Výuka a lektori

Výuka

Jazyková škola LinguaViva ponúka služby v oblasti jazykového vzdelávania od roku 2003 so špecializáciou na výuku anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a slovenského jazyka.

Výuku staviame na kombinácii tradičného prístupu a alternatívnych komunikatívnych metód, s cieľom prispôsobiť výuku na mieru jednotlivcovi či celej skupinke. Našou výhodou je tiež veľká flexibilita, ústretovosť a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám poslucháčov.

Služby v oblasti jazykového vzdelávania sú poskytované v súlade s relevantnými medzinárodnými štandardami kvality a metodikami. Klasifikácia jazykových kurzov vychádza z Európskeho referenčného rámca jazykov, z ktorého sa odvíjajú všetky príslušné aktivity a hodnotenia.

Metodika výuky

Na základe doterajších skúseností kombinujeme overený prístup, ktorý vyhovuje slovenskej mentalite s najmodernejšími metódami výuky. Dôraz kladieme hlavne na aktívny ústny prejav účastníkov kurzu. Výber učebnice prispôsobíme typu kurzu a študenta – od používania učebníc so systematickým spracovaním gramatiky (napr. New Headway, International Express, Themen Aktuell, Alter Ego) až po učebnice s tzv. personalizačným prístupom (Inside Out, In company, Alltag und Beruf). Výuku spestrujeme doplnkovými materiálmi, motivačnými cvičeniami, hrami, video a audio nahrávkami, použitím internetu. Na precvičenie problematického učiva používame ďalšie gramatické a konverzačné cvičenia.

Organizácia vyučovania

Najprv stanovíme úroveň jazykových znalostí poslucháča pomocou vstupného testu. Po jeho vyhodnotení na základe jazykovej úrovne jednotlivca alebo skupiny navrhneme program vzdelávania. Úroveň napredovania študenta sledujeme priebežným testovaním. Na základe dotazníkov pre účastníkov kurzu hodnotíme spokojnosť so vzdelávaním a lektorom.

Testovanie

Naša spoločnosť vykonáva:

  • Vstupné testovanie

Pomocou písomného rozdeľovacieho testu stanovíme úroveň jazykových znalostí zamestnancov klienta. Test má 30 minút. Testujú sa gramatické štruktúry, slovná zásoba, každodenný jazyk. Na základe testu zaradíme poslucháčov do jednej zo šiestich úrovní podľa Európskeho referenčného rámca jazykov- A1,A2, B1,B2,C1,C2 (A1, A2- Používateľ základov jazyka, B1,B2- Samostatný používateľ, C1, C2 - Skúsený používateľ).

  • Priebežné testovanie

Po začatí kurzu priebežne sledujeme zvyšovanie úrovne poslucháčov pomocou priebežných (po každej lekcii resp. tematickom celku) a súhrnných testov. Testy percentuálne vyhodnocujeme.

  • Hodnotenie pokroku

V určitých intervaloch (podľa dohody) lektori písomne vyhodnocujú napredovanie poslucháčov, hodnotíme všetky jazykové zručnosti (posluch, čítanie, hovorený a písomný prejav), silné a slabé stránky poslucháča a motiváciu.

  • Hodnotenie spokojnosti zo strany poslucháčov

Spokojnosť s programom ďalej hodnotíme na základe dotazníkov pre účastníkov kurzu.

Lektori

Spolupracujeme so slovenskými a zahraničnými lektormi s požadovaným vzdelaním , bohatými vedomosťami a skúsenosťami. Lektorov vyberáme do kurzov veľmi starostlivo a aj na základe ich osobnostných kvalít. Snažíme sa, aby mali lektori okrem patričného jazykového vzdelania a skúseností aj dostatok energie a charizmy, aby s nimi klienti pri výuke radi trávili svoj čas.