ประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม- ประกาศ ณ .................................. ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง ณ วันที่.........................