Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola

Iskolánk bemutatása


A kölesdi református iskolát már a betelepítés időszakában megszervezték. Az 1770-es években még csupán egy iskola működött, de az 1800-as években már 3 felekezet is tartott fenn iskolát. Katolikus, református, evangélikus iskolák működtek. Egy 1868-as törvénynek köszönhetően (tankötelezettség bevezetése) a századfordulóra a településen jószerint felszámolták az analfabetizmust.

1900-ban a település 1816 lakójából 1411 fő tudott írni és olvasni. A felekezeti iskolák továbbra is fennmaradhattak, de állami felügyelet alá helyezték őket. Később a felekezetek az anyagi terheket már nem bírták el, tehát egy közös községi iskolát hoztak létre. Így az egyházak és a község nem csekély erőfeszítés árán megteremtették a helyi egységes alsó fokú oktatást. 1958-ban felépült az iskolaépület melyet a nyolcvanas években bővítettek. Ebben az épületben tanulnak a mai napig is diákjaink. Intézményünk névadója Béri Balogh Ádám, aki a Rákóczi-szabadságharc utolsó és nagy győztes csatáját vívta a falu határában, 1702. szeptember 2-án.

Intézményünk 8 osztályában jelenleg 134 diák tanul, 14 fő pedagógus irányításával. Tanulóink 4 tanulószobás csoportban készülnek a következő napi tanórákra. Folyamatosan biztosítjuk tanulóinknak az egyéni fejlesztés, felzárkózás lehetőségét, délután kézműves, origami, mesemondó, matematika, furulya és német szakkörön, sportági edzéseken és tömegsporton tölthetik tartalmasan szabadidejüket. Önköltséges formában modern tánc tanulására van lehetőség. A továbbtanulásra történő sikeres felkészülést előkészítő foglalkozások segítik magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból.

Gondot fordítunk a hagyományok kialakítására, ápolására. Visszatérő rendezvényeink: A kölesdi harc napja, Március 15-i rendezvény, Kihívás napja, melyeket az önkormányzattal, illetve civil szervezetekkel együtt szervezünk.

Diákönkormányzatunk nagy figyelemmel szervezi a tanulóifjúság szabadidejét, programjait: Őszi-tavaszi hulladékgyűjtés, DÖK nap, Télapó - Karácsonyi ünnepély, Farsangi mulatság.

Küldetés nyilatkozat


Iskolai nevelésünk az iskolába lépéstől az általános iskola befejezéséig a tanulók harmonikus fejlődését szolgálja.

Nevelőmunkánkat a tanulók korából és fejlettségéből adódó igényeik alapján végezzük, figyelembe véve a szülők elégedettségét és további partnereink elvárásait. Nevelési folyamatunk az egyéni fejlődés, képességek figyelembevételével történik. Jó hangulatú, empátiás készséggel rendelkező közösségek nevelésére törekszünk, amelyben képes a tanuló az együttműködésre, a toleráns viselkedésre. Olyan személyiséggé igyekszünk tanulóinkat nevelni, akik bátran megnyilatkoznak társaik és a felnőttek körében, kommunikációs készségük koruknak megfelelő. Az öntevékenység biztosításával önállóságra neveljük diákjainkat, segítjük az önbecsülésük, magabiztosságuk kialakulását. Megteremtjük a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségét.

· a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének érdekében tudatos és eredményes pedagógiai munkát végzünk;

· a család és az iskola között egy működő és szoros partnerkapcsolat kiépítésére törekszünk;

· a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a szocializáció elősegítése és hátrányok csökkentése révén nyújtunk segítséget.

Megismertetjük, megszeretettjük a helyi környezet értékeit. A helyi hagyományokat megőrizzük, az intézmény hagyományait, ápoljuk. A kreatív megvalósítást a pedagógusok önállósága és módszerbeli szabadsága biztosítja. Nevelőmunkánk színesebbé, hatékonyabbá tétele érdekében javítjuk intézményünk eszközellátottságát. Szakmai, pedagógiai módszertani képzéseken vesznek részt a tantestület tagjai.

A családokkal való nyitottabb és szorosabb együttműködésre törekszünk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre, amely nemcsak az iskola feladata, hanem a szülői házé is.

Felvállaljuk intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását. Biztosítjuk a felzárkóztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A törvényben meghatározott módon biztosítjuk a szakértői véleményben meghatározott rehabilitációs foglalkozásokat. A szakértői véleményekben meghatározott részképesség-zavarok megismerése segítséget nyújt a mindennapi nevelő-oktató munka tervezéséhez.

Múltunk arra kötelez, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Elkötelezzük magunkat, hogy a velünk kapcsolatban álló valamennyi partnerünk igényeinek minél szélesebb körben igyekszünk megfelelni. Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a lehető legjobb körülményeket annak érdekében, hogy a tanulók képességeikhez mérten optimálisan fejlődjenek, hogy jól érezzék magukat az intézményben, hogy az intézmény pedagógusai folyamatosan keressék és találják meg az adott tanulócsoport fejlesztéséhez megfelelő módszereket.

Sajnos, azt tapasztaljuk, hogy egyre több családnak okoz gondot a mindennapi megélhetés, fokozódik a létbizonytalanság, munkanélküliség. Az elbizonytalanodás, az értékválság társadalmi tünete nehéz feladatok elé állítja az oktatás folyamatában résztvevőket. Mindezek ellenére hisszük, hogy az ésszerűség a gyermek, a felnövekvő generáció érdekeit állítja a megoldandó feladatok fókuszába. A gyermek iránt érzett felelősség, a nevelők részéről a megszerzett tudásba vetett hit és a szülők támogató segítsége lehet a garanciája egy pedagógiailag átgondolt és a társadalmi környezet által igényelt program megvalósításának.

Tanulóinkból érzelmekben gazdag, környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.


Hisszük, hogy a közös célkitűzés, gondolkodás erősíteni fogja kapcsolatainkat. Szükséges és lehetséges egy kölcsönös nyitottság egymás felé, ahol kialakulhat olyan partneri viszony, amely a másik munkájának megbecsülésén alapul.


„ Az iskola arra való:

hogy az ember megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen a tudás vágya,

megismerje a jól végzett munka örömét,

megízlelje az alkotás izgalmát,

megtanulja szeretni, amit csinál, és

megtanulja azt a munkát,

amit szeretni fog.”

(Szentgyörgyi Albert)

Iskolánk beiskolázási körzete

Iskolánk beiskolázási körzete Kölesd, Kistormás települések közigazgatási körzete.

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat. A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

- hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.

- kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,

- az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

- Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!

- Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!

- A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!

- Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

- Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!

- Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

§ A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.

§ A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.

§ Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

- Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!

- Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!

- A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT


Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola

7052 Kölesd, József A. u. 1.

Telefon: 74/536-016

E-mail: kolesdisuli@gmail.com

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

- az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

- ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

- a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

- a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

- lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá

- lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.