O01 : โครงสร้างสถานศึกษา

O02 : ข้อมูลผู้บริหาร

O03 : อำนาจหน้าที่

O04 : แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาสถานศึกษา

O05 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

O06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O07 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O08 : Q & A

O09 : Social Network

O10 : แผนดำเนินงานประจำปี

O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 : คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

O17 : E - Service

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

O38 : การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 'ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า 'การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)