Flowchart (ผังงาน)

เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานโดยการเขียนเป็นแผนภาพ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการเขียน