Võrumaa ja Põlvamaa täiskasvanute koolitajate võrgustik

4. oktoober 2023

Hooaja esimene kuid samas ka viimane kohtumine toimus 4. oktoobril Põlvas, Terje Paesi juhitud Tercare Koolituskeskuses.

Teemaks oli paljuküsitud ja palavalt oodatud e-portfoolio koostamise tõed ja nipid ning töötoa läbiviijaks hinnatud haridustehnoloog ning Tartu Rakendusliku Kolledži vanemõpetaja-metoodikAnne Krull. 

Uut infot ning kasulikke mõtteteri said kõik osalejad hulganisti. Nii tõdeti, et kutse taotlemise protfoolio puhul on väga tähtis hoida seda "elusana" ning järjepidevalt täiendada. Samuti saadi aru, et osad keskkonnad on küberrünnetele märksa haavatavamad, kui teised ning mõistlik on sellega eos arvestada. Üheks õhtu tipphetkeks kujunes avastus, kuidas Google Sites-i keskkonnas sisulehti parooli alla panna. 

Ehkki tutvuti erinevate platvormidega, oli see üleüldine tõdemus, et Google Sites on üks turvalisemaid ja kasutajasõbralikumaid keskkondi, kuhu oma e-portfoolio üles seada. 

Käesoleva aasta oktoobrikuuga lõpeb ETKA Andrase poolt ellu viidud projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning sellel põhjusel oli tegemist viimase kohtumisega. 

Seda, kuidas Võru- ja Põlvamaa koolitajad edaspidi võrgustikutööd tegema hakkavad, me seekord ei arutanud. Esialgu ootame ära info uue täiskasvanuhariduse programmi võimaluste kohta ning seejärel hakkame otsuseid tegema. 

1. juuni 2023

Hooaja viimane kohtumine toimus traditsiooniliselt Reeder Keeltekoolis, kus lahkeks võõrustajaks oli meie klubi liige Ulvi Reeder.

Seekordseks sisuteemaks oli erivajadusega täiskasvanud õppija klassiruumis. Töötoa viis läbi pikaajalise ja laiahaardelise kogemusega praktik ja koolitaja Mari Kalbin Quare koolituskeskusest.

Saime teada palju huvitavaid ja olulisi fakte. Näiteks selgus, et viimase kümne aastaga on töökollektiivides psüühikahäiretega inimeste osakaal kasvanud 1%-lt 3%-le. Veel ilmnes, et peamised psüühikahäire tekitajad tänapäeval on kanep ja ekraanid, kuna mõlemad mõjuvad ajule ülemäära stimuleerivalt ning ühel hetkel ei tule inimese organismi biokeemia olukorraga enam toime. 

Mari jagas lahkelt väga asjatundlikke soovitusi erinevate erivajadustega inimeste toetamiseks ning kummutas erivajadustega inimeste kohta levivaid eksiarvamusi. Saime kõik väga selgeks selle, et keskkond, kaasa arvatud koolitaja ise, on erivajadusega inimese jaoks väga oluline tema õppimisvalmidust ja -võimalusi  mõjutav tegur.

Pärast suvepuhkust saab klubi uuesti kokku oktoobris.

3. mai 2023

Seekordne kokkusaamine toimus Navil, Navi Külaseltsi majas. Teemaks oli Erasmus+ strateegilise koostöö projekti EFFECT elluviimise kogemused ja koolitajate poolt rakendatavad tulemused (õppekava ja tööriistakohver). Teemat tutvustas Mai Timmi ning kohal oli ka projektipartneri esindaja Kadri Kõiv. 

Esmalt sai igaüks öelda, mida tema kohtumiselt ootab ning lõpus oli võimalik kommenteerida seda, mida ta sai. Selgus, et huvi rahvusvahelise koostöö vastu ning selleks sobivate partnerite leidmiseks oli märkimisväärselt suur ning kohtumise lõpuks ei olnu huvi sugugi raugenud. 

Selgus, et rahvusvahelise projekti elluviimine tundmatu partneriga määramatus keskkonnas (COVID-19 pandeemia) oli parasjagu suur, kuid siiski avardav ja õpetlik kogemus. Tööd tuli teha kaugelt rohkem, kui alguses osati ette näha, kuid heade tulemuste nimel oldi siiski valmis seda tegema. Veel saime teada, et osaajaga projektitöö on lisapingutus seetõttu, et hõredama ajakava ja pauside tõttu pidevalt tuleb uuesti teemasse süveneda ja see tähendab üpriski suurt energiakulu projektimeeskonnale. 

