รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560


วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับโล่ “รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560” จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) (ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลที่ 2 และได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 8,000,000 บาท) โดยมีคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดี และร่วมจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอนวัตกรรม 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอย โดยรูปแบบสถานีขนถ่ายขยะชุมชน และโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า นอกจากนั้นแนวคิดในการดำเนินงานโครงการอีกอย่างหนึ่ง คือ เนื่องจากโครงการนี้ต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนการลงทุนเป็นจำนวนมาก เทศบาลจึงใช้รูปแบบ Privatization ในการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อลดโครงการที่ต้องพึ่งพางบประมาณภาครัฐ ลดภาระให้รัฐบาล และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและลงทุนเอง โดยเทศบาลฯจะเป็นผู้คอยกำกับดูแลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากนโยบายภาครัฐ (Policy Link) ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรม องค์ความรู้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การยอมรับจากประชาชนและสังคมในขับเคลื่อนโครงการ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง