คำขวัญ

มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยน้ำใจ ได้มาตรฐาน กลุ่มงานคุณภาพ


เป้าหมาย

เราจะบริการด้านการรักษา ป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ


ปรัชญา

เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่อง

โดยมีผู้มารับบริการและครอบครัวเป็นศูนย์กลางด้วยความภาคภูมิใจในคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติ

เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้าชม