บริจาค 13 มูลนิธิ หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า

บริจาค 13 มุลนิธิด้านสาธารณสุข ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ถึงสิ้นปี 2567

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยรับบริจาคด้านสาธารณสุข รวม 13 แห่ง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยรับบริจาคทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย

1) สภากาชาดไทย      

2) มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ 

3) ศิริราชมูลนิธิ

4) มูลนิธิจุฬาภรณ์

5) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

6) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ

7) มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

8) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

9) มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า  

10) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   

11) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

12) มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา   

13) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 


การยกเวินภาษีเงินได้ แบ่งเป็น

1) บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค

2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน

บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคทั้ง 13 แห่ง


แหล่งข้อมูล:  ไทยรัฐออนไลน์