Privacy

Privacyverklaring

Dit is de Privacy Policy van Kapsalon Exclusive (hierna te noemen “Angelique Haagen”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Celsiuslaan 39, 1222LP Hilversum. Angelique Haagen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56803524. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Rede eerste bezoek

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze service te ondersteunen en verbeteren door:

 • Statistieken te bekijken, zoals het aantal klanten behandeling gebruik.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door ons te contacteren: kapsalonexclusive@gmail.com.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Kapsalon Exclusive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Kapsalon Exclusive, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de ons zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Kapsalon Exclusive heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals een beveiligde verbinding). Echter, Kapsalon Exclusive kan niet verzekeren dat de informatie ons systeem niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de communicatie, zoals onder anderen email en whatsapp, tussen u en Kapsalon Exclusive. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Kapsalon Exclusive persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met kapsalonexclusive@gmail.com

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Kapsalon Exclusive door een e-mail te sturen naar kapsalonexclusive@gmail.com of een brief sturen aan:


Kapsalon Exclusive

Celsiuslaan 39

1222LP Hilversum

Wijzigingen

Kapsalon Exclusive kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Kapsalon Exclusive door een e-mail te sturen naar kapsalonexclusive@gmail.com.

De privacy kan gewijzigd worden. Daarom word u geadviseerd dit met regelmaat te controleren.

Deze privacy is gemaakt op 20-05-2018