Projekti väljundid, milleks on õppekava ja meetodite tööriistakohver, on vabalt kasutamiseks kõigile asjast huvitatutele. Uuri lähemalt: http://kasvulava.ee/projektid/effect/

5. aprill 2023

Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner ETKA Andras koostas 2022. aastal juhendmaterjali "Koolitaja kompass" oma liikmeskonnale, hindamaks täiskasvanute koolitajate  kompetentside olemasolu, nende omandamist ja täiendamist. 

Koolitajate assotsiatsiooni üldiselt ja "Koolitaja kompassi" käis meile tutvustamas Andrase juhatuse liige Karin Kurvits. 

Esmalt oli kõigil osalejatel võimalik saada ülevaade Andrase liikmeskonnast, koostööprojektidest, teavitustegevustest ja tunnustuskonkursist, Täiskasvanud Õppija Nädala uudistest ning täiskasvanute koolitajatele suunatud arendustegevustest. Karin näitas slaide ja selgitas ning vastas lahkesti kõigile küsimustele. 

"Koolitaja kompass" tekitas huvi ja elevust. Tekkis mõtteid, kuidas seda oleks võimalik ka oma organisatsioonides kasutada. Selgus nimelt, et endiselt on palju täiskasvanute koolitajaid, kes ei järgi koolitusprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamise loogikat. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii kohtumine kui ka juhendmaterjal hinnati kasulikeks. Mitu osalejat lubasid "Kompassi" koheselt kasutusele võtta.

2. märts 2023

Seekord toimus klubi kokkusaamine Töötukassa Võru osakonnas ja võõrustajaks oli teenusekonsultant Jana Rebane. 

Esmalt tutvusime Töötukassa ruumide ja funktsioonidega. Tõdesime, et töötingimused on kaasaegsed ning et kliendi vajadustest lähtuvalt on olemas paindlikud lahendused. 

Sellele järgnes Töötukassa tegevusvaldkondade ja pakutavate teenuste tutvustus koos arutelu ja isiklike kogemuste jagamisega. Saime infot selle kohta, millised on olnud viimase aja suuremad muudatused, mis puudutavavad koolitusettevõtete ja koolitajate koostööd Töötukassaga. 

Väga huvitav oli tutvuda Töötukassa statistika töölauaga, mille abil on võimalik väga lihtsalt välja filtreerida Töötukassa klientuur erinevate kategooriate järgi. Statistilised näitajad kinnitasid, et täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmade osas ei ole Võrumaal viimaste aastate jooksul muudatusi toimunud. 

Üldiseks tõdemuseks oli, et seoses Ukrainast saabunud pagulaste suure hulgaga on Võru maakonnas tööturukoolitustest esikohal keeleõpe ja arvutiõpe. 

3. november 2022

Käisime külas Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuhil Merle Koikil, kes on tegutsenud juba kuus aastat Euroopa täiskasvanuhariduse saadikuna. 

Merle tutvustas raamatukogu tegevusi elukestva õppe toetajana, tema osalusel ellu viidud rahvusvahelisi täiskasvanuhariduse projekte ning EPALE võimalusi.

Selgus, et raamatukogudel on väga oluline roll nende inimeste toetamisel, kelle digipädevused ei ole küllaldased, et meie digiriigis edukalt hakkama saada. 

Saime infot selle kohta, millised on rahvusvaheliste projektide planeerimise ja elluviimised kriitiliselt tähtsad aspektid. Boonusena avastasime raamatukogu enda lehel asuva projektide ressursilehe, mida mitmedki meist saavad oma töös kasutada. 

Tutvusime Erasmus+ ja EPALE platvormidel pakutava infoga neile, kes on huvitatud oma valdkonnas projekti kaudu positiivse muutuse ellu kutsuma. 

13. oktoober 2022

Sügishooaja avamisel jätkasime traditsiooni ning kohtusime Põlvas, klubi liikme Terje Paesi juhitud Tercare Koolituskeskuses. 

Alustasime tutvumisringi ja infojagamisega koolitusturul toimuvast. Professionaalse võrgustiku üks võlu on see, et alati on võimalik saada oma valdkonna kohta usaldusväärseid andmeid ja soovitusi. 

