ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

                  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

การเสริมสร้างจุดเน้นด้านการมีวินัยของเด็กปฐมวัยและการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ด้วยแนวคิดการนิเทศแบบยีราฟ 3FEED

สรุปผลการประเมินพัฒนาการและจุดเน้นด้านการมีวินัยของเด็กปฐมวัย 

https://heyzine.com/flip-book/7082e1604d.html

ปีการศึกษา 2564 (คลิกที่ภาพ)

รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

(คลิกที่ภาพ)

ประชุมคณะทำงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่ภาพ

ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นางรุจาภา  ประถมวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 09 9 475 5225

นายคีระคิน  คำหนองไผ่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 08 6557 2213

นางวัฒนาพร  อาคมคง

ศึกษานิเศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 06 2614 9654

นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 09 6147 0755

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย สพป. ขอนแก่น เขต 5

ชุดสื่อนิทาน "เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล "

ครูปฐมวัยที่สนใจสามารถโหลดได้ฟรีที่นี่

cclickthailand.com

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

ติดตามหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยได้ลิงค์นี้

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

รายชื่อโรงเรียนที่ต้องประเมิน 

ปีการศึกษา 2563

drive.google.com/drive/folders/1t7u19SoiovThBstBAw1UenkbX5sXh-jo?usp=sharing

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (นวัตกรน้อย) ระดับปฐมวัย

คลิกที่ภาพ

การจัดการเรียนการสอนโครงงาน ระดับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

ถุงยังชีพการศึกษา

(ใบกิจกรรม)

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ดาวน์โหลดฟรี

ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1HZbn4Q_s0t1W3S-0uPhVXkqNnJbpVOe7/view?usp=sharing

ตัวอย่าง นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

(คลิกที่ภาพ)

หมายเลขโทรศัพท์ศึกษานิเทศก์

นางรุจาภา ประถมวงษ์    โทร 0994755225     และ นายคีระคินคำหนองไผ่     โทร 0865572213