Завідувач методичним кабінетом  КУЛІКОВА Тетяна Василівна – методист коледжу, кандидат філологічних наук,  доцент


У сучасних умовах розвитку освіти в Україні важливого значення набула система науково-методичної роботи, головною метою якої є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача. 

Методичний кабінет коледжу – це своєрідний центр організації та підтримки методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, що ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково–методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

Мета науково-методичної роботи – зростання рівня педагогічної майстерності викладача й педагогічного колективу, установлення єдності поглядів на навчання та виховання, а також ефективне використання навчально-матеріальної бази, вироблення і застосування нових методів і  прийомів навчання.

Основні завдання науково-методичної роботи в коледжі:

підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників;

удосконалення організації освітнього процесу;

удосконалення методики, підвищення ефективності та якості проведення усіх видів занять;

упровадження в освітній процес нових методів і методик викладання;

постійне підвищення методичної майстерності викладачів, особливо молодих, участь у роботі методичних зборів, конференцій, семінарів, заняття на курсах, у школі професійної майстерності викладача;

удосконалення методичних матеріалів (методичних розробок, буклетів, методичного  вісника тощо), підвищення їхньої якості;

підвищення відповідальності педагогічних і науково-педагогічних працівників за якість проведення занять;

залучення науково-педагогічних працівників до виконання наукових досліджень, що сприяють розвитку науки, виробленню нових технологій;

використання отриманих наукових результатів в освітньому процесі;

сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, підвищенню наукової кваліфікації викладацьких кадрів;

практичне ознайомлення студентів із науковими і педагогічними проблемами і залучення до виконання наукових досліджень.

Важливий напрям науково-методичної роботи – наповнення освітнього процесу навчально-методичними матеріалами, науковими дослідженнями, що забезпечують ефективність роботи студентів і викладачів. Введення нових галузевих стандартів, внесення корективів до навчальних планів, організація навчання вимагає поповнення фонду сучасною навчально-методичною літературою. Крім того в останні роки дуже велика увага приділяється новим формам представлення навчально-методичних матеріалів і новим їх видам. Так комп’ютеризація навчального процесу і розширення використання інтернет-технологій cприяло впровадженню публікації навчально-методичних матеріалів на електронних носіях інформації, створенню спеціальних видів електронних посібників, навчальних і контролюючих програм, створенню особистих сайтів викладачів для інформаційних і навчальних потреб.

  До провідних функцій методичного кабінету коледжу належать:

– організація науково-практичних семінарів для викладачів, конференцій, педагогічних читань;

– виставок нової навчально-методичної літератури тощо;

– сприяння науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів;

– консультація викладачів із питань створення, удосконалення та поповнення навчально-методичних комплексів, оформлення методичних розробок, планів тощо;

– поповнення кабінету нормативними матеріалами;

інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичної преси з питань виховання, методів і засобів навчання;

– забезпечення методичної підтримки щодо впровадження у навчальний процес нових освітніх технологій, інноваційних методик;

– сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

– сприяння впровадженню в освітній процес кращого передового педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів, досягнень сучасної науки;

– організація роботи “школи професійної майстерності викладача” та педагогічного наставництва;

– допомога педагогічним працівникам у підготовці до атестації.