให้ภาคีสมาชิกรับทราบว่า จะขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานฯเครือข่ายฯ ซึ่งท่าน คือประธานเครือข่ายฯท่านแรก เนื่องจากมีอายุมากแล้ว และอยากเปิดโอกาสให้ ภาคีสมาชิกท่านอื่นได้มีโอกาส เข้ามาทำหน้าที่ประธานเครือข่าย ฯบ้าง ในการประชุมใหญ่ของเครือข่ายฯที่ประชุม มีมติให้ พ.อ.สันดุษิต ดีบุกคำ ทำหน้าที่ประธานฯต่อจากเจ้าป้า กาญจนา ประชาพิพัฒซึ่งพ.อ.สันดุษิต ดีบุกคำ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯชุดใหม่ และเปิดประชุมคณะกรรมการฯชุดใหม่เมื่อ วันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่มีอยู่แล้ว หลังการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่๑ ประธานเครือข่ายฯได้ตัดสินใจ จัดกิจกรรมนำร่อง ภายใต้ชื่อ โครงการ “นั่งรถรางชมกำแพงดูคูประตูเมือง” ขึ้นในวันที่๖ เมษายน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานเครือข่ายฯชุดใหม่ครั้งที่๑ เมื่อ๒๑มี.ค.๖๔


แนวกำแพงเมืองเขลางค์นคร ๓ ยุค ที่มีอายุกว่า ๑๓๐๐ ปี

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การนำภาคีและสมาชิกศึกษาแนวสัณฐานเมืองเขลางค์ทั้ง ๓ ยุค เพื่อให้ผู้ที่ร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ตรงในการศึกษาเรียนรู้ภูมิเมือง ให้ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมได้ความรู้และเกิดความเข้าใจในขอบเขตสัณฐานเมืองเขลางค์ทั้ง ๓ยุค ที่จะทำให้เกิดแนวคิดในการร่วมกัน อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู พัฒนาสิ่งที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคีและสมาชิกของเครือข่ายฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับการทำงานในรูปเครือข่าย

กิจกรรมในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม ๘๐ท่านทั้งๆที่ประกาศไปเพียงแค่ ๒วัน และเนื่องจากมีรถรางท่องเที่ยวของชุมชนเพียงแค่ ๔ คัน จึงทำให้ผู้ที่ยังมีความต้องการอยากร่วมกิจกรรมนี้หลายท่านไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากรถรางท่องเที่ยวชุมชนสามารถรับได้เพียง ๘๐ ท่านเท่านั้น

เราเริ่มกิจกรรมกันเมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.โดยทุกคนได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะและร่วมกล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ว่าพวกเราจะรวมพลังกัน พัฒนา ดูแลรักษาให้เขลางค์นครเป็นนครแห่งความสุขให้ได้ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงทุ่มเทพัฒนาให้พสกนิกรของสยามทุกหมู่เหล่า ได้ใช้ชิวิตบนพื้นแผ่นดินนี้ อย่างมีความสุข และขอให้บุญที่เกิดจากความความตั้งใจอันเป็นกุศลนี้ของพวกเราทุกคน เป็นพลังุบญ ถวายแด่พระองค์ท่าน เนื่องใน วัน จักรี ๖ เมษายน


กระทำพิธีถวายสักการะและกล่าวคำปฏิญานหน้าพระบรมรูป ร.๕ ก่อนเริ่มกิจกรรม

หลังปฏิญาณ และถวายสักการะแด่พระรูปรัชการที่๕ แล้ว รถราง พร้อมวิทยากรผู้บรรยายได้นำพาผู้ร่วมกิจกรรม นั่งชมแนวกำแพงเมืองโบราณเขลางค์นคร และจุดสำคัญต่างๆในเขตอนุรักษ์เมืองเก่าตามประกาศของคณะกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่าและกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓จุดสำคัญที่นำชมได้แก่ ประตูม้า วัดร้างผาบ่อง วัดพระแก้วดอนเต้า วัดปงสนุก บ้านหลุยส์ หลวงพ่อดำ ศาลหลักเมือง และบริเวณประตูชัย

ชี้แจง ก่อนตั้งขบวนออกเดินทางด้วยรถรางท่องเที่ยวชุมชน

ประตูม้า

กำแพงเมืองโบราณ

วัดร้างผาบ่อง

วัดพระแก้วดอนเต้า

วัดสุชาดาราม

วัดปงสนุก

บ้านหลุยส์

หออะม๊อก

ศาลหลักเมือง

บรรยากาศวันนั้น พวกเราคณะทำงานแน่ใจอย่างยิ่งว่าเทพเทวดา ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เจ้าผู้ครองนครทุกท่าน ได้เห็นความตั้งใจของพวกเราเครือข่ายลำปางรักษ์เก่า จึงได้ดลบันดาลประทานพร ให้สภาพอากาศ ฟ้าฝนเอื้ออำนวยต่อการทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และสามารถจบรายการได้ในเวลาเที่ยงตามที่วางแผนไว้พอดิบพอดี กับสายฝนที่โปรยปรายลงมา

สิ่งที่ เกินคาดคณะทำงานในครั้งนี้คือพวกเรานึกไม่ถึงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนลำปางและเป็นผู้สูงวัย จะอินและซึ้งอย่างมากมายกับบรรยากาศการที่ได้เห็น การที่ได้สัมผัส การที่ได้ฟังเรื่องราวของ เขลางค์นครทั้ง ๓ ยุค บางท่านบอกว่าอยู่ลำปางจนอายุปูนนี้แล้วเพิ่งได้เห็น เพิ่งได้รู้ ในวันนี้ และมีเสียงเรียกร้องให้จัดลักษณะนี้อีก และควรจัดให้เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ด้วย ทุกท่านมีแววตา มีอวัจนภาษาที่สื่อชัดเจนว่าทุกท่านจะร่วมเป็นพลัง ดูแล อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทุกมิติ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ที่จะเป็นเครื่องประดับ องค์รวมให้เขต เมืองเก่าลำปาง เป็นพื้นที่ที่มีชีวิต สว่างไสวในใจคนลำปางและผู้มาเยือนไปอีกนานเท่านาน