KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

HELPIMAL olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, uygulamamızda alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Uygulamamızda hayvanlarla ilgili ilan giriş sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

- İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,

- Bu hizmet kapsamında kişilere sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi, iletişim kurulabilmesi,

- Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kişinin memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi,

- Kullanım alışkanlıklarının tespiti ve buna yönelik yeni imkân ve hizmetlerin tarafınıza iletilebilmesi,

- Kişi deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,

- Uygulamamızın hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü hizmetler ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm hizmetlerin kişilere sağlayacağı faydayı da gözetebilecek şekilde hayata geçirilebilmesi, kişilere bilgi verebilmek amacıyla iletişime geçilebilmesi,

- Kişilerin segmente edilebilmesi ve her segmentteki kişi grubu için ihtiyaçların belirlenip özel hizmetlerin hazırlanabilmesi,

- Herhangi bir sebeple kişi olma vasfını kaybeden eski kişilerin segmente edilebilmesi,

- Hizmetlerden yararlanmaya hak kazanan müşterilerin ödülden yararlanmasının sağlanabilmesi ile segmente edilmiş bazı kişilere hediye gönderiminin gerçekleştirilebilmesi,

- Reklam, tanıtım, sosyal sorumluluk projeleri ile görüşme, röportaj, video ve fotoğraf çekimi, sponsorluk ve etkinliklerde bulunulabilmesi, - Sosyal medya, çağrı merkezi gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik öncesi soruların yanıtlanması, şikayetlerin yanıtlanabilmesi ve kişi veya kişi adayı tarafından istenilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,

- Kişilerden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi,

- Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi,

- 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi,

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

- Uygulamamızın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır.

- Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir. İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere;

- Kişilerin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve uygulamamızın hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “ad soyad, yaşanılan şehir, e-mail adresi, telefon numarası” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız SMS ve mail gönderim hizmeti veren şirketler, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

- Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, tasarım sektörü kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, kargo gönderim şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

- Teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (uygulamanın) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesine yönelik hizmet alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi,

a) Elektronik sistemler üzerinden, uygulamamızdan doldurduğunuz üyelik de dahil her türlü form, kargo şirketleri başta olmak üzere şirketimizin hizmet aldığı, hizmet verdiği, iş ortaklığı halinde olduğu üçüncü kişiler, çağrı merkezi, uygulamamız, uygulamamızın sosyal medya hesapları, çerezler, e-posta gibi elektronik ortamda veya fiziksel olarak tarafınızca kaydedilen/gönderilen bilgiler, anketler, yarışmalar kapsamında ve mahkemeler ile diğer kamu kurumları aracılığıyla topluyoruz.

b) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

6. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama uygulamamızda yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla adresimiz olan "helpimal@gmail.com" elektronik posta adresine talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,