ความเป็นมา

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ซสอ.) เป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเป็น จำนวน 1,098 สหกรณ์ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) โดย ชสอ. ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ "ซสอ. เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยสู่ความเป็นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์" ซึ่งได้กำหนดเรื่องการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพสหกรณ์ เป็นพันธกิจหลักของ ชสอ. ด้วย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ ซสอ. เป็นองค์กรที่พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงด้านการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 จึงมีนโยบาย เรื่อง "การพัฒนา ชสอ. ให้เป็นองค์การหรือสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านสหกรณ์และการบริหารจัดการ" ขึ้น โดยดำเนินการ รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในส่วนต่างๆ ของ ซสอ. นำมาบูรณาการและจัดเก็บอย่างเป็นระบบภายใต้สถาบันการเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (Institute of Cooperative Learning and Management)


วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นสถาบันการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

2) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านสหกรณ์

3) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ แก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการศึกษาคันคว้า

ศูนย์การเรียนรู้ ชสอ.

เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก สร้างแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของขบวนการสหกรณ์