Persondataforordning


Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPRnummer), jf. Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.

Den sidste kolonne udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Kodokan Odense. Kløvermosevej 91. 5270 Odense. Cvr.30448928

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 22.05 2018.

Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Kasseren:

Christel Gall

Rugårdsvej 163

5210 Odense NV.

Tlf. 30604427

Cvr. 30448928

Hvad er formålene med behandlingen?

 • Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning
 • Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer
 • Indhentelse af børneattester
 • Hensyntagen til skader og helbredsforhold
 • Udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefon
 • Fødselsdato
 • Indmeldelsesdato

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger

Hvem behandler vi oplysninger om?

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 • Medlemmer
 • Ledere
 • Trænere
 • Bestyrelsen

Hvem videregives oplysningerne til?

 • Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri.
 • Ved indhentelse af børneattester videregives CPR- nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger

Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?

 • Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør. Almindelige personoplysninger om ulønnede ledere og trænere opbevares i op til 1 år efter virket er ophørt. For lønnede ledere og træneres vedkommende opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter arbejdets ophør.
 • Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.
 • CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb
 • Børneattestoplysninger opbevares så længe personen fungerer i sit virke

Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen fortroligt, og på en computer som er beskyttet af password, som kun kasseren kender til.

Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden ?

 • Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.
 • Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder

Hvad er vores mål?

 • At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.
 • At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.
 • At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

Hent dokumentet som pdf herunder

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Kodokan Odense.pdf