Online Workshop

1-3 June 2021 | 15:00-18:00

Sme nesmierne radi, že ste sa rozhodli zúčatniť prvého interaktívneho online Lions Quest workshopu na Slovensku.

Lions Quest - umenie dospievať - je medzinárodný preventívno vzdelávací program realizovaný nadáciou LCIF, ktorého cielom je podpora rozvoja sociálno-emocionálnych schopností detí a mládeže zavádzaním moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je implementovaný už 25 rokov dnes už v 120 krajinách sveta.

Dátum:

  • 1-3 Jún 2021

  • Všetky tri dni od 15:00 do 18:00

Cena workshopu : Zdarma

Kde?

  • Online, na aplikácii Zoom.

  • Prosím stiahnite si aplikáciu na Váš počítač. www.zoom.us

Potrebné vybavenie:

  • Stolový počítač alebo notebook s wifi a kamerou . Tablet a smarthone je tiež možný ale v tomto prípade nebudete mat prístup ku všetkým častiam workshopu.


  • Druhý monitor alebo tablet nie je povinný ale viete ho využiť počas workshopu.

Tréner programu Lions Quest: Katarína Švajdová - certifikovný lektor programu Lions Quest, pedagóg stredná zdravotnícka škola Nitra.

Lions Quest NA SLOVENSKU

Doposiaľ sa podarilo zorganizovať 8 x 2 dňových workshopov na ktorých sa 30 pedagógov v úvode premení na triedu žiakov a precházdajú postupne jednotlivé aktivity, ktoré neskôr aprlikujú vo výchovnom procese . Výcvik je vedený senior lektormi certifikovanými pre Lions Quest . V súlade so svojim záväzkom na prípravu kvalitných inštruktorov má LCIF vysoké štandardy pre výber trénera a prípravu na úlohu trénera.

Po 25 rokov fungovania programu a evidence- based výskumov

https://www.lions-quest.org/international-evaluations/

môžeme povedať, že

Prostredníctvom rôznych aktivít, realizovaných formou hier sa u detí rozvíjajú doležité životné kompetencie, potvebné v bežnom zivote. Spomeniem niektoré z nich:

Životné zručnosti – vedomé rozhodovanie, aktívne počúvanie, asertivita, rešpektovanie zdravia, ocenenie hodnoty rodinného života, stanovovanie cieľov a ich implementácia...

Osobnostný rozvoj – sebauvedomenie, samoľúbost, zodpovednosť, dôvera, sebamotivácia, riešenie emócií....

Rozvoj emocionálnej sféry – osvojenie techník zvládania silných emócií,riešenia problémov a konfliktov, rozvíjanie sociálneho cítenia a empatie, schopnosť vzoprieť sa násiliu....

Sociálny rozvoj – umenie načúvať, rešpekt voči ostatným, riešenie konfliktov, lepšia komunikácia s okolím, rozvoj komunikačných a motivačných schopností,informovanie o škodlivosti užívania návykových látok

Sebauvedomenie a slúženie iným – uvedomenie si potreby druhých, ochota pomáhať, služba škole a miestnej komunite, plánovanie projektov, lepšia komunikácie so spolužiakmi, v rodine, komunite , učiteľmi....

Zdravý život – zodpovedné rozhodovanie, etická zodpovednosť, odolávanie alkoholu, cigaretám a drogám ....

Po 25 rokoch implementácie programu v 107 krajinách sveta na základe výskumov v jednotlivých krajinách môžeme povedať, že Lions Quest u žiakov zlepšuje spoločenskú klímu školy, výsledky žiakov, dochádzku a medziľudské vzťahy.Naopak znižuje rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov a konfliktné situácie.

https://www.lions-quest.org

Lions Quest je prispôsobený rôznym vekovým skupinám

Umenie vyrastať – pre deti vo veku 5 - 9 rokov

UMENIE DOSPIEVAŤ – pre deti vo veku 10 – 14 rokov

Umenie žiť – pre mládež vo veku 15 - 19 rokov

Ako príklad uvádzam skúsenosti s programom o ktoré sa s nami podelila PhDr. Regina Sládečková, PhD. Riaditelka strednej zdravotníckej školy z Nitry:

"Program LQ ma oslovil už samotným obsahom propagačných materiálov. Programom ponúkané benefity pre žiakov, učiteľov a rodičov sú natoľko silné, že ma inšpirovali dať vyškoliť čo najviac pre program nadšených pedagogických zamestnancov. V súčasnosti je to 9 učiteľov. Používanými technikami programu LQ škola ožila ruchom z kooperatívnej spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi navzájom, z tried sa ozýva smiech, živá diskusia v skupinách a žiacke plagátové výtvory svedčia o netradičnom práci na hodinách. Spočiatku sekundový údiv žiakov nad pokynmi pred energerzermi ,ale napokon radosť a humor, ktorý je s nimi spojený vládne každou LQ hodinou. Za veľmi cenné však považujem, že učiteľ si pýta a dostáva nefalšovanú spätnú väzbu na svoje pôsobenie na hodine. Pestrú škálu techník LQ si precvičujeme pred poradami a na teambuildingoch. Odvážna kolegyňa z našich radov sa stala lektorkou LQ a už sa tešíme na spoločné tvorivé a inšpiratívne stretnutia s ňou. Techniky LQ dávajú každému žiakovi hravou formou priestor na vyjadrenie svojich vedomostí a názorov spolužiakom a vyjadrenie sa k dianiu na hodinách. Formuje sa ich sebavedomie, líderské schopnosti, vedomie existencie a nutnosti pravidiel, a hlavne pocit, že každý je dôležítý aj vo svojej inakosti."