งานควบคุมการติดเชื้อ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รอบด้าน IC

มาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19

2P safety SAVE LIVES Clean Your Hands

ล้างมือกันเถอะ

Download

"เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่อุปกรณ์ ฉบับ 2017 : Device Associated Infection"

flow VAP.pdf

Flow VAP Adult/Pediatic


flow CAUTI.pdf

Flow CAUTI


flow CLABSI.pdf

Flow CLABSI Any age/ ≤ 1 year

เอกสารประกอบการประชุม

"เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่อุปกรณ์ ฉบับ 2017 : Device Associated Infection"

DAI2017.pdf

เรื่อง

" Device Associated Infection"


วิทยากร คุณรุ่งทิพย์ ดารายนตร์

VAP2017.pdf

เรื่อง

" Ventilator-Associated Pneumonia

VAP "

วิทยากร คุณอรอนงค์ โกเมศ

CAUTI.pdf

เรื่อง

"Catheter-associated Urinary Tract Infection

CAUTI "

วิทยากร คุณนงลักษณ์ สุวลักษณ์

CLABSI.pdf

เรื่อง

"Central Line-Associated Bloodstream Infection

CLABSI "

วิทยากร คุณปาริชาต ไพนุพงศ์