ประกาศ !

กำหนดการ


อ่านต่อ....

การเตรียมความพร้อมการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลขุขันธ์ประจำปี 2566

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลขุขันธ์ประจำปี 2566

จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 100 คน

ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรียาธร อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลขุขันธ์

วิทยากร : นพ.ประวิทย์ เสรีขรจารุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์

จัดโดย : ศูนย์คุณภาพ : QMC

โพสต์ : 21-12-2565 โดย IMT

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ

จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 110 คน

ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรียาธร อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลขุขันธ์

วิทยากร : อาจารย์รุ่งนภา ปัญญาเดชากุล

จัดโดย : CRT

โพสต์ : 26-12-2565 โดย IMT


HA Certificate

21 เมษายน 2565

23 เมษายน 2562