Граматичке вежбе

Поштовани полазници, на овој страници ћете наћи примере за увежбавање граматике латинског језика, који су конципирани као: 1. вежбе за памћење и проверу запамћених граматичких јединица, 2. логички задаци анализе, односно синтезе усвојене материје и 3. креативни задаци. 

Примери за вежбу

1. Именице и придеви I деклинације, помоћни глагол и глаголи I конјугације у презенту, личне заменице у номинативу
а) Мењај по падежима дате синтагме:
  • amica carissima
  • rosa rubra
  • nostra magistra
б) Мењај по лицима дате глаголе:
  • do
  • sto
  • visito
в) Напиши облике помоћног глагола  sum, esse, fui стављајући одговарајућу личну заменицу испред лица помоћног глагола.
г) Користећи речи претходне три вежбе напиши неколико реченица на латинском језику.
Именице и придеви II деклинације, глаголи II конјугације, присвојне заменице и присвојно повратна заменица
Именице и придеви III деклинације и глаголи III конјугације
Именице IV и V деклинације
Именице грчке деклинације