Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Gorilla Camper


Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en aanbiedingen tot het aangaan van overeenkomsten en acceptaties ervan evenals van de tot stand gekomen overeenkomsten.

 2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

 3. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebruikt. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.

 4. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Artikel 2 - Offerte, huurprijs, kosten, borgsom

 1. Een offerte door Gorilla Camper is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.

 2. Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs een voorwaarde.

 3. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).

 4. Bij vertrek en retour wordt gezamenlijk met de huurder een overdracht gedaan van het object. In de overdracht wordt het object omschreven bij vertrek en bij retour. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto's zijn de schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.

 5. De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

 6. Definitieve boeking vindt plaats wanneer (een deel van) de huursom is (aan)betaald. Binnen 6 weken voor vertrek dient de restantsom en borg betaald te zijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 7. Bij niet betalen door de huurder is Gorilla Camper gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane aanbetaling.

 8. Binnen 10 werkdagen na terugkomst zal de borgsom worden gerestitueerd, tenzij is gebleken dat er sprake is van vernieling, vermissing of enige schade aan de camper die is ontstaan ten tijde van uw huurperiode.

 9. De helft van de huur dient te worden voldaan na tekenen van het contract. Door het (aan)betalen van de boeking, verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene verhuur voorwaarden. Voor onze campers bedraagt de borgsom €1000,- bij aanvang, met een eigen risico van €1000,- per gebeurtenis.

 10. In de huurprijs is 225 kilometer vrij per dag vrij. Meer kilometers kosten € 0.35 per extra kilometer.

Artikel 3 - Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst

 1. Tot uitvoering van een opdracht is Gorilla Camper eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door Gorilla Camper is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Gorilla Camper heeft voldaan.

 2. De camper kan voor minimaal één week gehuurd worden. De verhuurperiode begint op dag x 16.00 uur en eindigt op dag x voor 10.30 uur. De hiertussen gelegen tijd hebben wij hard nodig om de camper zorgvuldig te inspecteren en te onderhouden. Indien de camper eerder kan worden opgehaald word je hiervan op de hoogte gebracht.

 3. Annuleringen dienen te geschieden per mail. De datum van de ontvangen mail geldt als annuleringsdatum. Hiervoor is wel een bevestiging (antwoord) van ontvangst van deze mail nodig van Gorilla Camper.

 4. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 12 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 25% van de overeengekomen som. 12 tot 6 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 60% van de overeengekomen som. 6 weken tot 1 week voor aanvang van de gebruikers periode: 90% van de overeengekomen som. Vanaf 1 week voor de aanvang van de gebruikers periode: 100% van de overeengekomen som.

 5. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan Gorilla Camper terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Gorilla Camper is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.

 6. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Gorilla Camper weer is ingeleverd hierdoor ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Gorilla Camper, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van €175,- per dag. Onverminderd de eventuele door Gorilla Camper verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak. Het eerder terugbrengen van het object zal nimmer leiden tot restitutie of een gedeelte van de overeengekomen som.

 7. Indien de camper door defect of calamiteit niet geleverd kan worden aan huurder zal Gorilla Camper een alternatief bieden. Gorilla Camper overlegt in dit geval met de huurder of het vergelijkbare object aansluit op hun wensen. De huurder is gerechtigd om zonder boekingskosten een ander object te kiezen of alternatief te weigeren en de betaalde huurprijs terug te ontvangen.

 8. Gorilla Camper is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:

A. Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.

B. Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.

C. Bij vestiging in het buitenland van de huurder.

D. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.

E. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

F. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

Artikel 4 - Aflevering en terug bezorging

 1. Indien Gorilla Campers niet in staat zal zijn de camper aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft Gorilla Camper het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart Gorilla Camper voor alle aanspraken of schadevergoeding.

 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid 1. zal Gorilla Campers de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom te restitueren.

 3. Bij terug bezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (m.u.v. defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij een van de verzekeringen deze kosten dekt.

 4. De camper wordt door Gorilla Camper afgeleverd met een volle brandstoftank, volle watertank, lege afvalwatertank en vanbinnen en vanbuiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper terug te bezorgen met volle brandstoftank, geleegde afvalwatertank en de wc-cassette dient gereinigd te zijn. Tevens dient de binnenzijde goed gereinigd te zijn. Bij het in gebreke blijven op bovenstaande punten worden kosten in rekening gebracht. Het object dient door de gebruiker schoon te worden gehouden en in dezelfde staat te worden teruggebracht zoals de gebruiker het object van eigenaar heeft ontvangen. Dat betekent dat de kampeerauto met volle tank wordt ingeleverd. Is dat niet het geval dan tankt Gorilla camper de auto af, de kosten voor brandstof plus €20 zijn voor huurder. De huurder levert de binnenkant van de camper schoongemaakt en fris op. De eindschoonmaak binnen en buiten wordt altijd door Gorilla Camper gedaan en bedraagt €90 voor de Adria Twin.

 5. Zie hieronder de bedragen voor het niet reinigen bij terug bezorging:

 • Binnenruimte niet gereinigd € 50,00

 • Wc-cassette niet geledigd en/of niet schoon € 90,00

 • Hardnekkige vlekken in bekleding € 90,00

 • Niet of niet volledig afgetankt, kosten brandstof plus € 20,00

 1. De campers staan klaar om opgehaald te worden om 16.00 uur en we verwachten de campers op de terugbrengdag om 10.00 uur op onze locatie aan de Hoofdstraat in Helmond 't Hout.

Artikel 5 - Gebruik van de gehuurde camper

 1. Alleen de in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen. Bestuurders moeten minimaal 27 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

 2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.

