Lions Club Uppsala

Hjälp oss att hjälpa

Aktuellt våren 2024

 Klubben bildades den 8 juni 1949  (charterdatum).    Internationellt klubbnr. 18594  Vi tillhör distrikt 101 O och Zon 1 Vi använder inte cookies

Vill du bli ett Lejon och vill veta mer?

Läs mer här!

Verksamhetsåret 2023 - 2024

President  är Ragnar Linder

president@uppsala.lions.se
Sammanträdeslokal: Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA.
Månadsmöte hålls som regel 3:e onsdagen varje månad kl. 18.45
Hösten 2023: 20/9, 17/10, 15/11, 13/12
Våren 2024: 17/1, 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 12/6

I dag är Lions Club en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner ideellt arbetande medlemmar. 

Lions medlemmar ger av sin fritid för att förbättra livskvaliteten för andra människor, lokalt, nationell och internationellt. Lions finns i 210 länder och är politiskt och religiöst obundet.


Lions Club Uppsala har i dag 23 medlemmar, men vi strävar efter att bli fler.


Vårt mål är att öka antalet med minst 2 nya varje år.


Av vår medlemmar är flertalet kvinnor, bland annat beroende på att vi 2020 gick samman med Lions Club Linné som var en renodlad kvinnoklubb.


Vi samlar in pengar till vår hjälpverksamhet bland annat genom att anordna en populär julmarknad,  ha våffelstuga på våffeldagen samt lotterier. 


Vi säljer även på loppmarknader, ordnar modevisningar samt arbetar som parkeringspersonal och trafikvakter vid större arrangemang  evenemang i staden tillsammans med andra uppsalaklubbar.

Hjälpinsatser på lokal nivå.

Lions  Club Uppsala ger hjälp och stöd till framför allt  barn och unga i Uppsala.

Vi har bidragit med pengar så att barn och unga kunnat åka på träningsläger och liknande.

Vi har möjliggjort för barn och unga att kunna resa till bland annat Stockholm för att besöka till exempel Gröna Lund eller andra evenemang.

Vi har även medverkat till att ungdomar har kunnat vara med på sommarläger och mycket annat.

Hjälpinsatser nationellt och internationellt

Lions Sverige’s projekt ”Bring Quality to Life”  har sedan 2005 försett MSB med tält som används vid olika sorters katastrofer. Mer än  6300 tält för över 43 miljoner kr har skickats till olika katastrofområden. Inköp av nya tält pågår hela tiden. 

Lions projekt för att borra brunnar och bygga renings-anläggningar, Lions Rent Vatten, har fram till och med april 2022, försett ca 94 000 personer, 28 skolor och 10 sjukhus med rent vatten, projektet fortgår med nya borrhål och reningsanläggningar.

Lions etik och syften

Lions etik

Fullgör ditt arbete med omsorg.

Handla på ett sätt som skapar förtroenden.

Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.

Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad. 

Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.

Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig själv.

Gör vänskap till ett mål, inte ett medel.

Fullgör lojalt dina samhällsplikter.

Hjälp dem som behöver ditt stöd.

Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.

Bygg upp i stället för att  riva ner.

Lions syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Att befrämja god samhällsanda.

Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.

Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Att var ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av 

partipolitik eller religiösa särintressen,

Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose

humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Lions internationella motto

We serve.

Vi hjälper.

Sveriges Lions motto

  För samhällsansvar och livskvalitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions administration betalas med medlemsavgifter, ej med insamlade medel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------