Reglement Kofferbakverkoop

Reglement Kofferbak verkoop Gilde Sint Ambrosius Lage Mierde


--  Deelname aan de kofferbakverkoop is uitsluitend voorbehouden aan particulieren.

-- Deelnemers (maximaal 2 personen per auto) dienen zich op de marktdag tussen 08.30u

    en uiterlijk 09.30u te melden bij de ingang van het terrein.

-- Toewijzing/indeling van de standplaats wordt op de dag zelf bepaald op volgorde van

    binnenkomst en op aanwijzing van de organisatie. (Wilt u naast elkaar staan, rijdt dan

    direct na elkaar naar binnen, en geef dit bij de organisatie aan. Indien mogelijk geven wij

    gehoor aan uw verzoek.)

-- Doorgaand verkeer mag op geen enkele manier worden gehinderd / belemmerd.

-- Inschrijven voor het evenement is uitsluitend mogelijk voor auto’s / auto’s + aanhanger /

    bestelbussen / bestelbussen + aanhanger.

-- Er mogen geen obstakels buiten de aangegeven standplaats steken/staan.

-- Deelnemers zijn verplicht om de instructies van de organisatie op te volgen.

-- Deelnemers mogen uitsluitend tweedehands gebruikte goederen verkopen. Het verkopen

    van etenswaren, drank, aanstoot gevende artikelen, wapens, dieren, auto’s,

   bedrijfsmatige handel en grootschalige verkoop van partijgoederen is niet toegestaan.

-- De opbrengst van de verkoop is volledig voor de verkoper.

-- Er mag geen gebruik worden gemaakt van aggregaten, draaiende motoren of andere

   middelen die overlast (kunnen) veroorzaken.

-- Tussen 9.30u en 14.00u is de kofferbakverkoop geopend voor het publiek, en gratis

   toegankelijk.

-- In verband met de veiligheid mogen gedurende de publieke openingstijden van de

   kofferbakverkoop geen deelnemende voertuigen het terrein verlaten voor 14.00u. (Bij een

   NOOD situatie is in overleg met de organisatie eerder vertrek bespreekbaar.)

-- Het bijhalen en/of nabrengen van goederen en bevoorrading vanaf het buitenterrein is niet

    toegestaan.

-- Het maken van reclame of propaganda of het verspreiden of etaleren van

   reclamemateriaal op of rond het terrein is verboden. (Uitgezonderd eigenaar terrein,

   sponsors en een goed doel aangewezen door de organisatie.)

-- Toiletten zijn aanwezig in ons Gildehuis, zo ook een invalide toilet.

-- Op het evenement is eten & drinken tegen betaling verkrijgbaar.

-- Na 14.00u en niet eerder mag er begonnen worden met inpakken. Dit om onrust te

   voorkomen en om de dag gemoedelijk en gezellig te laten verlopen voor deelnemers en

   bezoekers. Eerder vertrekken doet afbreuk aan de kwaliteit en veiligheid van de markt en

   daarom staan wij dit niet toe.

-- Na afloop van de kofferbakverkoop, dient u uw plek schoon achter te laten. Niet verkochte

   artikelen en lege dozen moeten weer meegenomen worden en dienen dus NIET in de

   afvalbakken gedeponeerd te worden.

-- Verkopers zijn te allen tijde volledig aansprakelijk voor hen handelen. Bij geconstateerde

   overtredingen kan de organisatie het Wettelijk gezag inschakelen.

-- Deelname aan de kofferbakverkoop is geheel voor eigen risico. De organisatie en alle

   betrokken partijen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de

   gevolgen van weeromstandigheden, diefstal, verlies, lichamelijk letsel of wat voor schade

   in welke vorm dan ook.

-- De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te verwijderen

   indien dit reglement niet wordt nageleefd en/of verstoord.

-- In geval van overmacht behoudt de organisatie zich het recht voor om de

 kofferbakverkoop af te gelasten.

-- Bij alle gevallen of discussies waar dit reglement niet in voorziet, doet de organisatie een

    bindende uitspraak.

-- Er is geen teruggave van inschrijfgeld mogelijk.

-- De kofferbakverkoop vindt uitsluitend plaats op het aangewezen terrein. Buiten dit terrein

   is het niet toegestaan om te verkopen/handelen.

-- Omwonenden c.q. de gemeente, mag/mogen geen hinder of schade ondervinden direct,

   of indirect door uw toedoen.

-- In geval van nood dient u uw volledige medewerking te verlenen aan de organisatie en

   hulpdiensten.

-- De organisatie is in het bezit van een EHBO trommel.

-- De organisatie stelt geen verkoopmiddelen (kraam/vloerzeil etc.) beschikbaar.

-- De organisatie is aanspreekbaar op het terrein, en daarnaast ook bereikbaar via

   telefoonnummer 06-36156989.


 

Wij wensen u een prettige en succesvolle dag!

Gilde Sint Ambrosius Lage Mierde