 3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructie boek alsmede volgens de aanwijzingen, zoals die door Gorilla Camper worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistof peil controleren en zo nodig op peil brengen.

 4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen.

 5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

 6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.

 7. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper.

 8. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s, smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, prostitutie, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling, dan wel handelingen ter verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Gorilla Camper kunnen worden geschaad.

 9. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van Gorilla Camper.

 10. Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type camper wettelijk toegestane maximum aantal aangegeven zit- en slaapplaatsen.

 11. Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3500kg bedragen.

 12. Het is verboden in de gehele camper te roken.

Artikel 6 - Onderhoud, reparatie, overige kosten

 1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Gorilla Camper uitgevoerd. Gorilla Camper zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf.

 2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.

 3. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van €125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Gorilla Campers worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Gorilla Campers.

 4. De huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met Gorilla Camper.

 5. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s met Gorilla Camper. Bij reparaties evenals ook bij schade en diefstal, is de huurder verplicht zich uiterlijk binnen 4 uur met Gorilla Camper in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorgdragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties.

 6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en na toestemming van Gorilla Camper elders uitgevoerde reparaties worden door Gorilla Camper tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.

 7. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen i.v.m. een gebrek uitgesloten.

 8. Vergoeding is uitgesloten indien de huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

Artikel 7 - Schade aan de gehuurde camper

 1. Bij elke schade door een ongeval, verlies, in beslagname of beschadiging, waaronder storm en hagelschade, van de camper en inventaris en toebehoren is huurder verplicht om zo spoedig mogelijk (binnen 4 uur) nadat huurder van de schade op de hoogte is de verhuurder in kennis te stellen. Ook indien het alleen een schade van een tegenpartij betreft.

 2. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van Gorilla Camper onmiddellijk en volledig uit te voeren.

 3. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit Gorilla Camper uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

 4. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Gorilla Camper.

 5. De huurder is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de verhuurder of de door verhuurder ingeschakelde derde op te volgen.

 6. De huurder dient bij inlevering van de camper alle gebeurtenissen te melden waarvoor hij aansprakelijk wordt of kan worden gesteld door een tegenpartij en daarvoor altijd een Europees schadeformulier in te vullen.

 7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de camper. Gorilla Camper garandeert dat de camper op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

Artikel 8 - WA-verzekering

Gorilla Camper verklaart, dat er ten behoeve van de camper een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die Gorilla Camper ter zake vrijwaren, blijft evenwel:

 1. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.

 2. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

Artikel 9 - Cascodekking

 1. Gorilla Camper verklaart dat de camper tegen cascoschades is verzekerd*.

 2. Het object is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand en diefstal.

 3. Per schade gebeurtenis heeft de huurder een eigen risico ter grootte van de borg. Bij schade boven 2 meter geldt een eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis.

 4. Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:

A. Een eigen risico van €1000,- per gebeurtenis per camper, tenzij de schade verhaald kan worden op een tegenpartij.

B. Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

C. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worden geacht de auto naar behoren te besturen.

D. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.

E. Schade ontstaan door noodweer zoals een zware storm of hagelschade.

F. Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende type camper voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

Artikel 10 - Schade van de huurder

 1. Gorilla Camper is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde camper, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Gorilla Camper, in welk geval de aansprakelijkheid van Gorilla Camper is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is Gorilla Camper nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Gorilla Camper zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

A. Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.

B. Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

C. Beëindiging van de huurovereenkomst door Gorilla Camper op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

D. Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.

 1. De huurder vrijwaart Gorilla Camper onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

 2. Indien Gorilla Camper ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar de opgave van Gorilla Camper die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan Gorilla Camper voldoen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Gorilla Camper reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade.

 2. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

 3. Huurder zal, zonder enige reserve de door Gorilla Camper geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Gorilla Camper deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan Gorilla Camper recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

 4. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die Gorilla Camper voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

Artikel 12 - Bekeuringen en tolheffingen

 1. Gaat u met de camper naar Noorwegen, dan is het volgende voor u van belang: op een aantal wegen in Noorwegen wordt tol geheven, betalen kan vaak alleen automatisch via uw creditkaart. Door dit vooraf te regelen, voorkomt u extra kosten. Het is daarom belangrijk dat u zich voorvertrek registreert bij “Visitors Payments”.

 2. Tolwegen (+15 euro administratiekosten) e.d. zijn voor de rekening van de huurder.

 3. Indien u met een bij ons gehuurde camper een overtreding heeft begaan, ontvangen wij hiervoor een bekeuring. Deze betalen wij eerst zelf aan de betreffende instantie, om binnen de gestelde betalingstermijn te blijven. Daarna ontvangt u van ons een factuur met een kopie van de bekeuring. U bent te allen tijde verplicht deze bekeuring aan ons terug te betalen.

 4. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de object en/of de inzittenden zijn bij nalatigheid voor rekening van de huurder. In andere situaties dekt onze verzekering deze kosten.

Artikel 13 - Stalling

Het stallen van het voertuig van de huurder is tijdens de huurperiode toegestaan op het afgesloten terrein van Gorilla Camper op eigen risico mits er ruimte is.

Artikel 14 - Huurvoorwaarden

 1. Door het (aan)betalen van de boeking, verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene verhuur voorwaarden.

 2. De verhuurvoorwaarden worden op de website geplaatst worden door de huurder gelezen en bevestigd bij de reservering.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Nederlandse Recht is van toepassing.

Aan deze voorwaarden wordt door beide partijen voldaan en deze zullen strikt worden nageleefd.

Gorilla Camper 2023


* De buscamper is allrisk verzekerd.