Vedtægter

Vedtægterne i Kodokan Odense findes altid herinde i den nyeste version

Klubben’s love.

§ 1 - Klubbens navn: KODOKAN ODENSE.

§ 2 - Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at skabe kammeratligt samvær og udbrede kendskabet til JUDO, JIU JITSU, AIKIJUJUTSU, TAI CHI, HSING YI og BRAZILIAN JIU JITSU, iflg. DJU’s love, DGI’s

Stk. 2. Klubben er tilsluttet Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), Dansk Judo Union (DJU), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samt Dansk Jiu-jitsu og Selvforsvars Forbund (DJSF)

Stk. 3. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratlig samvær med jævnaldrende i deres fritid.

Stk. 4. Klubben er hjemmehørende i Odense Kommune.

§ 3 - Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Som medlem kan alle uberygtede personer optages.

Stk. 2. Som aktiv eller passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 8 år. Optagelse af medlemmer under 8 år kan ske, hvis trænerne skønner det er forsvarligt.

Stk. 3. Såfremt et medlem står i restance for 3 måneder, kan vedkommende slettes af klubben, og skal indfri de 3 måneders restance før vedkommende igen kan optages i klubben.

Stk. 4. Udmeldelse af klubben skal ske til kassereren eller dennes stedfortræder, med mindst 1 måneds varsel til den første i en måned.

Stk. 5. Ethvert medlem er selv ansvarlig for evt. legemsbeskadigelse pådraget under udøvelse af sporten. Erstatningskrav kan derfor ikke rejses mod nogen under nogen som helst form.

Stk. 5a. Klubbens instruktører er forsikret gennem DIF.

Stk. 6. Ethvert medlem har under udøvelsen af sporten pligt til at følge de af lederen givne instruktioner, samt de ordensregler, der evt. måtte gælde for stedet.

§ 4 - Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, fortrinsvis i februar eller marts måned og indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel, ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.

Dagsorden opslås i klubben og på klubbens hjemmeside.

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har klubbens medlemmer, samt forældre til børn og unge op til 18 år der er medlemmer i klubben. Endvidere har andre tilknyttede personer adgang i det omfang bestyrelsen eller generalforsamlingen finder det fornødent.

Stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været aktivt medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 5. Beslutningerne foregår ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, undtaget er dog de i § 14 og § 15 nævnte beslutninger.

Stk. 6. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Valg af ordens- og amatørudvalg, 2 personer

8. Eventuelt.

En lovligt indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig, undtaget er dog de i § 14 og § 15 nævnte beslutninger.

Stk. 7. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og de indkomne forslag skal senes 7 dage inden generalforsamlingen offentliggøres og opslås skriftligt.

Stk. 8. Generalforsamlingen fastsætter kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 9. Kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 10. Klubbens vedtægter skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside, www.kodokan.dk.

Stk. 11. Referat fra generalforsamlingen skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside, www.kodokan.dk.

§ 5 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på skriftlig begæring af mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter begæringsfremkomst.

§ 6 - Regnskab og revision

Stk. 1. Kassereren fører regnskab og er ansvarlig for kassen.

Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 01.01. - 31.12.

Stk. 3. Regnskabet, der skal indeholde status og driftsregnskab, skal underskrives af kassereren og de to klubrevisorer.

Stk. 4. Det underskrevne i stk. 3 nævnte og reviderede regnskab opslås sammen med dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Revisorerne planlægger selv deres arbejde, evt. i samarbejde med bestyrelsen

§ 7 - Hæftelse

Stk. 1 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt.

§ 8 - Bestyrelses- og klubmøder

Stk. 1. Der afholdes bestyrelsesmøder når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Der afholdes klubmøder, så ofte formanden, bestyrelsen eller et flertal af klubbens medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 3. Udgifter til klubmøder og bestyrelsesmøder afholdes af klubkassen. Udgiftsstørrelsen fastsættes af kassereren.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen og skal sørge for der bliver ført protokol over møderne.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 3 dages varsel. Dog kan formanden/bestyrelsen, hvis situationen taler

for det, indkalde til bestyrelsesmøde straks.

Stk. 6. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

Dog skal afgørelser, der berører klubbens økonomi altid forelægges kassereren til en konsekvensudtalelse, før en evt. beslutning står ved magt.

Stk. 7. Aktivitetsmedhjælpere kan deltage i bestyrelsesmøder med bestyrelsens godkendelse.

Stk. 8. Spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 9. Beslutningsreferat fra B-møderne skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside, www.kodokan.dk.

Stk. 10. Den administrationsansvarlige for hjemmesiden sørger for at medlemmerne kan logge sig ind med de rettigheder de har brug for.

§ 9 - Bestyrelse - valg

Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Blandt forældre til børn og unge kan der vælges et 6. medlem til bestyrelsen

Stk. 2. På valg i lige år:

Formand

Sekretær

En bestyrelsessuppleant

En revisor

På valg i ulige år:

Næstformand

Kasserer

5. bestyrelsesmedlem

En revisor.

Stk. 3. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Medlemmer (herunder også passive) der er formueretlige myndige, samt forældre til børn og unge, der er medlemmer af klubben, er valgbare til bestyrelsen.

§ 10 - Bestyrelsens arbejdsmåde

Stk. 1. Bestyrelsen varetager klubbens drift, herunder:

Tilrettelægning af træning, samt diverse stævner og kurser, skemalægning af træningstiderne, samt forvalter klubbens kasse og aktiver, udarbejder reglementer og nedsætter udvalg samt udvælger trænere.

Stk. 2. Økonomisk kontakt med kommunen foretages af kassereren efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 3. Kontakt med klubbens bank, foretages af kassereren efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden.

§ 11 - Ordens- og amatørudvalg

Udvalgets opgaver og myndighed følger de for Dansk Idræts Forbunds ordens- og amatørudvalg til enhver tid gældende regler. Udvalget består af 2 medlemmer, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 12 - Udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke en person, der i eller uden for klubben skønnes at have udvist usportslig optræden eller at have overtrådt amatørbestemmelserne.

Der gives ved anbefalet brev den/de pågældende 14 dages frist til at indanke sagen for ordens- og amatørudvalget, hvis afgørelsen kan indbringes for DJU’s ordens- og amatørudvalg.

§ 13 - Æresmedlem

Der kan optages æresmedlemmer, som indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingen og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Valg af æresmedlem kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmet er kontingentfri og kan deltage i klubbens arrangementer.

§ 14 - Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 15 - Foreningens opløsning

Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

- o O o -

Revideret 27. marts 2017

Formand: Karsten Buch