Lions Quest

ČO JE LIONS Quest?

Je to medzinárodný preventívno - vzdelávací program realizovaný nadáciou LCIF, ktorého cieľom je podpora rozvoja sociálno - emocionálnych schopností detí a mládeže zavedením moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je implementovaný v funguje už 25 rokov dnes už 106 krajinách a upravený v 40 jazykoch.

V rámci programu Lions Quest sa zručnosti nielen získavajú v škole, takže Lions Quest oslovuje komunitu a rodinu prostredníctvom aktivít, ako je učenie sa slúžiť iným.

Lions Quest zahŕňa 3 hlavné piliere vo vzdelávacom procese detí a mládeže, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú deti a mládež - školu, rodinu a spoločnosť a domácu komunitu.

Program je vo viac ako 40 krajinách zahrnutý do národného vzdelávacieho programu alebo podporovaný svojimi vládami. Bol vypracovaný najvýznamnejšími vzdelávacími inštitúciami sveta včetne University of Helsinky. Vo francúzku má program Lions Quest lokálny názov Passeport pour la vie - cesta do života. Až teraz ked pár dní skúšam so svojim synom , jednotlivé aktivity pre deti na doma som pochopil, prečo to tak je, pretože som na vlastej koži zažil, že i dospelému človeku program má čo dať a poskytne reflexiu kde v ktorej oblasti dôležitých životných kompetencií máme rezervy. Verím, že pokial aspoň 1 aktivitu so svojimi ratolesťami skúsite, dáte mi za pravdu.

Program Lions Quest vnímam ako hravú formu vzdelávania, ktorú takmer každé dieťa zaujme, do aktivít sa zapoja i rodičia a deti i rodičov program mnohému naučí a pripraví na situácie , ktoré ich stretnú na ich ceste životom.


Lions Quest NA SLOVENSKU

Doposiaľ sa podarilo zorganizovať 8 x 2 dňových workshopov na ktorých sa 30 pedagógov v úvode premení na triedu žiakov a precházdajú postupne jednotlivé aktivity, ktoré neskôr aprlikujú vo výchovnom procese . Výcvik je vedený senior lektormi certifikovanými pre Lions Quest . V súlade so svojim záväzkom na prípravu kvalitných inštruktorov má LCIF vysoké štandardy pre výber trénera a prípravu na úlohu trénera.

Po 25 rokov fungovania programu a evidence- based výskumov

https://www.lions-quest.org/international-evaluations/

môžeme povedať, že

Prostredníctvom rôznych aktivít, realizovaných formou hier sa u detí rozvíjajú doležité životné kompetencie, potvebné v bežnom zivote. Spomeniem niektoré z nich:

Životné zručnosti – vedomé rozhodovanie, aktívne počúvanie, asertivita, rešpektovanie zdravia, ocenenie hodnoty rodinného života, stanovovanie cieľov a ich implementácia...

Osobnostný rozvoj – sebauvedomenie, samoľúbost, zodpovednosť, dôvera, sebamotivácia, riešenie emócií....

Rozvoj emocionálnej sféry – osvojenie techník zvládania silných emócií,riešenia problémov a konfliktov, rozvíjanie sociálneho cítenia a empatie, schopnosť vzoprieť sa násiliu....

Sociálny rozvoj – umenie načúvať, rešpekt voči ostatným, riešenie konfliktov, lepšia komunikácia s okolím, rozvoj komunikačných a motivačných schopností,informovanie o škodlivosti užívania návykových látok

Sebauvedomenie a slúženie iným – uvedomenie si potreby druhých, ochota pomáhať, služba škole a miestnej komunite, plánovanie projektov, lepšia komunikácie so spolužiakmi, v rodine, komunite , učiteľmi....

Zdravý život – zodpovedné rozhodovanie, etická zodpovednosť, odolávanie alkoholu, cigaretám a drogám ....

Po 25 rokoch implementácie programu v 107 krajinách sveta na základe výskumov v jednotlivých krajinách môžeme povedať, že Lions Quest u žiakov zlepšuje spoločenskú klímu školy, výsledky žiakov, dochádzku a medziľudské vzťahy.Naopak znižuje rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov a konfliktné situácie.

https://www.lions-quest.org

Lions Quest je prispôsobený rôznym vekovým skupinám

Umenie vyrastať – pre deti vo veku 5 - 9 rokov

UMENIE DOSPIEVAŤ – pre deti vo veku 10 – 14 rokov

Umenie žiť – pre mládež vo veku 15 - 19 rokov

Ako príklad uvádzam skúsenosti s programom o ktoré sa s nami podelila PhDr. Regina Sládečková, PhD. Riaditelka strednej zdravotníckej školy z Nitry:

"Program LQ ma oslovil už samotným obsahom propagačných materiálov. Programom ponúkané benefity pre žiakov, učiteľov a rodičov sú natoľko silné, že ma inšpirovali dať vyškoliť čo najviac pre program nadšených pedagogických zamestnancov. V súčasnosti je to 9 učiteľov. Používanými technikami programu LQ škola ožila ruchom z kooperatívnej spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi navzájom, z tried sa ozýva smiech, živá diskusia v skupinách a žiacke plagátové výtvory svedčia o netradičnom práci na hodinách. Spočiatku sekundový údiv žiakov nad pokynmi pred energerzermi ,ale napokon radosť a humor, ktorý je s nimi spojený vládne každou LQ hodinou. Za veľmi cenné však považujem, že učiteľ si pýta a dostáva nefalšovanú spätnú väzbu na svoje pôsobenie na hodine. Pestrú škálu techník LQ si precvičujeme pred poradami a na teambuildingoch. Odvážna kolegyňa z našich radov sa stala lektorkou LQ a už sa tešíme na spoločné tvorivé a inšpiratívne stretnutia s ňou. Techniky LQ dávajú každému žiakovi hravou formou priestor na vyjadrenie svojich vedomostí a názorov spolužiakom a vyjadrenie sa k dianiu na hodinách. Formuje sa ich sebavedomie, líderské schopnosti, vedomie existencie a nutnosti pravidiel, a hlavne pocit, že každý je dôležítý aj vo svojej inakosti."