Kohtumise põhifookus aga oli eetikamäng, mille viis läbi ka meie oma liige ja ühtlasi ka Põlvamaa täiskasvanuhariduse koordinaator Ene Tigas. Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt välja töötatud "Eesti rahva sada valikut" on suurepärane täiendus koolitajate tööriistakasti ning sobib kindlasti ka koduseks ja seltskondlikuks enesearendamiseks. 

16. juuni 2022

2022. aasta esimest kohtumist võõrustas Reeder Keeltekool. Keeltekooli omanik ja juhataja Ulvi Reeder on olnud pikaajaline aktiivne klubi liige. Rõõmsat meeleolu tekitas nii pärast suur vihmasadu taas paistma hakanud päike, kui ka suurem arv osalejaid, kui registreerumise põhjal oleks võinud eeldada. 

Kuna osalemas oli uusi huvilisi ning kohtumistele oli eestvedaja terviseprobleemide tõttu jäänud sisse pikem vahe, siis alustasime üle hulga aja taas tutvumisringiga. Ühtaegu nii elevust kui ka omavahelist sidusust tekitas ülesanne, mille kohaselt oli vaja avaldada endast teistele ka mingi seni varjatud tahk. Oi-oi, mis saladusi me üksteise kohta teada saime :) 

Aasta teise poole kohtumiste teemadena pakuti välja täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protseduuri arutelu, kohtumine mõne teise, nt Tartu koolitajate klubi liikmetega, Töötukassa infotund, Erasmus+ täiskasvanuhariduse arendamisele suunatud rahastusvõimalustega tutvumine, erivajadusega õppija. 

2. detsember 2021

Aasta viimane koolitajate klubi toimus koostöökohtumisena Võrumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku esindajatega. Vastastikku anti ülevaade aasta jooksul toimunust ning 2022 aasta plaanidest. Võeti vastu otsus, et Võru- ja Põlvamaa koolitajate klubi eestvedamisega jätkab veel ühe aasta jooksul Riina Kütt. 

Töötoa sisuteemaks oli "Koolitajate vaimne tervis kriisiolukorras" ja selle viis läbi Inglismaal Bucks New University´s magistritasemel positiivse psühholoogia programmi läbinud Siiri Sääs. 

Siiri eestvedamisel jõudsime järelduseni, et kriis võib olla olukord, mis meid seesmiselt murrab, ent ei tarvitse. Töötoas vaatlesime vaimse heaolu ning vaimse ummiku tekkepõhjuseid ning katsetasime lihtsaid, igaühele kättesaadavaid strateegiaid, kuidas keerulistes oludes ise oma vaimset tervist toetada. 

3. november 2021

Turvalisuse kaalutlustel kohtusime seekord taas veebis ning viisime meie klubi jaoks esimest korda läbi kovisiooni. Kolleegide kogemustest õppimine oli kavandatud üheks klubi 2021. aasta tegevuseks ning kovisioon tundus olevat selleks igati sobiv vorm.

Kovisiooni eksperdi Signe Vesso sõnade kohaselt on kovisioonigrupp kolleegide toetusgrupp, mille eesmärgiks on keeruliste situatsioonide läbiarutamine, lahendusideede pakkumine, üksteise nõustamine ja toetamine ning ühise arvamuse ja heade tavade kujundamine juhtumite suhtes, mis ei ole reglementeeritud. 

Meie eesmärgiks oli ühe osana kogeda kovisiooni kui meetodit ja teise osana oli muidugi ka lootus saada keeruliste olukordade käsitlemiseks häid ideid. 

Kogemust kokku võttes selgus, et kohtumine täitis oma eesmärgi ning kõik osalejad said enda jaoks nii mõndagi mõtlemisainet. Kovisiooni viis läbi Riina Kütt. 

6. oktoober 2021

Koolitushooaja esimene klubi kokkusaamine toimus traditsiooniliselt Põlvas, Tercare Koolituskeskuse ruumides. 

Esimese sisuteemana andis Võrumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak meile meeleoluka ja õpetliku ülevaate koordinaatorite õppekäigust Taani. Ettekanne ergutas meid arutama selle üle, millised võiksid olla taanlaste head võtted, mida meiegi kasutada saaksime ning jättis õhku küsimuse, et kus oleks see õige tasakaalupunkt täiskasvanute koolituses, mis tagaks samaaegselt nii õpirõõmu kui ka kvaliteetsed  tulemused. 

