Решења задатака

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА
1. Тест

1. комојдиа, дификиле, скајна, јукунда, квидем, ајдификатионе, декрескит

2. co-moe-di-a, dif-fi-ci-le, scae-na, iu-cun-da, qui-dem, ae-di-fi-ca-ti-o-ne, de-cres-cit


2. Тест