Georgia College Tour

Tham Quan Các Trường Đại Học 

(Chương Trình Miễn Phí / Free Program)

Mission / Sứ Mệnh 

Promote, Inspire and Prepare for College Readiness

Khuyến khích, tạo cảm hứng và chuẩn bị cho hành trình vào đại học

2022 College Tour

Thank You 2022 Sponsors and Partners

COLLEGE TOUR 2018

COLLEGE TOUR 2017