Seejärel asusume uurima väga harva esinevat, kuid väga olulist teemat. Selleks olid elupäästva esmaabi võtted koolitusklassis. Õpitunni viis läbi pikaajalise kogemusega praktik ja kõrgelt hinnatud esmaabikoolitaja Ene Mattus. Kordasime üle põhitõed, harjutasime ja küsisime palju küsimusi. Ene suutis selle väga lühikese ajaga anda edasi olulisima ning nüüd, tänu värskelt meenutatud teadmistele, on kõik klubilised hädavajaliku esmaabi andmisel kindlasti teadlikumad ja oskuslikumad. 

1. juuni 2021

Pidasime üheskoos maha ühe toreda ja sisuka hooajalõpu pikniku Võrus F.R. Kreutzwaldi pargi kõlakojas, millele järgnes robootikaõppe võimalustega tutvumine MTÜ Nutivõlur ruumides. 

Pikniku ajal õnnitlesime värskelt koolitaja kutse saanud klubiliikmeid ja tähistasime tähtsat sündmust. Samuti sai igaüks rääkida oma seosest täiskasvanuharidusega ja kõige põletavamatest teemadest just tema töö vaatenurgast. Tõdesime alus- ja põhihariduse tähtsust ning olulist mõju täiskasvanuharidusele. 

MTÜ Nutivõlur ruumides nägime oma silmaga kuidas näevad välja erinevad robootika-alased õppe-ülesanded ja mida robotid oskavad. Samuti tegime läbi paar väga meeolukat "kuue klotsi mänguminutite" harjutust. Võtsime kokku möödunud hooaja ja soovisime vastastikku mõnusat suvepuhkust. 


6. mai 2021

Töötoas tutvustas pikaajalise ja mitmekesise noorsootöövaldkonna kogemusega Kerli Kõiv 2020.aastal Tartu Ülikoolis koostatud magistritööd teemal "NEET-noorte enesejuhitud õppimist toetav teenusmudel kohaliku omavalitsuse tasandil". Üheskoos arutame selle üle, kuidas rakendada enesejuhitud õppimist toetavat mudelit selliselt, et inimese õppimine oleks kogukondlikult toetatud üle kogu elukaare.

Arutelude käigus tekkis mitmeid häid mõtteid, kuidas noorsootöö ja täiskasvanuhariduse vahel veelgi paremini "sildu" ehitada ning millisel moel senisest veelgi tõhusamat koostöövõrku "punuda". 

1. aprill 2021

Kohtusime väikese rühmaga virtuaalkeskkonnas ning ehkki algne plaan oli vastastikku digitaalsete "salarelvade" tutvustamine otsustasime plaani ümber teha. Selle asemel tutvusime, sest meie hulgas oli taas uusi aktiviste, ning jagasime infot oma kompetentsivaldkondade kohta. Leppisime kokku, et digitaalsete salarelvade tutvustamiseks teeme ühe uue eraldi kohtumise.

4. märts 2021

Üle pika aja tegime vaheduseks taas ühe veebipõhise töötoa. Ehhehhee, nii oleks tore öelda küll, aga tegelikult tegime veebipõhise töötoa ikka sellel põhjusel, et kokkusaamised on piiratud. Õnneks on õppimine ise jätkuvalt täiesti vaba! 

Meie klubi oma liige Veiko Hani viis läbi väga praktilise ja rohkelt uusi digivõimalusi tutvustava töötoa. Kõik tehti koos läbi ja saadi vahetu kogemus sellest, et ka veebipõhine õpe võib olla väga kaasav, dialoogiline ja koostööd soodustav. Saime rohkelt inspiratsiooni ja plaanime kõik kasutusse võtta.

4. veebruar 2021

Alustasime hooaega edasiviiva tagasiside teemadel. Töötuba viis läbi Margit Düüna Eesti Vabaharidusliidust. 

"Viga ei ole mitte neutraalne, vaid kasulik nähtus!" - see oli kõigi teiste kasulike kogemuste ja soovituste kõrval üks töötoa läbivatest ideedest tagasiside ja õppimise mõtestamisel. Väga hariv ja kasulik! 

