I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych

"Człowiek – Żywność - Środowisko"

27 – 28.04.2017 Iwonicz

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych "Człowiek – Żywność - Środowisko” to naukowa konferencja o zasięgu krajowym z udziałem studentów i doktorantów z zagranicy organizowana po raz pierwszy przez SKN Technologów Żywności „FERMENT” działające na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej UR w Iwoniczu w terminie 27 – 28.04.2017.

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska młodych naukowców z Polski i zagranicy oraz wymiana doświadczeń naukowych. W konferencji mogą brać udział: studenci, doktoranci i młodzi pracownicy nauki (do 35 roku życia), którzy podczas konferencji zaprezentują wyniki swoich badań.

Tematyka konferencji związana jest z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej biotechnologii, technologii żywności oraz wpływu środowiska i różnych czynników na zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

W konferencji wezmą udział uczestnicy z Polski oraz wielu krajów europejskich tj. Belgia, Szwecja, Niemcy, Grecja, Słowacja, Słowenia, Czechy, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Ukraina, Rosja. W sesji plenarnej wykłady do młodych naukowców wygłoszą światowej sławy profesorowie: Patrick Fickers (Belgia), Volkmar Passoth (Szwecja), Vladimir Mrsa (Chorwacja), Andrzej Sybirny (Polska, Ukraina), Danuta Kołożyn – Krajewska, Grażyna Jaworska.

Komitet naukowy konferencji tworzy grono wybitnych europejskich naukowców związanych z jej tematyką.

Po konferencji zostanie wydana monografia po konferencyjna w języku polskim i każdy z uczestników będzie mógł opublikować artykuł za 5 pkt. MNiSW.


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe

Technologów Żywności

"FERMENT"Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oddział Podkarpacki

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Honorowy Patronat:Rektor URz

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
Marszałek

WojewództwaPodkarpackiego

Patronat medialny:

Sponsorzy: