క్రింది HTML కోడ్ ని మీ బ్లాగ్ గాడ్జెట్ లో పేస్ట్ చేసి కూడలిని మీ బ్లాగ్ కి జత చేయగలరు..

245 x 242 Size

<a href="http://koodali.club/"><img alt="కూడలిని మీ బ్లాగ్ లో జత చేయండి." height="254" id="Image1_img" src="http://2.bp.blogspot.com/-zryJnUCsjlw/WbA7aWYWzGI/AAAAAAAAEqU/vQwi34edimsBDjlnPqZgL1Ue2-fa6DsuQCK4BGAYYCw/s1600/1504670478-picsay.jpg" style="visibility: visible;" width="242" / /></a>

క్రింది HTML కోడ్ ని మీ బ్లాగ్ గాడ్జెట్ లో పేస్ట్ చేసి కూడలిని మీ బ్లాగ్ కి జత చేయగలరు..

191 x 182 Size

<a href="http://koodali.club/"><img alt="కూడలిని మీ బ్లాగ్ లో జత చేయండి." height="191" id="Image1_img" src="http://2.bp.blogspot.com/-zryJnUCsjlw/WbA7aWYWzGI/AAAAAAAAEqU/vQwi34edimsBDjlnPqZgL1Ue2-fa6DsuQCK4BGAYYCw/s1600/1504670478-picsay.jpg" style="visibility: visible;" width="182" / /></a>
<a href="http://koodali.club"><img alt="koodali.club" height="130" id="Image1_img" src="https://2.bp.blogspot.com/-lUmvg6E8UAw/WbLIfnDDsMI/AAAAAAAAEqk/r-78QKeJH5oKqU5r7bevBBJsdEeGlmo5gCK4BGAYYCw/s1600/koodali.club%2Btelugu%2Bblogs.jpg" width="960" / /></a>

క్రింది HTML కోడ్ ని మీ బ్లాగ్ గాడ్జెట్ లో పేస్ట్ చేసి కూడలిని మీ బ్లాగ్ కి జత చేయగలరు..