Erilised ajad tingivad erilisi koolitusvorme. Algne plaan füüsiliselt ühese ruumis toimuva töötoa näol teisenes jooksvalt hübriidkoolituseks, kus väike grupike osales kohapeal ning enamik võttis osa veebi vahendusel.

3. detsember 2020

Seekord toimus meie kokkusaamine vormis "kaks ühes". Nimelt kogesime tänu Jaana Kõvatule vahvat "kuue klotsi mänguminutite" metoodikat ning samal ajal reflekteerisime klubi tegevust lõppeval aastal ja loksutasime ideid peatselt algavaks uueks aastaks.

Paljude teiste vahvate plaanide kõrval tekkis mõte hakata korraldama ka koolitajate võrgustiku veebipõhiseid ad hoc kohvihommikuid.  

5. november 2020

Jätkasime klubi külastuste sarja ning korraldasime novembrikuise kokkusaamise oma liikme Helle Kivi poolt juhitava MTÜ Võluvõru ruumides. 

Täiskasvanute koolitaja ja täiskasvanute koolitaja kutse hindaja Kristel Jalaku eestvedamisel arutlesime kutse vajalikkuse ning selle taotlemise protsessi nüansside üle.

Kõlama jäid mõtted, et täiskasvanute koolitaja kutse on abiks valdkonna kvaliteedi arendamisel ning piisav teadlik koolitajatöö ja süsteemne ettevalmistus tagavad eduka hindamisvestluse. 

1. oktoober 2020

Esimest korda toimus klubi meie oma liikme koolitusruumides. Võõrustajaks oli Terje Paes Tercare Koolituskeskusest Põlvas.

Kuulasime Ena Drenkhani esitlust vabahariduses kasutatud kvaliteedisüsteemidest ning osalesime arutelus käimas olevast täienduskoolituse kvaliteedi hindamisest. 

7. mai 2020

Jagasime kogemusi, mida koolitajad on eriolukorras tegutsedes saanud. 

Olulise teemana tõstatus, et veebipõhises õppes osalemist võib tuntavalt raskendada maapiirkondades pigem tavapärane kehv internetilevi.

Veel ilmnes, et veebipõhiste koolituste valdkond toob täiesti uuest vaatenurgast esile ka igipõlise koolituste kvaliteedi temaatika. Milline on kvaliteetne veebikoolitus?!?

2. aprill 2020

Eriolukord muutis plaane. Seetõttu saime Tercare koolituskeskuse asemel kokku Skaibis. Esmalt jagasime infot sellest, millega eriolukorras koolitajana tuleb hakkama saada ja milliste väljakutsetega rinda pista.

Seejärel käsitlesime erinevate internetikeskkondade võimalusi kaugõppeks. Kogenumad vahendasid oma kasutajakogemust ning jagasid erinevaid kasulikke näpunäiteid.

5. märts 2020

Saime kokku Stedingu kohvikus. Tutvusime uute liitunutega. Jagasime kogemusi projektide elluviimisest. Arutasime strateegilisi suuniseid. Tegime nalja. Vahetasime infot TKH lähiaja sündmuste ja infokanalite osas. Kaardistasime klubiliikmete ressursse. Otsustasime, et 2. aprilli klubi toimub Põlvas, Tercare ruumides. Sellel päeval on meil külalisesineja Ena Drenkhan. Teemaks on kvaliteediarendamise ja -hindamise süsteemid vabahariduses. 

6. veebruar 2020 

Saime kokku Stedingu Kohvikus. Vaatasime üle Andrase ja tema koostööpartnerite 2019. aasta tegevuse ja kinnitasime Võru- ja Põlvamaa täiskasvanute koolitajate klubi 2020. aasta tegevuskava. 

5. detsember 2019 

Saime kokku Stedingu Kohvikus ja arutasime kõike, mis puudutab meid koolitajatena ja koolituste korraldajatena ja mis mõjutab koolituste kvaliteeti.   

7. november 2019 

Kohtusime Stedingu Kohvikus, tutvusime ning arutasime teemasid, mille osas tunneme vajadust koostöö järele. Järgmine kohtumine toimub detsembri esimese neljapäeva õhtul algusega kell 17.00 samas kohas. 

18. juuni 2019 

Saime kokku Navil ja tõdesime vajadust teha võrgustikutööd. Andsime üle klubi eestvedaja teatepulga. Otsustasime, et sügisel restardime.